W 2019 r. w Poznaniu realizowano 3 inwestycje w miejskich instytucjach kultury dofinansowane z funduszy unijnych.

Należą do nich:

W 2019 r. Miasto Poznań podpisało umowę na budowę muzeum Centrum Szyfrów Enigma. Nowe muzeum powstanie w budynku Collegium Martineum UAM, przy skrzyżowaniu ulic Święty Marcin i Kościuszki.

arch. UMP

Biblioteka Raczyńskich

Biblioteka Raczyńskich od 2017 r. realizuje projekt unijny dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 „Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zasobów bibliotecznych”. Zakończenie prac planowane jest w I kwartale 2021 r.

Projekt obejmuje modernizację historycznego gmachu biblioteki, który ma ponownie pełnić swoją pierwotną, biblioteczną funkcję. W pomieszczeniach na I piętrze mają ponownie pojawić się książki, a w zmodernizowanych wnętrzach znajdą się przestrzenie do prowadzenia działań artystycznych i edukacyjnych. Gmach ma także być dostosowany do swobodnego korzystania przez osoby niepełnosprawne. Poza modernizacją gmachu, przewidziano również konserwację cennych zbiorów bibliotecznych.

Prowadzone w 2019 r. prace miały na celu dostosowanie obiektu do nowych wymagań związanych z przeniesieniem zbiorów z dziedziny sztuki i muzyki (Filia 39 i Filia 61) znajdujących się obecnie przy ul. Wronieckiej 15 oraz utworzenie nowej powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej. Wykonano:

 • badania i ekspertyzy związane z zawilgoceniem fundamentów, które określą potencjalny zakres prac do realizacji
 • prace budowlano-konserwatorskie zabytkowego gmachu (w tym remont instalacji elektrycznych, przebudowa instalacji wentylacji)
 • zakup trwałego wyposażenia i sprzętu
 • konserwację i digitalizację zbiorów kartograficznych i najcenniejszych starodruków oraz materiałów audiowizualnych
 • działania informacyjno-promocyjne

Ponadto w filiach biblioteki w 2019 r. przeprowadzono następujące modernizacje:

 • Filii nr 4 przy ul. Lodowej 4
 • centralnego ogrzewania w Filii nr 15 przy ul. Fabianowo 2 (etap drugi) dla zadania drugiego
 • systemu przeciwpożarowego w Muzeum Literackim im. H. Sienkiewicza
 • okien w Filii nr 36 przy ul. Gen. St. Maczka 14
 • oraz wykonano dokumentację oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w pałacu w Sapowicach

Centrum Kultury ZAMEK

W 2019 r. Centrum Kultury Zamek przeprowadziło następujące modernizacje:

 • stolarki okiennej
 • fontanny Lwów na Dziedzińcu Różanym, dokończono prace budowlane i konserwatorskie rozpoczęte w 2018 r.
 • Dziedzińca Różanego
 • wejścia B
 • tuby
 • masztalarni

Instytucja realizuje projekt unijny dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”. W ramach projektu przeprowadzono:

 • prace budowlano-konserwatorskie i nadzory: inwestorski, konserwatorski oraz branżowy w zakresie prac elektrycznych, budowlanych, sanitarnych
 • modernizację toalet oraz konserwację tzw. przestrzeni granicznych

Estrada Poznańska

W 2019 r. Estrada Poznańska zakończyła prace modernizacyjne w prowadzonym Kinie Muza. Kino zostało oddane do użytku. Efektem prac jest nowoczesny, 3-salowy obiekt, którego nowe wnętrza nawiązują do tradycji oraz historii kina. Przestrzeń jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W okresie letnim na kinowym tarasie odbywają się również plenerowe seanse silent cinema z wykorzystaniem słuchawek. Wejście do kina zdobi replika neonu zaprojektowanego w latach 60. XX wieku, który znajdował się w tym miejscu do lat 90.

