Wartość mienia Miasta Poznania według stanu na 31 grudnia 2020 r. wynosi 22 141 048 454 zł i jest sumą:

 • aktywów (trwałych i obrotowych) wszystkich jednostek budżetowych (w tym Urzędu Miasta Poznania), zakładów budżetowych, zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury należących do Miasta Poznania;
 • całkowitej wartości księgowej gruntów;
 • realizowanych inwestycji;
 • wartości nominalnej udziałów i akcji w spółkach, spółdzielniach oraz dopłat.
Wartość mienia w posiadaniu jednostek organizacyjnych Miasta w 2020 r. w mln zł
  Urząd Miasta Poznania Pozostałe jednostki budżetowe Zakłady budżetowe Instytucje kultury Zakłady opieki zdrowotnej Razem
Aktywa trwałe netto w mln zł 14 294,4 5 260,5 1 009,20 202,9 314,5 21 081,4
Aktywa obrotowe w mln zł 810 93,2 22,6 17,4 116,5 1 059,60
Razem 15 104,4 5 353,7 1 031,8 220,3 430,9 22 141,0

Źródło: UMP


Procentowo udział aktywów miejskich jednostek organizacyjnych rozkłada się następująco:

 • Urząd Miasta Poznania – 68,22%;
 • pozostałe jednostki budżetowe – 24,18%;
 • zakłady budżetowe – 4,65%;
 • zakłady opieki zdrowotnej – 1,95%;
 • instytucje kultury – 1,00%.

Do jednostek budżetowych tworzonych w trybie przewidzianym ustawą o finansach publicznych (bez Urzędu Miasta Poznania) zalicza się:

 • jednostki budżetowe planowania przestrzennego, ewidencji nieruchomości i gospodarki komunalnej (Miejska Pracownia Urbanistyczna, Ogród Zoologiczny, Palmiarnia Poznańska, Usługi Komunalne, Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Zieleni Miejskiej);
 • jednostki budżetowe porządku publicznego i bezpieczeństwa (Straż Miejska Miasta Poznania);
 • jednostki budżetowe oświaty (przedszkola specjalne, przedszkola samodzielne i zespoły przedszkoli, szkoły podstawowe, zespoły szkół, szkoły podstawowe specjalne i zespoły szkół specjalnych, licea ogólnokształcące i zespoły szkół, zespoły szkół zawodowych, technika, szkoły branżowe, szkoły artystyczne, ośrodki szkolno-wychowawcze, pozostałe placówki oświatowe); 
 • jednostki budżetowe pomocy społecznej (centra pomocy rodzinie, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, ośrodki interwencji kryzysowej, zespoły żłobków);
 • pozostałe jednostki budżetowe (Centrum Usług Wspólnych, Poznańskie Centrum Świadczeń, Centrum Inicjatyw Senioralnych).

Jednostki budżetowe posiadały na koniec 2020 r. aktywa o łącznej wartości 5 353,7 mln zł, z tego aktywa trwałe netto stanowiły 98,26%, a aktywa obrotowe – 1,74%. W porównaniu do 2019 r. stan aktywów wzrósł o 3,49 punktu procentowego.

Najwyższy udział w aktywach trwałych stanowiły:

 • obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 2 246,2 mln zł;
 • grunty – 1 414,9 mln zł;
 • inwestycje – środki trwałe w budowie – 942 mln zł;
 • budynki i lokale – 572,5 mln zł.

Samorządowe zakłady budżetowe realizujące zadania z zakresu gospodarki komunalnej (Zakład Lasów Poznańskich, Zakład Robót Drogowych) oraz kultury fizycznej (Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji) na koniec 2020 r. dysponowały aktywami trwałymi i obrotowymi o łącznej wartości 1 031,8 mln zł.

W strukturze majątku trwałego pozostającego w dyspozycji samorządowych zakładów budżetowych najwyższy udział stanowiły:

 • budynki i lokale – 639,8 mln zł;
 • obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 164,9 mln zł;
 • grunty – 143,1 mln zł.

Miejskie publiczne zakłady opieki zdrowotnej, do których zalicza się:

 • Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
 • Szpital Miejski im. Franciszka Raszei,
 • Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych,
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

na koniec 2020 r. posiadały aktywa trwałe i obrotowe w wysokości 430,9 mln zł. W porównaniu do 2019 r. ich stan wzrósł o 19,1 punktu procentowego.

W strukturze majątku trwałego pozostałego w dyspozycji tych jednostek największą wartość stanowiły:

 • budynki i lokale – 193,3 mln zł;
 • grunty – 45,4 mln zł;
 • narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie – 29,8 mln zł;
 • inwestycje – środki trwałe w budowie – 28,3 mln zł.

W 2020 r. w Poznaniu funkcjonowały następujące samorządowe instytucje kultury:

 • Biblioteka Raczyńskich;
 • Centrum Kultury ZAMEK;
 • Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu;
 • Poznańskie Centrum Dziedzictwa (dawniej Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT);
 • Dom Kultury „Stokrotka”;
 • Estrada Poznańska;
 • Galeria Miejska Arsenał;
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu;
 • Poznański Chór Chłopięcy;
 • Teatr Animacji;
 • Teatr Muzyczny;
 • Teatr Ósmego Dnia;
 • Teatr Polski;
 • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości (Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956, Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII, Muzeum Uzbrojenia, Muzeum Armii Poznań);
 • Wydawnictwo Miejskie Posnania.

W 2020 r. 15 instytucji kultury zarządzało aktywami trwałymi i obrotowymi o łącznej wartości 220,3 mln zł.

Największą wartościowo grupę aktywów trwałych stanowiły:

 • budynki i lokale – 139,3 mln zł;
 • grunty – 29,8 mln zł;
 • inwestycje – środki trwałe w budowie – 13,9 mln zł;
 • maszyny i urządzenia techniczne – 10,5 mln zł.

W porównaniu do 2019 r. wartość aktywów trwałych i obrotowych Miasta Poznania, będących w posiadaniu samorządowych instytucji kultury, wzrosła o 8,3 punktu procentowego.

Szczegółowe informacje na temat wartości mienia w posiadaniu jednostek organizacyjnych Miasta Poznania zawiera Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Poznania na 31 grudnia 2020 r. 

Udział inwestycji prowadzonych przez Urząd Miasta Poznania i jednostki organizacyjne wg stanu na 31.12.2020 r. w %
wykres Udzial inwestycji prowadzonych przez UMP i jednostki organizacyjne wg stanu na dzien 31 grudnia 2020 r. w

wykres do pobrania w xls