Podejmowane przez Miasto działania mają na celu wzmocnienie pozytywnego wizerunku poznańskiego ośrodka akademickiego w kraju i zagranicą.


Stypendia i nagrody

W ramach wspierania talentów w 2020 r.:

Szczegółowe informacje o laureatach nagród podano w rozdziale Nagrody, konkursy i stypendia.


Promocja akademickiego Poznania

Zrealizowano ogólnopolską akcję informacyjno-edukacyjną pod hasłem „Poznań Przyciąga”, której celem jest zachęcenie uczniów szkół ponadpodstawowych z całego kraju do podjęcia nauki na jednej z poznańskich uczelni, a także pomoc młodzieży w wyborze dalszej ścieżki edukacji. Z powodu pandemii COVID-19 akcja realizowana była wyłącznie online. Dla uczniów szkół ponadpodstawowych przygotowano m.in. 4 bezpłatne webinary dedykowane konkretnym profilom: humanistyczno-artystycznym, biologiczno-chemicznym, matematyczno-technicznym oraz ekonomicznym. Spotkania były okazją do zapoznania się z ofertą poznańskich uczelni, a także miejskimi programami stypendialnymi, bogatą ofertą zawodową, sportową i kulturalną. Webinary uzyskały łącznie ponad 3 tys. wyświetleń. Zapisy wszystkich spotkań można obejrzeć na miejskim kanale YouTube.

Równolegle do spotkań z uczniami, w listopadzie i grudniu prowadzono kampanię promocyjną pod hasłem „Poznań Przyciąga” w mediach społecznościowych, kierowaną do polskich maturzystów. Reklamy Poznania wyświetliły się łącznie ponad 1,5 mln razy, docierając z przekazem do ponad 896 tys. osób.

Młodzież zainteresowana ofertą akademicką Poznania mogła także oglądać reportaże dot. poznańskich uczelni oraz wziąć udział w konkursie fotograficznym.

W ramach kampanii działa również strona internetowa www.poznanprzyciaga.pl, na której osoby zainteresowane studiami w Poznaniu mogą:

 • znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące oferty akademickiej Poznania;
 • pobrać poradnik maturzysty, który ułatwi im przygotowania do egzaminu dojrzałości;
 • wypełnić test preferencji zawodowych.

Prowadzono także profile „Poznań Przyciąga” na Facebooku oraz Instagramie, dedykowane potencjalnym i obecnym studentom poznańskich uczelni.

Promując akademicki Poznań, Miasto, wspólnie z uczelniami, przygotowało wspólną przestrzeń podczas największych w Polsce XXIV Targów Edukacyjnych organizowanych na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Reklama „Poznań Przyciąga” wyświetlana była również na stronach internetowych „Salonu Maturzystów 2020” organizowanego w formule online przez Fundację „Perspektywy”.

Współpracowano także z Fundacją Jeden Uniwersytet przy organizacji akcji „Studenckie śniadania”, promującej Poznań jako ośrodek akademicki i miasto przyjazne młodym. Rozmowy ze studentami poznańskich uczelni (m.in. UAM, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Wyższej Szkoły Bankowej) transmitowane były na żywo w mediach społecznościowych Miasta.

Akademicki Poznań – strefa na Targach Edukacyjnych 2020 w Poznaniu

Akademicki Poznan strefa na Targach Edukacyjnych 2020 w Poznaniu

arch. UMP


Popularyzacja nauki

Realizowano program dofinansowania wykładów otwartych wybitnych naukowców, artystów i specjalistów na poznańskich uczelniach. W 2020 r., z powodu pandemii COVID-19, większość z zaplanowanych wykładów musiała zostać odwołana. Ostatecznie zorganizowano 3 wykłady, w tym 2 w formule online. Goście wygłosili wykłady otwarte z obszaru medycyny, architektury i sztucznej inteligencji.

Naukowcy wygłaszający wykłady otwarte na poznańskich uczelniach w ramach dofinansowania z Miasta Poznania w 2020 r. to:

 • prof. Robert P. Skomro (Kanada) – wykład otwarty na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pt. „Obturacyjny Bezdech Śródsenny – niedoceniony problem zdrowotny”;
 • prof. Mark Jarzombek (USA) – wykład otwarty na profilu YouTube Politechniki Poznańskiej pt. „Global History in a Not-So-Global World”;
 • prof. Waldemar Karwowski (USA) – wykład otwarty na profilu YouTube Politechniki Poznańskiej pt. „Human-Centered Design of Artificial Intelligence”.

