Około 1/3 ogólnej powierzchni miasta Poznania stanowią użytki rolne.

Zmiany w stanie i strukturze użytków rolnych

W strukturze obszarowej indywidualnych gospodarstw rolnych dominują gospodarstwa do 2 ha (44,1%).

Pełna struktura obszarowa gospodarstw rolnych przedstawia się następująco:

  • do 2 ha – 322 gospodarstwa (44,1 % ogółu gospodarstw)
  • od 2 ha do 5 ha – 241 gospodarstw (33,0%)
  • od 5 ha do 15 ha – 120 gospodarstw (16,5%)
  • powyżej 15 ha – 47 gospodarstw (6,4%)
Powierzchnia użytków rolnych
  Powierzchnia (ha) Udział %
ogółem 7 815 100
z tego:
osoby fizyczne 3 961 50,7
Źródło: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ


W strukturze użytków rolnych, podobnie jak w latach poprzednich, dominującą pozycję zajmują grunty orne.

Struktura użytków rolnych
Użytki rolne Powierzchnia (ha) Udział %
ogółem 7 815 100
w tym:
grunty orne 6 392 81,8
sady 229 2,9
łąki 575 7,4
pastwiska 365 4,7
Źródło: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ


Produkcja roślinna i ogrodnicza

Osiągnięte w 2019 r. efekty gospodarcze rolnictwa uwarunkowane były przede wszystkim czynnikami klimatycznymi, a także wymogami gospodarki rynkowej.


Zmiany w strukturze zasiewów wg siedziby osoby użytkującej 
Powierzchnia zasiewów ha Udział %
ogółem  6 521  100,0
w tym:
zbożowe 5 450  83,6
ziemniaki  140  2,1
przemysłowe  852  13,1
pastewne  70  1,1
pozostałe uprawy  9  0,1
Źródło: UMP


Wznowienie wegetacji roślin ozimych rozpoczęło się w marcu i było zróżnicowane. Początek marca był dość chłodny, z przymrozkami i przelotnymi opadami deszczu i śniegu. Pierwsze wiosenne prace polowe rozpoczęto na przełomie pierwszej i drugiej dekady marca. Siewy zbóż jarych zakończono na początku kwietnia.

Utrzymujący się do końca kwietnia brak opadów oraz znaczne spadki temperatury spowodowały bardzo powolny i zaburzony proces wschodów zbóż jarych oraz słabe krzewienie, żółknięcie i przebarwienia na roślinach ozimin. Warunki pogodowe w kwietniu dla wegetacji były zróżnicowane. Pierwsza połowa miesiąca była dosyć ciepła, ale z dobowymi wahaniami temperatury i przymrozkami do -7oC w ciągu nocy. W drugiej dekadzie miesiąca dodatkowo było bardzo wietrznie, co powodowało, że odczuwalna temperatura była znacznie niższa. Wyraźne ocieplenie nastąpiło w trzeciej dekadzie kwietnia, kiedy temperatury w dzień sięgały 20-25oC.

Przez cały miesiąc nie notowano opadów deszczu, a wiatry w drugiej i trzeciej dekadzie miesiąca dodatkowo osuszały wierzchnią warstwę gleby. Na znacznym obszarze kraju przystąpiono intensywnie do siewów roślin jarych na początku kwietnia. Ze względu na brak opadów kiełkowanie i wschody odbywały się w warunkach niedostatecznego uwilgotnienia gleby. Plantacje były niewyrównane i w różnych stadiach rozwojowych. Stan plantacji ozimin na koniec kwietnia oceniano jako lepszy w porównaniu do roku ubiegłego. Ze względu na trwającą suszę słabszy był odrost runi łąkowo-pastwiskowej.

 

Plony podstawowych upraw
  2018 (q/ha) 2019 (q/ha)
zbożowe  22,5  26,2
ziemniaki  180  180
rzepak  20  20
buraki cukrowe  100  100
Źródło: UMP


Melioracje

W 2019 r. przeprowadzono prace konserwacyjne, modernizacyjne oraz remonty rowów i cieków w Poznaniu. Powyższe działania prowadzono na terenach rolniczych znajdujących się w rejonie: Spławia, Moraska, Starołęki, Głuszyny, Żegrza i Kotowa.

Organizowane imprezy, realizowane programy w 2019 r. przez Urząd Miasta Poznania

W 2019 r zorganizowano imprezy:

  • Konkurs „Zielony Poznań” – do rywalizacji w 26. edycji konkursu zgłoszono ponad 4 tys. obiektów z terenu miasta w kategoriach: zieleńce, balkony i loggie, ogrody przydomowe, działki na terenach POD, pasy zieleni (do pierwszej edycji konkursu, która odbyła się w 1994 r. zgłoszono nieco ponad 160 obiektów)
  • Kiermasz „Zielony Poznań” – przed Palmiarnią Poznańską odbył się kiermasz roślin ozdobnych, sprzętu ogrodniczego, specjalistycznej literatury. Fachowych porad działkowych i ogrodniczych udzielali instruktorki i instruktorzy Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców. W zakresie projektowania ogrodów przydomowych porad udzielali nauczycielki i nauczyciele akademiccy Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu z Uniwersytetu Przyrodniczego, a warsztaty z ogrodolecznictwa prowadzone były przez osoby z Katedry Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego
  • Dożynki Miejskie – odbyły się po raz 25. Barwny korowód dożynkowy przeszedł ulicą Śniadeckich do muszli koncertowej w Parku Wilsona. Obrzęd dożynkowy przedstawił zespół Łany z Uniwersytetu Przyrodniczego

W 2019 r. realizowano program “Poznań dla pszczół“, który miał być inspiracją dla lokalnych społeczności do podejmowania działań na rzecz poprawy warunków życia owadów. Głównym celem programu była edukacja mieszkanek i mieszkańców w zakresie roli i znaczenia pszczół oraz owadów zapylających dla środowiska i gospodarki, a także zwiększanie ich populacji w mieście. Służyć temu ma powstanie tzw. Pasiek Miejskich, które będą wspierały wzrost populacji pszczół w mieście. Pierwsza pasieka miejska produkująca miód funkcjonuje od 2019 r. na Cytadeli. Poznań jest jedną z 269 gmin, które przyłączyły się w 2019 r. do “Manifestu Gmin Przyjaznym Pszczołom“, który jest częścią realizowanego od dziewięciu lat programu “Z Kujawskim pomagamy pszczołom”.