Programy sektorowe, zgodnie z przyjętym systemem wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+, stanowią operacyjne rozwinięcie zapisów strategii.

Programy dzielą się na obligatoryjne, których uchwalenie przez Radę Miasta Poznania jest wymagane przez przepisy prawa powszechnego, oraz fakultatywne, których przyjęcie pozostaje w wyłącznej gestii samorządu, o ile uzna je za istotne dla systemu zarządzania zmianami rozwojowymi.

W 2020 r. uchwalono 10 nowych programów sektorowych, z tego 9 programów obligatoryjnych i 1 fakultatywny.

Programy obligatoryjne:

 • Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt w Poznaniu na rok 2020;
 • Poznański Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020-2022;
 • Wieloletni Program Polityki Zdrowotnej z zakresu profilaktyki stomatologicznej;
 • Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok;
 • Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet SA na lata 2020-2029;
 • Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2021 r.;
 • W ramach wieloletnich programów zdrowotnych:
  • Program Polityki Zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2021-2024”;
  • Program promocji i ochrony zdrowia pn. „Pakiet zdrowotny dla kombatantów Poznańskiego Czerwca 1956 r. na lata 2020-2022”;
  • Program promocji i ochrony zdrowia pod nazwą „Punkt Profilaktyki Intymnej 24 h dla mieszkańców Poznania na lata 2021–2023”.

Program fakultatywny:

 • Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035.

 

Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt w Poznaniu na rok 2020 przyjęty Uchwałą nr XXIV/459/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z 10 marca 2020 r.

Program jest uchwalany przez Radę Miasta Poznania corocznie na okres jednego roku. Program na 2020 r. zakładał następujące cele:

 • zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122);
 • zapobieganie bezdomności zwierząt;
 • zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt;
 • edukacja mieszkańców miasta Poznania w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, konieczności sterylizacji albo kastracji psów i kotów, adopcji zwierząt domowych, zakazu handlu zwierzętami domowymi, rejestracji psów w Miejskim Rejestrze Psów i Kotów w ramach akcji znakowania i rejestracji psów i kotów na terenie miasta Poznania.

Poznański Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020-2022 przyjęty Uchwałą nr XXVIII/500/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z 19 maja 2020 r.

Głównym celem programu jest rozwój sieci pomocy dziecku i rodzinie będącym w różnych sytuacjach. Dotyczy on zarówno rodzin działających prawidłowo, jak i rodzin zagrożonych dysfunkcyjnością oraz rodzin już dysfunkcyjnych. Realizacja celu głównego odbywa się poprzez cele szczegółowe m.in. takie, jak:

 • upowszechnienie wśród mieszkańców Poznania wiedzy na temat systemu wspierania rodziny;
 • zwiększenie dostępności placówek wsparcia dziennego, realizowanie programów służących wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży oraz godzeniu przez dorosłych życia rodzinnego i zawodowego;
 • zapewnienie rodzinie ze zdiagnozowanymi problemami odpowiedniej do potrzeb usługi, pomocy i świadczenia;
 • zapewnienie pieczy zastępczej każdemu dziecku w sytuacji kryzysowej;
 • wspieranie i rozwój rodzinnej pieczy zastępczej, zwiększenie dostępności rodzin zastępczych do wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, prawnego oraz specjalistycznego;
 • wspieranie wychowanków pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia;
 • zapewnienie wysokiej jakości pracy osób wspierających poznańskie rodziny.

Zadania opisane w Poznańskim Programie Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej realizowane są przez miejskie jednostki organizacyjne oraz organizacje pozarządowe. Zadania zrealizowane w 2020 r. ramach programu obejmowały głównie zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz realizację pozostałych usług, w tym:

 • usług wolontariatu;
 • organizację zajęć edukacyjnych, kulturalnych i integracyjnych dla dzieci i rodzin;
 • rozwój edukacji małego dziecka;
 • organizowanie wypoczynku letniego;
 • zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej.

Wieloletni Program Polityki Zdrowotnej z zakresu profilaktyki stomatologicznej przyjęty Uchwałą nr XXXVI/643/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z 13 października 2020 r.
Realizacja programu została przesunięta na 2021 r.

Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok, przyjęty Uchwałą nr XXXVIII/666/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z 17 listopada 2020 r.

Celem głównym programu jest wzmocnienie współdziałania Miasta z organizacjami pozarządowymi i budowanie relacji partnerskich pomiędzy nimi. Celami szczegółowymi programu są:

 • zapewnienie warunków do społecznej aktywności i tworzenia organizacji pozarządowych;
 • budowanie poczucia współodpowiedzialności za Poznań i jego mieszkańców;
 • wspieranie stabilności funkcjonowania organizacji pozarządowych, dbanie o ich rozwój oraz wzmacnianie ich potencjału;
 • zwiększenie liczby zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym;
 • poprawa jakości usług świadczonych przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców miasta;
 • zwiększenie roli Miasta w promocji organizacji pozarządowych i ich działań;
 • współpraca przy tworzeniu polityk publicznych na możliwie wczesnym etapie;
 • budowanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz rozwijanie relacji międzysektorowych.

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet SA na lata 2020-2029 przyjęty Uchwałą nr XXXIX/691/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z 8 grudnia 2020 r.

Przesłanką do uchwalenia planu jest możliwość wprowadzenia do planu inwestycyjnego spółki Aquanet zadań z zakresu budowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Poznania. Celem jest poprawa i rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Poznaniu.

Realizacja zadań umieszczonych w planie pozwala na ciągłą poprawę sfery gospodarki wodno-ściekowej w mieście. Z roku na rok zwiększa się obszar, na którym jest dostępna sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Zwiększenie liczby nieruchomości podłączonych do kanalizacji sanitarnej powoduje z kolei poprawę jakości życia mieszkańców oraz pozytywnie wpływa na stan środowiska naturalnego. Działania te mają na celu także zwiększenie atrakcyjności terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Poznaniu i zahamowanie migracji mieszkańców.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2021 r. przyjęty Uchwałą nr XL/699/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z 17 grudnia 2020 r.

Celem głównym programu jest zapewnienie mieszkańcom Poznania sprawnego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z nadużywaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. Do celów szczegółowych należy:

 • propagowanie wiedzy i kompetencji oraz promocja adekwatnych postaw społecznych w obszarze zapobiegania uzależnieniom;
 • wdrażanie, realizowanie i upowszechnianie oferty programów profilaktycznych o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności;
 • zapewnienie dostępności do specjalistycznych świadczeń, usług oraz interwencji podejmowanych w celu poprawy jakości życia osób z kręgu problemów uzależnień;
 • ograniczenie negatywnych dla zdrowia i życia rodzinnego oraz społecznego skutków ryzykownego i szkodliwego spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych;
 • doskonalenie systemu diagnozowania problemów uzależnień oraz planowania, monitorowania i kontrolowania realizacji programu.

Program Polityki Zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2021-2024” przyjęty Uchwałą nr XXX/532/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z 23 czerwca 2020 r.

Głównym celem programu jest osiągnięcie korzystnych trendów demograficznych w wyniku ograniczenia zjawiska niepłodności i bezdzietności wśród mieszkańców Poznania w trakcie trwania programu poprzez zapewnienie leczenia niepłodności metodami wspomaganego rozrodu zamieszkałym na terenie miasta parom, u których stwierdzono niepłodność kobiety i/lub mężczyzny i wyczerpały się inne możliwości lub nie istnieją inne metody jej leczenia. Cele szczegółowe:

 • poprawa dostępu do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności dla mieszkańców Poznania;
 • zwiększenie skuteczności leczenia par, u których stwierdzono niepłodność i wyczerpały się inne dostępne metody jej leczenia;
 • obniżenie kosztów leczenia niepłodności ponoszonych przez pacjentów;
 • ograniczenie zjawiska niepłodności i bezdzietności wśród mieszkańców Poznania.

Do programu kwalifikowane są pary niemogące zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję, spełniające następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-43 lata wg rocznika urodzenia;
 • pary spełniają ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie bądź przystąpienia do procedury dawstwa zarodka;
 • są mieszkańcami miasta Poznania.