Wspierano także uczelnie i instytucje naukowe w popularyzacji nauki, m.in. poprzez współpracę Poznań Convention Bureau z uczelniami przy organizacji lokalnych, krajowych i międzynarodowych kongresów i konferencji oraz realizację projektu „Poznański Klub Ambasadora Kongresów”. Miasto wsparło również wydarzenia popularnonaukowe kierowane do mieszkańców, m.in. takie jak Poznański Festiwal Nauki i Sztuki.

Umiędzynarodowienie studiów – projekt „Study in Poznań”

W 2020 r. w ramach współpracy z poznańskimi uczelniami w zakresie zwiększania umiędzynarodowienia studiów, realizowano następujące działania:

 • organizowano spotkania online z udziałem prorektorów ds. współpracy z zagranicą publicznych uczelni; tematyka spotkań dotyczyła głównie funkcjonowania uczelni podczas pandemii oraz możliwości wsparcia działań uczelni przez Miasto;
 • prowadzono bieżące ustalenia z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w kwestii problemów z legalizacją pobytu studentów zagranicznych;
 • współpracowano z uczelnianymi działami współpracy z zagranicą w zakresie rozwiązywania bieżących problemów studentów, w tym dot. zwalczania aktów dyskryminacji;
 • opracowywano wspólne przekazy uczelni i Miasta kierowane do studentów zagranicznych w związku z pandemią COVID-19 oraz komunikaty dot. oferty Miasta;
 • uczestniczono w zdalnych spotkaniach powitalnych studentów zagranicznych na poznańskich uczelniach (tzw. „Orientation Days”);
 • prowadzono miejską stronę internetową „Study in Poznań” www.studyin.poznan.pl oraz profil „Study in Poznan” na Facebooku w języku angielskim;
 • współpracowano z uczelniami przy opracowaniu koncepcji przyznawania stypendiów dla studentów z Białorusi – realizując Uchwałę Rady Miasta Poznania w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Poznania w zakresie przyznania uczelniom w Poznaniu środków finansowych w celu wsparcia studentów z Białorusi (z 29 września 2020 r.), wspólnie z władzami uczelni poznańskich oraz przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Poznaniu i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego rozpoznano skalę potrzeb w zakresie wsparcia finansowego studentów z Białorusi oraz ustalono procedury przekazania środków i kryteria ich przyznawania; dzięki połączeniu sił Miasta Poznania, Starostwa Powiatowego w Poznaniu i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, studenci otrzymają wsparcie finansowe; wypłat stypendiów dokonywać będą uczelnie, które w 2021 r. otrzymają środki od samorządów w formie dotacji; studenci będą otrzymywać stypendium w wysokości 1 tys. zł miesięcznie przez 9 miesięcy akademickich (od stycznia do czerwca, a następnie od października do grudnia tego roku);
 • 27 listopada 2020 r. dzięki współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu zorganizowano debatę Prezydencko–Rektorską „Rola uczelni w budowaniu otwartego i różnorodnego miasta”; uczestnicy debaty starali się odpowiedzieć na pytania: Czy różnorodność się opłaca? Jakie korzyści przynoszą cudzoziemcy Poznaniowi i jego mieszkańcom? Co stolica Wielkopolski może zaoferować gościom z innych krajów? W debacie udział wzięli: Jacek Jaśkowiak, Prezydent Poznania, oraz rektorki i rektorzy poznańskich uczelni publicznych; debatę można było oglądać na żywo w telewizji WTK oraz na profilu Miasta Poznań na portalu społecznościowym Facebook;
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, dzięki dofinansowaniu od Miasta, zrealizował projekt „Cultural Diversity” związany z różnorodnością kulturową i antydyskryminacją, skierowany do pracowników i studentów poznańskich uczelni; w ramach projektu odbyły się warsztaty, dyskusje i wykłady dla studentów i pracowników administracji oraz został opracowany raport dotyczący kierunków działań polityki antydyskryminacyjnej dla środowiska akademickiego Poznania;
 • 18 grudnia 2020 r. we współpracy z organizacją pozarządową zorganizowano premierę online wydarzenia Poznań Silent Night”; wraz ze studentami poznańskich uczelni i mieszkańcami Poznania stworzono wielojęzyczny chór, który zaśpiewał kolędę „Cicha Noc” w wielu językach.