Pozostałe prace remontowe to:

 • modernizacja dachu Estrady Poznańskiej – etap II wraz z robotami dodatkowymi
 • wykonanie nawierzchni i izolacji dziedzińca oraz balkonów Estrady wraz z pracami budowlanymi w piwnicach, ich modernizacją i pracami dodatkowymi
 • wykonanie instalacji kanalizacyjnej w piwnicy wraz z pracami dodatkowymi
 • przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej okien i kosztorysów
 • zatrudnienie inspektora nadzoru budowlanego do wszystkich modernizacji oraz autora opracowania ekspertyz dachu i dziedzińca
 • wykonanie wymiany okien m.in. na klatkach schodowych wraz z wymianą drzwi (2 sztuki)
 • wykonanie termomodernizacji części elewacji budynku Estrady – narożnik budynku Masztalarska/Kramarska
Projekt przebudowy siedziby Estrady Poznańskiej

 arch. UMP


Teatr Animacji

Teatr Animacji w 2019 r. przygotowywał dokumentację projektową do dwuletniej inwestycji w zakresie modernizacji sceny Witraż:

 • przygotowanie zadań zakupowych do realizacji w trybie zamówień publicznych
 • przygotowanie sali do prac konstrukcyjnych i remontowych w 2020 r.
 • poprawa warunków technicznych docelowego oświetlenia sceny poprzez zakup niezbędnego sprzętu multimedialnego i oświetleniowego

Teatr Muzyczny

W 2019 r. został rozstrzygnięty konkurs na projekt architektoniczny nowego budynku Teatru Muzycznego w Poznaniu. Budynek będzie zlokalizowany u zbiegu ulic Święty Marcin i Skośnej, w sąsiedztwie gmachu Akademii Muzycznej.

arch. UMP

Teatr Polski

W 2019 r. w Teatrze Polskim rozpoczęto prace obejmujące nadbudowę i modernizację budynku w celu pozyskania niezbędnej powierzchni biurowej umożliwiającej obsługę działalności statutowej instytucji. W ramach rozbudowy powstaną:

 • 3 nowe pomieszczenia biurowe w dobudowanej kondygnacji
 • pomieszczenia administracyjne w ramach istniejących kondygnacji 
 • pomieszczenie z przeznaczeniem na podręczne archiwum Teatru
 • pomieszczenie socjalne wraz z salką konferencyjną

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości realizuje projekt unijny dofinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 „Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego”.

Efektem projektu będzie przebudowany i zaadoptowany na potrzeby edukacyjno – kulturowe Fort VII – obiekt fortyfikacyjny wpisany do rejestru zabytków, jeden z najlepiej zachowanych elementów XIX – wiecznego systemu fortyfikacyjnego stolicy Wielkopolski.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną roboty budowlane, polegające na rozbiórce wtórnych zabudowań (wprowadzonych po 1944 r.), a także remoncie i renowacji elewacji oraz murów fosy Fortu VII. Renowacji poddane zostaną pomieszczenia w obrębie prawego majdanu i prawej podwalni. Odpowiednio uporządkowany i zagospodarowany zostanie także sam prawy majdan.

W 2019 r. wykonano następujące prace:

 • rozbiórka oraz prace remontowo-renowacyjne elewacji i murów fosy
 • renowacja pomieszczeń oraz zagospodarowanie terenu w obrębie prawego majdanu i prawej podwalni prowadzącej na prawy majdan
 • poniesiono także koszty JRP (w tym inspektor nadzoru, nadzór autorski, wynagrodzenia JRP, koszty ekspertów zewnętrznych, niezbędne dodatkowe opracowania i ekspertyzy projektowo-techniczne, koszty obsługi bankowej)

Ponadto przeprowadzono następujące prace remontowe:

 • wykonanie prac modernizacyjnych wiaty w Wielkopolskim Muzeum Niepodległości
 • wykonanie modernizacji istniejącej instalacji monitoringu CCTV w Muzeum Uzbrojenia
 • przygotowanie dokumentacji technicznej przyłącza do sieci kanalizacyjnej Muzeum Uzbrojenia i Muzeum Armii „Poznań”
 • prace modernizacyjne w obiekcie przy ul. Słupskiej 62, w tym wykonanie dokumentacji termomodernizacji

 

Więcej informacji o działalności poznańskich instytucji kultury:

Miejskie instytucje kultury w Poznaniu
Najważniejsze działania poznańskich instytucji kultury w 2019 r.
Współpraca międzynarodowa miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Współpraca krajowa miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Współpraca lokalna miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Nagrody i stypendia Miasta Poznania z zakresu kultury
Nagrody dla miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Frekwencja na wybranych wydarzeniach kulturalnych w Poznaniu
Tabele statystyczne – kultura, sport i turystyka