W 2018 r. w Poznaniu frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 54,43% (I tura).

W 2018 r. w wyborach samorządowych w Poznaniu wybrano nowe władze Miasta. Podjęto również działania związane ze zbliżającymi się wyborami do Rad Osiedli (marzec 2019 r.) oraz wyborami do Europarlamentu (czerwiec 2019 r.).

Informacje ogólne

Na terenie miasta Poznania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Rada Miasta Poznania powołała 223 obwody stałe i 29 obwodów odrębnych (szpitale, DPS-y, zakłady lecznicze, areszty śledcze).

Do obwodowych komisji wyborczych Komisarz Wyborczy powołał 3 032 członków. Z powodu licznych rezygnacji (bezpośrednio przed wyborami i w dzień wyborów) składy obwodowych komisji uległy zmniejszeniu do 2 890 członków.

Dla wyborców wydrukowanych zostało 100% kart do głosowania. Uprawnionych do głosowania było 299 290 wyborców, którym wydano 228 746 kart do głosowania.

Wyniki wyborów samorządowych

Frekwencja wyborcza wyniosła 54,43% i była wyższa w porównaniu z 2014 r. (wówczas wyniosła 38,71%).

W pierwszej turze głosowania zwyciężył Prezydent Jacek Jaśkowiak wynikiem 56,6% głosów.

Do Rady Miasta Poznania weszła Koalicja Obywatelska, która otrzymała 21 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość – 9 mandatów, Lewica – 2 mandaty oraz Prawo do Miasta – 2 mandaty.

Podział Poznania na okręgi wyborcze

Przy podziale Poznania na okręgi wyborcze uwzględniona została liczba mieszkańców według stanu na koniec IV kwartału 2017 r. oraz informacja zawarta w zarządzeniu Wojewody Wielkopolskiego ustalającego liczbę 34 radnych wybieranych do Rady Miasta Poznania.

Prezydent Miasta Poznania stosownie do przepisów Kodeksu wyborczego przyjął projekt nowego podziału Poznania na okręgi wyborcze z uwzględnieniem liczby mieszkańców, liczby wybieranych radnych oraz możliwej liczby mandatów w okręgu wyborczym (5-8).

Rada Miasta podjęła uchwałę o utworzeniu w mieście 6 okręgów wyborczych, w tym 2 okręgów wyborczych 5-cio mandatowych i 4 okręgów wyborczych 6-ścio mandatowych.

Lokale wyborcze

Zgodnie z Kodeksem wyborczym Prezydent Miasta Poznania zapewnił wymaganą liczbę ½ lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Na terenie Poznania utworzonych zostało 120 lokali dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tj. 54%:

 • w okręgu wyborczym nr I – 23 lokale,
 • w okręgu wyborczym nr II – 22 lokale,
 • w okręgu wyborczym nr III – 17 lokali,
 • w okręgu wyborczym nr IV – 13 lokali,
 • w okręgu wyborczym nr V – 26 lokali,
 • w okręgu wyborczym nr VI – 19 lokali.

Lokale spełniały warunki rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostępna była w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w obwieszczeniu Prezydenta o numerach i granicach obwodów głosowania.

W celu głosowania w lokalu dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyborca miał prawo do złożenia wniosku w Urzędzie Miasta Poznania – w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie właściwym dla tego lokalu wyborczego.

Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a

W Poznaniu wyborcom – osobom z niepełnosprawnościami, zapewniono możliwość głosowania przy użyciu nakładki. Zamiar głosowania przy użyciu nakładki wyborca mógł zgłosić przed dniem głosowania ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu należało wskazać obwód głosowania właściwy dla miejsca zamieszkania wyborcy.

W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wydawała wyborcy, na jego prośbę, nakładkę na kartę. Z nakładki  na kartę głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a skorzystało 2 wyborców.

Dowóz osób starszych i osób z niepełnosprawnościami do lokali wyborczych w dniu wyborów

Osoby z niepełnosprawnościami poruszające się na wózkach inwalidzkich miały możliwość skorzystania z nieodpłatnego transportu w dzień wyborów do lokalu wyborczego. Taką potrzebę można było zgłaszać telefonicznie dzwoniąc pod numer 61 811 11 11.

Z dowozu skorzystało 6 wyborców.

Urząd Miasta Poznania podał do publicznej wiadomości informację o możliwości skorzystania z dowozu przez osoby poruszające się na wózkach w prasie w „Gazecie Wyborczej” i w „Głosie Wielkopolskim” w dniach 6 – 7 października 2018 r. i 12 października 2018 r. oraz w dniu 16 października 2018 r. w „Gazecie Wyborczej”, a także na stronie internetowej: www.poznan.pl/wyborysamorzadowe2018.