Aktywizacja zawodowa studentów i studentek

W ramach wsparcia studentów i studentek w zdobywaniu doświadczenia zawodowego i planowania swojej ścieżki kariery, w 2020 r.:

 • w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych kontynuowano programy stażowe dla studentek i studentów (przyjęto 103 osoby, a 38 osób znalazło po stażu zatrudnienie w UMP) oraz absolwentek i absolwentów (przyjęto 3 osoby, a 1 osoba znalazła po stażu zatrudnienie w UMP);
 • wspierano studentki i studentów w realizacji staży w poznańskich firmach (przyznano 6 stypendiów);
 • prowadzono działania przyciągające do miasta inwestorów (potencjalnych pracodawców dla studentów i absolwentów poznańskich uczelni), zainteresowanych nowoczesnymi technologiami, w tym centrami usług nowoczesnych, IT i R&D;
 • prowadzono bieżącą wymianę informacji i współpracę z biurami karier na uczelniach w zakresie promocji ofert pracy poznańskich pracodawców;
 • w placówkach oświatowych organizowano praktyki studenckie oraz działania wolontariacie dla studentów i studentek.

Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej

Miasto Poznań od lat aktywnie wspiera przedsiębiorczość akademicką. W 2020 r.:

 • organizowano spotkania i konferencje promujące współpracę nauki i biznesu (w tym Dni Przedsiębiorczości Poznań), w których uczestniczyli przedsiębiorcy i naukowcy różnych specjalności;
 • Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy zdalnie prowadził doradztwo i organizował szkolenia m.in. dla studentów poznańskich uczelni planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej (ze szkoleń skorzystało 79 studentów UAM);
 • Miasto Poznań angażowało się w organizację zajęć z przedsiębiorczości na poznańskich uczelniach, współpracując z tym zakresie z biurami karier uczelni;
 • zdalnie i w ograniczonym zakresie kontynuowano program „Startup Poznań” – inicjatywę na rzecz rozwoju lokalnych startupów, w ramach której m.in. prowadzono doradztwo, szkolenia i wydarzenia dla działających i potencjalnych startupów oraz prowadzono Przestrzeń Pracy Wspólnej „+jeden”, z której w dużej mierze korzystają studenci i absolwenci poznańskich uczelni;
 • Miasto zaangażowane było we współpracę z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz z Wielkopolskim Klastrem Teleinformatycznym, które jest wspólną inicjatywą Miasta Poznania, Politechniki Poznańskiej, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz poznańskich firm IT;
 • udzielono zwolnienia z podatku od nieruchomości (w wysokości 630,1 tys. zł) dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarach parków technologiczno-przemysłowych i naukowo-technologicznych.

Wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska akademickiego

W 2020 r. przeprowadzono otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” i udzielono wsparcia organizacjom pozarządowym działającym na rzecz środowiska akademickiego oraz realizującym projekty kierowane do młodzieży. Dzięki otrzymanym środkom organizacje pozarządowe zrealizowały m.in. takie projekty, jak np.: Scena Letnia Akademii Muzycznej, Poznańskie Repozytorium Form Przestrzennych, Poznań Art Week, Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej, Nowa Siła Kuratorska 2020, Mood for Wood – warsztaty projektowania partycypacyjnego, czy Forum Szkół Polskich. Poznań-Europa. Kontynuowano także działania Miejskich Galerii Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

Miasto współpracowało także z organizacjami pozarządowymi realizującymi projekty w zakresie aktywizacji i integracji młodzieży, w tym środowiska studenckiego poznańskich uczelni. Dzięki wsparciu Miasta studenci poznańskich uczelni zrealizowali warsztaty online dla uczniów z zakresu projektowania innowacji i budowania świadomości związanej z aktywizacją społeczności lokalnych, a także zostali zaangażowani w działania w ramach projektu „Przedstawiamy Akademicki Poznań”.

Współpraca miejskich jednostek kultury ze środowiskiem akademickim i naukowym przy realizacji projektów, organizacji wydarzeń i badań społecznych

W 2020 r. wiele miejskich projektów kulturalnych zrealizowano dzięki współpracy z przedstawicielami poznańskiego środowiska naukowego. Poznańskie instytucje kultury współpracowały z uczelniami m.in. przy realizacji następujących przedsięwzięć:

