Jak wynika z badania “Barometr oszczędności”, przeprowadzonego w październiku 2020 r., sytuacja finansowa 38% Polek i Polaków w trakcie pandemii COVID-19 się pogorszyła.

Aż 61% badanych ograniczyło w 2020 r. swoje wydatki, jako powody podając wzrosty cen produktów i usług (43,3%), obawę przed podwyżkami (35,1%) czy chęć oszczędzania na tzw. czarną godzinę (33,8%). Motywacją do uważniejszego gospodarowania pieniędzmi była też obawa przed zmniejszeniem wynagrodzenia (21,8%) lub utratą pracy (20,1%).

Utrzymujący się wzrost cen był bardzo zróżnicowany w poszczególnych kategoriach. Najszybciej rosły koszty związane z utrzymaniem mieszkania. W ciągu 12 miesięcy wzrosły one o 7,4%. Statystyczna trzyosobowa rodzina wydała na ten cel o 56 zł miesięcznie więcej (968 zł) niż rok wcześniej. Koszty związane z mieszkaniem rosły prawie dwa razy szybciej niż inflacja.

Drugą najszybciej drożejącą kategorią – w ramach dóbr i usług związanych z mieszkaniem – była energia elektryczna. W tym wypadku ceny we wrześniu 2020 r. były o prawie 12% wyższe niż rok wcześniej.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2020 r. w Poznaniu wyniosło 5 998,09 zł, tj. o 4,4% więcej niż w rok wcześniej (w województwie wielkopolskim było to 4 922,32 zł, co oznacza wzrost o 4,0%).  Przeciętne wynagrodzenie brutto było średnio o 21,9% wyższe niż w województwie wielkopolskim. W przypadku przedsiębiorstw z sekcji przetwórstwo przemysłowe było ono wyższe o 33,5%.

W porównaniu z 2019 r. przeciętne wynagrodzenia brutto najbardziej zwiększyły się w przedsiębiorstwach zajmujących się administrowaniem i działalnością wspierającą (o 11,7%). Znacząco płace wzrosły również w sekcjach informacja i komunikacja (o 8,4%) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 6,2%). W mniejszym stopniu niż przeciętnie wzrosły wynagrodzenia m.in. w transporcie i gospodarce magazynowej (o 4,0%), przetwórstwie przemysłowym (o 3,3%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (3,0%), handlu, naprawie pojazdów samochodowych (o 2,3%) i budownictwie (o 1,1%). Niższe niż w 2019 r. były natomiast wynagrodzenia m.in. w sekcji obsługi runku nieruchomości (o 1,5%).

Dla znacznej grupy mieszkańców Poznania głównym źródłem dochodów były świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu (ZUS). Najliczniejszą grupę wśród korzystających ze świadczeń ZUS w 2020 r. stanowili emeryci, którzy otrzymywali średnią emeryturę w wysokości 2,6 tys. zł. Wysokość pozostałych świadczeń wahała się średnio od 1,2 tys. w przypadku renty socjalnej do 2,9 tys. zł w przypadku renty wypadkowej.

Według danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w ramach zadań zleconych gminom i zadań własnych gmin, w 2020 r. ze świadczeń pomocy środowiskowej skorzystało 20,6 tys. osób z 13,7 tys. rodzin. Liczba osób, które otrzymały świadczenia, wyniosła 15,8 tys. Łączna kwota udzielonych świadczeń ukształtowała się na poziomie 76,5 mln zł.