Wybrane wydatki inwestycyjne poniesione w 2019 r. mln zł
Wydatki majątkowe ogółem 735,0
Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej 108,1
Budowa Mostu Lecha 38,3
Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu 29,1
Program “Poznań Rataje-Franowo” – budowa ul. Folwarcznej 28,2
Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego 26,0
Program „Centrum” – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa 17,9
Pływalnia kryta na Ratajach – modernizacje 17,2
Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 13,4
Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania 13,3
Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu 11,7
Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania 11,7
Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej 11,6
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych 8,4
Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu 6,5
Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu 6,2
Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych 4,7
Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu 6,0
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 3,2
Szpital Miejski im. F. Raszei – zakupy inwestycyjne 5,3
Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej 4,3
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego – Oddział Okulistyki wraz z blokiem Operacyjnym i Poradniami Okulistycznymi 3,0
źródło: UMP