 • Estrada Poznańska – Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator (współpraca z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu i Collegium da Vinci), Dyskusyjny Klub Filmowy Kamera (współpraca Kina Muza z UAM);
 • Centrum Kultury ZAMEK – „Koh-i-noor. Ukryte perły kina dokumentalnego”, czyli cykl wykładów o nieznanych twórcach i filmach kina dokumentalnego oraz 24. Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych OFF CINEMA (współpraca z Instytutem Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM), wykłady „Nowa Siła Kuratorska” oraz pokaz prac dyplomowych (współpraca z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu), projekt „Sztuka w ciemno. Ewaluacja projektu” – badania społeczne (współpraca z Instytutem Kulturoznawstwa UAM), projekt „Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska!” – badania społeczne (współpraca z Instytutem Socjologii UAM);
 • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości – warsztaty „Siłaczki powstania wielkopolskiego – o roli kobiet w służbie narodu” (współpraca z Wydziałem Historii UAM), konferencja studencka „Wojna niejedno ma oblicze. Świat w ogniu – lata 1937-1945” (org. przez Studenckie Koło Naukowe Historyków UAM), wykład otwarty „Umysł politycznie niebezpieczny – prof. Stanisław Kalandyk jako ofiara Intelligenzaktion” (współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu);
 • Wydawnictwo Miejskie Posnania – współpraca dydaktyczna z Instytutem Filologii Polskiej UAM i Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (prowadzenie staży studenckich i zajęć dla studentów);
 • Muzeum Archeologiczne – rzeźba „Przekrój P(p)oznania” zrealizowana w ramach projektu „Tu się wszystko zaczęło…” oraz projekt „Galeria przodków” obejmujący wykonanie hologramów prezentujących wizualizacje wyglądu najstarszych poznaniaków (współpraca z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu);
 • Biblioteka Raczyńskich – współpraca bieżąca z UAM, Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, Politechniką Poznańską i Akademią Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

Współpraca miejskich placówek oświatowych z uczelniami

W ramach działalności poznańskich szkół prowadzono współpracę z uczelniami. Działania obejmowały m.in:

 • tworzenie klas patronackich i merytoryczne wsparcie ze strony uczelni zapewniające uczniom i uczennicom możliwość rozwijania ich szczególnych zainteresowań;
 • udział uczniów i uczennic w wydarzeniach, wykładach i ćwiczeniach organizowanych przez uczelnie, w tym możliwość korzystania z laboratoriów uczelni;
 • współpracę przy realizacji cyfrowej mapy wspierającej organizację zajęć terenowych (konsultacje organizowane przez UAM dla nauczycieli geografii szkół ponadpodstawowych);
 • „Code for Green” – rozwiązywanie problemów środowiskowych z wykorzystaniem technologii i programowania (współpraca szkół z ekspertami z Politechniki Poznańskiej oraz UAM; program organizowany przez Fundację Forum Inicjatyw Społecznych);
 • „BOOST” (Budowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych w celu zwiększenia odporności psychicznej dzieci i młodzieży w Europie) – publikacja wraz z międzynarodowym zespołem badawczym dokumentu „O potrzebie bardziej systematycznego podejścia do promowania zdrowia psychicznego” (współpraca SP19 i SP54 z Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu);
 • „Poznańska Liga Debat” – projekt organizowany przez Fundację „Projekty Edukacyjne” i Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży, przy wsparciu Miasta Poznania i we współpracy z poznańskimi uczelniami;
 •  „Aktywni przed pierwszym dzwonkiem” – ocena wpływu zajęć ruchowych oraz zajęć w oparciu o nowe technologie stymulujące funkcje poznawcze na wybrane umiejętności szkolne oraz nastawienie do aktywności fizycznej uczniów w wieku 8-9 lat (współpraca z Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu);
 • „Strefa Młodzieży” – przedsięwzięcie profilaktyczno-edukacyjne, którego celem jest wspieranie nastolatków w rozwoju osobistym (współpraca ZSS z Uniwersytetem SWPS);
 • „ŚpiewaMY w sieci” – udział chórów szkolnych (SP 65) w nagraniu utworów muzycznych przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Poznaniu;
 • „Miododajne Miasta” – hodowla murarek na terenach zielonych placówki (współpraca SP5 z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu);
 • „Student Stażysta – Asystent Ucznia” – wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez indywidualizację opieki, dostosowanie form pomocy do potrzeb ucznia (współpraca SP18 z UAM).

Współpraca w rozwiązywaniu bieżących problemów miasta

 • w ramach przeciwdziałania skutkom pandemii udzielono wsparcia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w kontaktach z osobami objętymi kwarantanną; 12 wolontariuszy i wolontariuszek z poznańskich uczelni (Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego i UAM) przeprowadzało wywiady telefoniczne z mieszkańcami; Miejskie Biuro Poznań Kontakt zapewniło w projekcie infrastrukturę, know-how, szkolenie i opiekę nad wolontariuszami; ramach projektu przeprowadzono ponad 10 tys. wywiadów;
 • poznańskie szkoły otrzymały bezpłatnie 1500 przyłbic od Centrum Zaawansowanych Technologii UAM; pozwoliło to w znacznym stopniu zabezpieczyć uczniów, nauczycieli i pracowników poznańskich placówek oświatowych oraz zachować rygorystyczne normy opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny;
 • zrealizowano badanie pn. „Kultura przyszłości”, którego celem było zbadanie potrzeb wynikających z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 wśród osób pracujących w sektorze kultury oraz mieszkańców i mieszkanek Poznania; wnioski z badań będą mogły zostać wykorzystane do tworzenia konkretnych rozwiązań w ramach wsparcia ludzi kultury, wprowadzania systemowych modyfikacji po zakończeniu pandemii oraz wdrożenia rekomendowanego postępowania w razie innych sytuacji wyjątkowych (współpraca z Instytutem Socjologii UAM);
 • nawiązano współpracę z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu w celu zaangażowania lokalnej społeczności w działania artystyczne w przestrzeni miasta; w wyniku współpracy na ścianie kamienicy stojącej u zbiegu ulic Ślusarskiej i Wodnej powstał premierowy mural; nad koncepcją wielkoformatowego malowidła ściennego pracowały podczas warsztatów poznańskie seniorki – słuchaczki Uniwersytetu Artystycznego Trzeciego Wieku;
 • zorganizowano konkurs dla studentek i studentów na najlepszą koncepcję „zielonego” słupa przystankowego, innowacyjnego pod względem architektonicznym, artystycznym i proekologicznym; zastosowane rozwiązanie pomoże wzbogacić przestrzeń publiczną miasta oraz poprawić jakość życia mieszkańców;
 • przeprowadzono zadanie semestralne dla studentów Politechniki Poznańskiej na kierunku architektura dot. stworzenia koncepcji rewaloryzacji przestrzeni przed Dworcem Zachodnim w Poznaniu;
 • w ramach działalności Zakładu Lasów Poznańskich współpracowano z Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w zakresie badania parametrów oraz oceny stanu Rezerwatu Żurawiniec i terenów przyległych z wykorzystaniem urządzeń systemu zasilania wód gruntowych Lasu Piątkowskiego; celem współpracy jest odpowiednie rozpoznanie procesów i kierunków zmian zachodzących w rezerwacie oraz próba przywrócenia jego torfowiskowego charakteru;
 • z inicjatywy Zakładu Lasów Poznańskich powołano Zespół ds. adaptacji lasów komunalnych Miasta Poznania do zmian klimatycznych; celem zespołu jest wypracowanie działań adaptacyjnych do zmian klimatycznych z zakresu gospodarki leśnej i retencji wodnej, które będą korygowane w zależności od tempa zachodzących zmian klimatycznych; w skład zespołu wchodzą naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz UAM;
 • w ramach działalności ZZM współpracowano z Politechniką Poznańską przy projekcie zagospodarowania fragmentu Parku Rataje (wykonanie odwodnienia w ogrodzie zmysłów);
 • w ramach działalności ZDM współpracowano z Politechniką Poznańską w zakresie analizy potencjału i metod wykorzystywania zbiorów systemu ITS do poprawy funkcjonowania systemu transportowego Miasta Poznania;
 • realizowano bieżącą współpracę z PCSS w ramach Miejskiego Informatora Multimedialnego i dostarczania e-usług.

Pozostałe działania

 • realizowano działania związane z poszerzeniem współpracy klubów seniora ze środowiskiem akademickim;
 • przedstawiciele Miasta brali udział w zajęciach dla studentów i studentek różnych kierunków studiów w celu przybliżenia problematyki miejskiej z danego obszaru;
 • wspierano sport akademicki – prowadzono bieżącą współpracę z AZS Poznań, który prowadzi zajęcia w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego oraz organizuje rozgrywki studenckie przy wsparciu z budżetu Miasta;
 • wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu zorganizowano wydarzenia naukowo-szkoleniowe (konferencje, sympozja i spotkania) w zakresie edukacji prozdrowotnej;
 • wykonano prace projektowe „Centrum Szyfrów Enigma”; prowadzono prace budowlane oraz związane z utworzeniem ekspozycji; Centrum Szyfrów Enigma im. M. Rejewskiego, J. Różyckiego i H. Zygalskiego (multimedialne centrum edukacyjne) powstaje w dawnym budynku Collegium Martineum należącym do UAM;
 • w ramach wspierania inwestycji poznańskich uczelni, przekazano z 99% bonifikatą grunty o powierzchni 845 m2 Uniwersytetowi Medycznemu w Poznaniu na rozbudowę Szpitala Ginekologiczno-Położniczego;
 • w ramach działalności PTBS kontynuowano Program „Mieszkanie dla Absolwenta” (143 lokale mieszkalne oddane do użytku w lipcu 2015 r.); w 2020 r. w związku z rotacją najemców zawarte zostały 24 nowe umowy partycypacji i najmu.