Wyszczególnienie 2016 2017 2016=100
Gospodarka
Wskaźniki ogólnego rozwoju
Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w zł (*dane za lata 2014 i 2015) *88 983 *92 232 103,7
Wartość dodana brutto ogółem w mld zł  (*dane za lata 2014 i 2015), z tego w: *43,1 *44,6 103,5
przemyśle 9,0 9,2 102,2
budownictwie 2,8 3,2 114,3
handlu i naprawie pojazdów samochodowych; transporcie i gospodarce magazynowej; zakwaterowaniu i gastronomii; informacji i komunikacji 14,8 15,1 102,0
działalności finansowej i ubezpieczeniowej; obsłudze rynku nieruchomości 4,1 3,9 95,1
pozostałych usługach 12,4 13,2 106,5
Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w mld zł
4,9 3,9 80,8
Ruch budowlany
Liczba przedmiotów dla których wydano decyzje o warunkach zabudowy ogółem, z tego dotycząca obiektów: 1 293 1 250 96,7
mieszkalnych, w tym: 757 708 93,5
jednorodzinnych 531 491 92,5
przemysłowych 38 64 168,4
handlowych i usługowych 188 182 96,8
służby zdrowia 13 7 53,8
oświatowych 13 15 115,4
kultury i sztuki 5 14 280,0
kultury fizycznej 17 21 123,5
pozostałych 262 239 91,2
Liczba wydanych decyzji o lokalizacji celu publicznego ogółem, z tego dotycząca obiektów: 297 343 115,5
służby zdrowia 9 11 122,2
oświatowych 17 2 11,8
kultury i sztuki 2 4 200,0
kultura fizyczna 1 2 200,0
infrastruktury technicznej 268 320 119,4
pozostałe 0 4 x
Liczba przedmiotów dla których wydano pozwolenia na budowę ogółem, z tego dotycząca obiektów: 3 250 3 387 104,2
mieszkalnych, w tym: 629 694 110,3
jednorodzinnych 315 344 109,2
przemysłowych 62 87 140,3
handlowych i usługowych 85 81 95,3
służby zdrowia 19 18 94,7
oświatowych 29 38 131,0
kultury i sztuki 25 27 108,0
kultury fizycznej 24 17 70,8
pozostałych, w tym: 2 377 2 425 102,0
urządzeń inżynieryjnych 1 378 1 406 102,0
Otoczenie biznesu      
Liczba banków prowadzących działalność w Poznaniu ogółem, w tym: 36 32 88,9
centrale 3 3 100,0
placówki 342 329 96,2
Międzynarodowe Targi Poznańskie      
Liczba imprez 63 57 90,5
Liczba wystawców ogółem w tys., w tym: 10,6 9,1 85,8
zagranicznych 2,0 1,6 82,1
Powierzchnia wystawiennicza ogółem w tys. m2, w tym: 441,2 365,3 82,8
kryta 366,4 337,0 92,0
Liczba zwiedzających w tys. 698,3 711,2 101,8
Podmioty gospodarcze
Liczba podmiotów gospodarczych ogółem, z tego w sektorze: 110 531 112 548 101,8
rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, rybactwa 495 514 103,8
przemysłu i budownictwa 17 998 18 252 101,4
usługowym 92 038 93 782 101,9
Z ogólnej liczby podmiotów:
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 66 539 66 451 99,9
spółki handlowe, w tym: 25 464 27 331 107,3
z udziałem kapitału zagranicznego 3 822 4 034 105,5
Liczba podmiotów gospodarczych nowo zarejestrowanych w ciągu roku w tys. 8,8 8,6 97,7
Liczba podmiotów gospodarczych wyrejestrowanych w ciągu roku w tys. 6,5 6,0 92,3
Z ogólnej liczby podmiotów udział firm wg wielkości zatrudnienia w %:
mikro (do 9 osób) 95,7 95,7 100,0
małych (od 10 do 49 osób) 3,7 3,6 98,4
średnich (od 50 do 249 osób) 0,6 0,6 100,0
dużych (od 250 do 999 osób) 0,1 0,0 x
Przemysł i budownictwo
Produkcja sprzedana w przemyśle w mld zł 40,6 46,2 113,8
Produkcja sprzedana w budownictwie ogółem w mld zł, w tym: 4,7 4,5 95,7
budowlano-montażowa 2,1 2,3
Wskaźnik rentowności obrotu brutto sektora przedsiębiorstw w %  5,3 5,6 x
Wskaźnik rentowności obrotu netto sektora przedsiębiorstw w % 4,3 4,0 x
Wskaźnik poziomu kosztów w %  94,7 94,4 x
Handel
Targowiska
Liczba targowisk miejskich 10 10 100,0
Liczba miejsc sprzedaży 2 090 1 737 83,1
Powierzchnia targowisk w tys. m2 33,5 29,2 87,2
Rolnictwo
Powierzchnia użytków rolnych ogółem w ha (według siedziby użytkownika), w tym: 8 519 7 804 91,6
gruntów ornych 6 594 6 516 98,8
sadów 257 244 94,9
łąk 691 678 98,1
pastwisk 378 366 96,8
Plony podstawowych upraw w q/ha
zbożowych 37 48 130,0
ziemniaków 250 300 120,0
rzepaku 50 30 60,0
Stan pogłowia zwierząt gospodarskich w szt.
bydło 530 450 84,9
trzoda chlewna 1 320 1 100 83,3
konie 490 490 100,0
Źródło: UMP