Program promocji i ochrony zdrowia pn. „Pakiet zdrowotny dla kombatantów Poznańskiego Czerwca 1956 r. na lata 2020-2022” przyjęty Uchwałą nr XXXV/628/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z 29 września 2020 r.

Celem głównym programu jest poprawa stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców Poznania posiadających uprawnienia kombatanckie – uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r. poprzez zapewnienie im dostępności do specjalistycznych konsultacji i świadczeń medycznych. Cele szczegółowe programu to:

 • poprawa dostępu do specjalistów i świadczeń medycznych ukierunkowanych na potrzeby grupy docelowej;
 • zmniejszanie czynników ryzyka wystąpienia chorób przewlekłych;
 • utrzymywanie kontroli nad już istniejącymi stanami chorobowymi – zapobieganie występowaniu powikłań oraz łagodzenie ich skutków;
 • utrzymywanie i/lub poprawa sprawności i samodzielności;
 • zwiększenie wiedzy na temat zdrowego stylu życia oraz jego wpływu na utrzymanie dobrostanu psychofizycznego.

Główną ideą wdrożenia programu jest poprawa stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców posiadających uprawnienia kombatanckie – uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r. poprzez zastosowanie szerokiego spektrum działań leczniczych, rehabilitacyjnych, profilaktycznych i informacyjno-edukacyjnych. W ramach programu zapewniono bezpłatny dostęp do konsultacji i świadczeń medycznych bez konieczności zapisywania się i oczekiwania w kolejce do poradni specjalistycznych zlokalizowanych w różnych miejscach Poznania. Dzięki uczestnictwu w programie mieszkańcy posiadający uprawnienia kombatanckie będą mogli dłużej zachować sprawność i samodzielność.

Program promocji i ochrony zdrowia pod nazwą Punkt Profilaktyki Intymnej 24 h dla mieszkańców Poznania na lata 2021–2023 przyjęty Uchwałą nr XXXV/633/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z 29 września 2020 r.

Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej definiuje promocję zdrowia jako działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, a także promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu. Kluczowymi elementami profilaktyki i promocji zdrowia jest edukacja oraz dostępność do regularnych badań kontrolnych. W ramach realizacji programu kontynuowana będzie działalność Punktu Profilaktyki Intymnej funkcjonującego przez 24 godziny na dobę, prowadzącego spójne działania w zakresie promocji zdrowia intymnego oraz edukacji i profilaktyki.

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035 przyjęta Uchwałą nr XXXV/623/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z 29 września 2020 r.

Głównym celem strategii jest wsparcie rozwoju szeroko pojętej polityki elektromobilności oraz zrównoważonego rozwoju transportu i mobilności w Poznaniu, co osiągnięte zostanie poprzez nakreślenie metodyki działania w związku z realizacją Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ponadto projekt, poprzez promocję ekologicznych form transportu i wskazanie wykorzystania ekologicznie czystych pojazdów m.in. w publicznym transporcie zbiorowym, we flocie użytkowanych pojazdów w UMP oraz wykonujących lub którym zleca się wykonywanie zadania publicznego, przyczyni się do osiągnięcia celów strategicznych regionu. Realizacja strategii wiąże się również z respektowaniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej mobilności, które podróżują publicznym transportem zbiorowym (dążenie do zapewnienia jak największego udziału pojazdów niskopodłogowych) oraz korzystających z samochodów napędzanych paliwami alternatywnymi (zachowanie dostępności do stacji ładowania i tankowania). Wskazany w strategii rozwój sieci punktów ładowania i tankowania paliw alternatywnych powinien wpłynąć na trend zamiany pojazdów napędzanych silnikami o wysokiej emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych na pojazdy bardziej ekologiczne. Dostęp do ww. infrastruktury dla pojazdów o napędzie alternatywnym może mieć wpływ na zachęcenie mieszkańców/przedsiębiorców/osób prawnych do posiadania m.in. pojazdów elektrycznych, napędzanych gazem ziemnym czy wodorem.