W 2019 r. programy i projekty na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia skierowane były na wsparcie najbardziej zagrożonych grup bezrobotnych.

Projekty Powiatowego Urzędu Pracy (PUP)

Projekty realizowane przez PUP, w tym finansowane ze środków Unii Europejskiej, ukierunkowane były na pomoc najbardziej zagrożonym grupom bezrobotnych. Mogli oni uczestniczyć w takich projektach, jak:

 • Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim” (edycja IV i V), który skierowany był do osób młodych, w wieku 18-29 lat; w 2019 r. wsparciem objęto ponad 1,6 tys. osób – beneficjentki i beneficjenci zostali objęci pośrednictwem pracy, a wybrane osoby otrzymały wsparcie w formie szkolenia, staży, środków na podjęcie działalności gospodarczej, czy bonów na zasiedlenie (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny)
 • Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim” (edycja IV i V), który dotyczył wsparcia oraz zwiększenia możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia; wsparciem objęto ok. 160 osób w zakresie pośrednictwa pracy, szkoleń, warsztatów przygotowujących do prowadzenia firmy lub wsparcia finansowego na podjęcie działalności gospodarczej (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny)
 • Salon mojej mamy” – celem programu było wsparcie grupy kobiet, wychowujących dzieci do lat 6, w tym kobiet z określonym III profilem pomocy (osoby oddalone od rynku pracy), poprzez rozszerzenie umiejętności i kompetencji zawodowych potrzebnych do powrotu na rynek pracy, a także udzielenie pomocy w zakresie dofinansowania założenia własnej działalności gospodarczej
 • Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania” – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad dziećmi do 3 lat (Europejski Fundusz Społeczny w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020)

Inne podmioty

W rozwiązywaniu problemów osób szukających pracy (także z niepełnosprawnością) włączały się w Poznaniu również inne instytucje czy organizacje pozarządowe, m.in. Biuro Pośrednictwa Pracy Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Cykliczne targi pracy (oprócz PUP), przygotowują m.in. Wojewódzki Urząd Pracy, biura karier lub studenckie organizacje samorządowe poznańskich szkół wyższych.

Osoby poszukujące zatrudnienia oraz te, które zamierzały rozpocząć działalność gospodarczą lub prowadziły małe firmy, wspomagał także Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości świadczący usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe.

Do zawodów deficytowych w 2019 r. w Poznaniu należały m. in.:

 • magazynier
 • operator wózków widłowych
 • kasjer
 • pakowacz
 • operator maszyn
 • operator linii produkcyjnej
 • robotnik gospodarczy
 • robotnik wykonujących proste prace w przemyśle
 • kierowca samochodów osobowych i dostawczych
 • pracownik sprzątający
 • pracownik przygotowujący posiłki typu fast-food
 • pomocniczy robotnik budowlany
 • monter
 • technik mechanik
 • księgowy
 • przedstawiciel handlowy
 • kelner
 • fryzjer
 • grafik komputerowy
 • administrator baz danych

Do zawodów nadwyżkowych w 2019 r. w Poznaniu należały m.in.:

 • ekonomista
 • filolog
 • filozof, historyk, politolog, kulturoznawca
 • inżynier chemik i chemik
 • pedagog
 • pracownik biur podróży i organizator obsługi turystycznej
 • socjolog i specjalista ds. badań społeczno-ekonomicznych
 • specjalista technologii żywności i żywienia

W siedzibie PUP utworzone zostało Centrum Pracodawcy. Jest to miejsce, w którym pracodawca posiadający wolne miejsce zatrudnienia może uzyskać kompleksowe wsparcie – zgłosić ofertę pracy, uzyskać informacje o aktualnych usługach i instrumentach rynku pracy skierowanych do przedsiębiorców oraz dokonać wszelkich formalności z tym związanych. Wsparcie dla pracodawcy udzielane jest kompleksowo, bez konieczności załatwiania spraw w kilku miejscach.

12,9 mln zł przeznaczono na wypłatę zasiłków.

Powiatowy Urząd Pracy w 2019 r., zamieścił w Poznaniu, 15,7 tys. ofert pracy, o 0,6 tys. więcej, niż rok wcześniej. 

4,7 tys. zarejestrowanych w PUP bezrobotnych z Poznania w ciągu roku podjęło pracę, a 0,7 tys. osób skierowano na szkolenie zawodowe lub staż.

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w 2019 r. otrzymał :

 • tytuł „Lidera aktywizacji osób młodych” i nagrodę główną w ogólnopolskim konkursie na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy organizowanym przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych Polprom. Celem konkursu jest promocja innowacyjnych działań wdrażanych przez instytucje publiczne i prywatne na rzecz aktywizacji zawodowej osób młodych
 • wyróżnienie za realizację wojewódzkiego programu na rzecz długotrwale bezrobotnych „Razem Skuteczniej BIS”. W ramach programu podjęto międzyinstytucjonalną współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Swarzędzu celem wypracowania wspólnej ścieżki działań z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej