Wieloletnia prognoza finansowa (zgodnie z ustawą o finansach publicznych) stanowi instrument wieloletniego planu finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego.

 Zasady opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) opracowana została w głównej mierze w oparciu o założenia wskaźnikowe przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

Dla potrzeb Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu roku poprzedzającego rok budżetowy w stosunku do I półrocza roku poprzedniego, która zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych stanowi podstawę do przeszacowywania stawek maksymalnych podatków i opłat lokalnych w roku budżetowym. Zaprognozowano stawki ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR3M/WIBOR6M), które stanowią podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.

 Zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania

Zgodnie z ustawą WPF powinna być dokumentem realistycznym i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

 • dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Miasta, w tym obsługę długu, gwarancje i poręczenia
 • dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu Miasta
 • wynik budżetu Miasta wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu
 • przychody i rozchody budżetu Miasta, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia
 • kwotę długu Miasta, w tym relację, obliczoną w sposób wskazany w art. 243 znowelizowanej ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu
 • kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia
 • objaśnienia przyjętych wartości

W ramach dochodów bieżących WPF szacowano wysokość:

 • dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
 • dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
 • podatków i opłat
 • podatku od nieruchomości
 • subwencji ogólnej
 • dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym środków zagranicznych oraz z innych źródeł przeznaczonych na realizację zadań realizowanych przy udziale środków zagranicznych
 • dotacji celowych z budżetu państwa

W ramach dochodów majątkowych WPF zaplanowano wysokość:

 • wpływów ze sprzedaży majątku
 • dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym środków zagranicznych oraz z innych źródeł przeznaczonych na realizację zadań realizowanych przy udziale środków zagranicznych
 • dotacji celowych z budżetu państwa

Wydatki budżetu w latach 2019-2042 zaplanowane były w podziale na:

 • wydatki bieżące
 • wydatki majątkowe

Integralną częścią uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania jest wykaz przedsięwzięć wieloletnich. Obejmuje on programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy, w szczególności przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków bezzwrotnych z zagranicy (w tym z budżetu UE lub z pomocy finansowej państw członkowskich EFTA) oraz związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wykaz opracowany w formie załącznika zawiera odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące:

 • nazwy i celu
 • jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonywania przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie
 • okresu realizacji
 • łącznych nakładów finansowych
 • limitów wydatków w poszczególnych latach
 • limitu zobowiązań

Pięcioletni program inwestycyjny opracowany w ramach WPF zawiera zadania i projekty inwestycyjne o łącznej wartości 3,4 mld zł. Są to przede wszystkim zadania kluczowe, służące realizacji 5 priorytetów Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+.

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w każdym roku zapisano wydatki majątkowe w łącznej kwocie. Z nazwy wymieniono przedsięwzięcia wieloletnie sięgające roku 2032 oraz przedstawiono pozostałe zadania majątkowe realizowane w latach 2020-2023 w cyklu jednorocznym lub nie wymagające zaciągnięcia zobowiązań wieloletnich w 2019 r.

Dodatkowo wpływ na wielkość wydatków inwestycyjnych w kolejnych latach ma wysokość kwot zaplanowanych na obsługę zadłużenia zaciągniętego w znacznej mierze w latach poprzedzających okres prognozowania, a będącego pochodną realizacji programu inwestycyjnego współfinansowanego w ramach perspektywy finansowej UE 2007-2013.

W związku z ograniczonymi możliwościami Miasta w zakresie finansowania inwestycji środkami własnymi, zakłada się, że kluczowym źródłem ich finansowania, obok kredytów, do roku 2022 będą środki UE.

Realizacja założonego programu inwestycyjnego w WPF wymagać będzie pozyskania zaciągnięcia kredytów w latach 2019-2023 w łącznej kwocie 2 541 mln zł o maksymalnym terminie zapadalności ok. 15 lat.

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej, utworzono rezerwę finansową w latach 2019-2023 – łącznie w kwocie 29 mln zł, która przeznaczona zostanie w szczególności na pokrycie wkładu własnego do projektów, o których finansowanie Miasto aplikuje. Środki rezerwy będą mogły stanowić źródło pokrycia dodatkowych wydatków związanych z realizacją inwestycji już zaplanowanych w prognozie.

W ramach WPF w latach 2022-2035 planowana jest nadwyżka budżetowa, rozumiana jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami, która w tym okresie prognozowania przeznaczana będzie na spłatę zobowiązań wcześniej zaciągniętych.

W latach 2019-2021 oraz 2036-2042 planowany jest deficyt budżetowy, na pokrycie którego zaplanowano kredyty i pożyczki oraz przychody ze spłaty pożyczek wcześniej udzielonych z budżetu Miasta.

Zgodnie z obwiązującymi przepisami wysokość salda operacyjnego obliczana na podstawie art. 242 ustawy o finansach publicznych w całym okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania przyjmuje wartość dodatnią. Co więcej, poziom dodatniego salda (powiększonego o wpływy ze sprzedaży majątku) gwarantuje spełnienie nowych norm limitowania zadłużenia od 2014 r.

WPF podlega corocznej aktualizacji, by zachować zgodność z uchwalonym budżetem miasta na dany rok. W 2019 r. WPF aktualizowana była pięciokrotnie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2019 r.