Wpływ na sytuację gospodarczą w 2020 r. miały obostrzenia wprowadzane w ciągu roku w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19. W szczególności oddziaływały one na gospodarkę w II kwartale roku. 

Gospodarka Poznania jest zdywersyfikowana, co pozwala jej unikać negatywnych skutków cyklicznych zmian koniunktury na rynkach globalnych, a w 2020 r. złagodziło negatywny wpływ pandemii COVID-19. W Poznaniu 3/4 wartości dodanej brutto, czyli przyrostu wartości dóbr, jest wypracowywane w branżach usługowych, które w większości są silnie uzależnione od zasobności firm i osób z nich korzystających.

Źródła wytworzenia wartości dodanej brutto w Poznaniu w 2018 r.

wykres źródła wytworzenia wartosci dodanej brutto w Poznaniu w 2018 r.

wykres do pobrania w xls

 

 

Sytuacja gospodarcza w 2020 r. kształtowała się pod wpływem obostrzeń wprowadzanych w ciągu roku w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19. Najtrudniejszą sytuację w gospodarce obserwowano w II kwartale roku, kiedy dużemu ograniczeniu uległa m.in. produkcja sprzedana przemysłu i sprzedaż detaliczna, a na rynku pracy pojawiły się inne niż dotychczas tendencje. W efekcie dynamika w większości podstawowych obszarów działalności gospodarczej w 2020 r. była niższa niż w poprzednich latach. Szczególnie trudna sytuacja dotknęła ponad 25 tys. zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które mogły zatrudniać nawet do 150 tys. osób. Branże, które najbardziej odczuły skutki pandemii, to m.in.:

  • działalność turystyczna i przemysłu spotkań;
  • działalność gastronomiczna;
  • transport (poza usługami kurierskimi i pocztowymi);
  • usługi kulturalne, rozrywkowe, rekreacyjne i sportowe, usługi reklamowe;
  • badania rynku i opinii publicznej;
  • handel pojazdami samochodowymi i towarami luksusowymi;
  • usługi osobiste.

W 2020 r. zarejestrowano 7,9 tys. nowych podmiotów gospodarczych. Działalność wyrejestrowało 3,9 tys. podmiotów. Według stanu na koniec grudnia 2020 r. w rejestrze REGON było zarejestrowanych 118,8 tys. podmiotów gospodarczych.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2020 r. ukształtowało się na poziomie 167,3 tys. osób i w porównaniu z 2019 r. zwiększyło się minimalnie o 0,2%. 

Według stanu na koniec grudnia 2020 r., liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu wyniosła 7 tys. osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2020 r. wyniosło 5 998 zł, tj. o 4,4% więcej niż przed rokiem. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Poznaniu było wyższe o 21,9% od średniej płacy w województwie wielkopolskim.

Przychody netto z działalności przedsiębiorstw według sektorów (I-IX 2020 r.)

wykres Przychody netto z działalności przedsiębiorstw w podziale na sektory (I-IX 2020 r.)

wykres do pobrania w xls

Wartość produkcji sprzedanej przemysłu w 2020 r. wyniosła 4,2 mld zł (w cenach bieżących), tj. o 9,8% (w cenach stałych) mniej niż przed rokiem. Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług w budownictwie w 2020 r. wyniosły 6,7 mld zł (w cenach bieżących) i były o 1,4% niższe niż przed rokiem. Produkcja budowlano-montażowa stanowiła 44,7% produkcji sprzedanej budownictwa.