Osoby z niepełnosprawnościami poruszające się o kulach również skorzystały z dowozu w dniu wyborów. Zgłoszenia na transport przyjmowane były telefonicznie w okresie od 18 do 20 października br. pod numerem telefonu 22 439 00 41.

Z dowozu skorzystało 7 wyborców.

Informacja o dowozie dla osób poruszających się o kulach podana została na stronach telewizji WTK, w BIP-ie oraz na stronie: www.poznan.pl/wyborysamorzadowe2018.

Mobilny dyżur tłumacza języka migowego podczas wyborów samorządowych

Urząd Miasta Poznania udzielił pomocy wyborcom niesłyszącym w zakresie kontaktu w dniu głosowania z obwodową komisją wyborczą za pomocą tłumacza języka migowego. Zainteresowani wyborcy mogli skontaktować się z tłumaczem języka migowego poprzez sms lub komunikator internetowy Skype.

Z pomocy tłumacza skorzystał jeden wyborca.

W szczególnych przypadkach, w porozumieniu z zainteresowanym wyborcą, tłumacz języka migowego mógł udać się do wskazanej obwodowej komisji wyborczej, o wyznaczonej godzinie, w celu udzielenia pomocy wyborcy. Informacja w tym zakresie została podana na stronie: www.poznan.pl/wyborysamorzadowe2018.

Głosowanie korespondencyjne

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogli głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego zgłaszany był przez wyborcę Komisarzowi Wyborczemu nr I, z siedzibą w Krajowym Biurze Wyborczym – Delegaturze w Poznaniu, ul. Kościuszki 93 najpóźniej do 8 października 2018 r. Informacja w tym zakresie została podana na stronie www.poznan.pl/wyborysamorzadowe2018.

Z głosowania korespondencyjnego skorzystało 17 wyborców.

Głosowanie przez pełnomocnika

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończyli 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, mieli prawo do głosowania przez pełnomocnika.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca, który był wpisany do rejestru wyborców Miasta Poznania, składał wniosek w Urzędzie Miasta Poznania w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych najpóźniej do 12 października 2018 r. Z głosowania przez pełnomocnika skorzystało 95 wyborców.

Prawo do uzyskania informacji o wyborach

Wyborca będący osobą z niepełnosprawnościami wpisany do rejestru wyborców na terenie miasta Poznania miał prawo do uzyskania informacji o:

 • właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania,
 • lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy będącego osobą z niepełnosprawnościami,
 • warunkach dopisywania wyborcy do spisu wyborców w obwodzie głosowania,
 • terminie wyborów oraz godzinach głosowania,
 • komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów,
 • warunkach i formie głosowania.

W/w informacje przekazywał upoważniony przez Prezydenta pracownik miejskiego Call Center telefonicznie w godzinach pracy Urzędu Miasta Poznania pod numerem telefonu 61 646 33 44. Na wniosek wyborcy z niepełnosprawnościami informacja mogła być również przygotowana w formie drukowanej, w tym w formie elektronicznej. W/w informacje Prezydent Miasta podał do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Państwowa Komisja Wyborcza zamieściła na stronie internetowej w portalu informacyjnym informację o uprawnieniach przysługujących osobom z niepełnosprawnościami na podstawie Kodeksu wyborczego, w formie uwzględniającej różne rodzaje niepełnosprawności. PKW sporządziła także materiał informacyjny o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w alfabecie Braille’a i przekazywała zainteresowanym na żądanie.

Obwieszczenie wyborcze umieszczane w lokalach wyborczych (jak i poza nimi) oraz wyniki głosowania w obwodach głosowania były dostępne dla wyborców.

Na prośbę wyborcy z niepełnosprawnościami członek obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie był obowiązany przekazać ustnie treść obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów. W celu uzyskania informacji o lokalizacji właściwej komisji wyborczej spis wyborców on-line był dostępny pod numerem 4320.

Wyznaczenie miejsc na terenie miasta Poznania na nieodpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Prezydent Miasta Poznania wyznaczył na terenie miasta Poznania 34 konstrukcje ekspozycyjne do nieodpłatnego umieszczania plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz po jednym słupie ogłoszeniowym w każdym z 6 okręgów.

Informowanie mieszkańców o właściwym lokalu wyborczym przed wyborami samorządowymi

Przed wyborami samorządowymi zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego zmieniono granice niektórych obwodów głosowania oraz niektóre siedziby obwodowych komisji wyborczych. W związku z tym podjęto akcję wysyłki korespondencji do mieszkańców Poznania, dla których od ostatnich wyborów w 2015 r. zmienił się adres lokalu wyborczego.

Akcja spotkała się z bardzo dobrą reakcją wyborców. Informacja o nowym miejscu głosowania skutecznie dotarła do wyborców.