na zdjęciu widać wozy policyjnefot. M. Nowaczyk

W 2017 r. w Poznaniu Policja stwierdziła 15,8 tys. przestępstw.

Przestępczość

W skali roku liczba przestępstw w Poznaniu zmniejszyła się o 5%. Stwierdzono mniej przestępstw kryminalnych (o 18,7%). Zwiększyła się natomiast liczba stwierdzonych przestępstw gospodarczych (ponad dwukrotnie) oraz drogowych (o 3,7%).

Większość przestępstw stwierdzonych w Poznaniu to przestępstwa kryminalne (71,6%).  Przestępstwa o charakterze gospodarczym stanowiły 22,3%, a drogowe 3,6%.

W 2017 r. wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w Poznaniu wyniósł 55,9%. W przypadku przestępstw kryminalnych wskaźnik ukształtował się na poziomie 42,4%, podczas gdy wykrywalność sprawców przestępstw gospodarczych osiągnęła 89,5%, a drogowych – 96,5%.

W 2017 r. Policja odnotowała 83 tys. zgłoszeń interwencyjnych, tj. na poziomie roku poprzedniego.

Środki z budżetu Miasta

W 2017 r. z budżetu Miasta na działania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przekazano kwotę 7,6 mln zł, która została przeznaczona na:

 • dofinansowanie:
  • zakupu radiowozów nieoznakowanych i oznakowanych
  • remontu obiektów, w tym remontu siedziby KP Poznań – Stare Miasto
 • sfinansowanie:
  • zakupu sprzętu informatyczno-biurowego
  • dodatkowych patroli na terenie Poznania ukierunkowanych na podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Koszt dodatkowych patroli wyniósł 1 mln zł natomiast pozostałe wydatki 6,6 mln zł. Dodatkowo Miasto przeznaczyło kwotę 51 tys. zł na zakup alkomatów dla patroli oraz 20 tys. na nagrody dla policjantów.

Działania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego

W ramach działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2017 r. Komenda Miejska Policji w Poznaniu realizowała projekty i programy skierowane do różnych grup społecznych, których celem było zbliżenie do społeczeństwa, rozwiązywanie problemów mieszkańców, ochrona przed niebezpieczeństwem i zainteresowanie sposobem zapobiegania i metodami przeciwdziałania, w tym m.in.:

 • kontynuowano program „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec”
 • utworzono Dzielnicowe Zespoły Koordynacyjne – Społeczne Rady Bezpieczeństwa działające przy komisariatach miasta przy wiodącej roli Komendanta Komisariatu Policji
 • realizowano program „Dzielnicowy bliżej nas” mający na celu zwiększenie roli i zaangażowania dzielnicowych w kontaktach z mieszkańcami
 • realizowano i promowano Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikację mobilną „Moja Komenda”, stanowiące płaszczyznę współpracy organów Państwa i mieszkańców przy podnoszenia poziomu bezpieczeństwa.

Osiągnięty czas reakcji na zdarzenie w 2017 r.

 • 12:08 minut (pilne)
 • 32:16 minut (zwykłe)

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest narzędziem pozwalającym na rzetelne oraz czytelne zidentyfikowanie oraz przedstawienie skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Opiera się o informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych oraz pozyskiwane od:

 • społeczności w trakcie bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami, przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp., oraz w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu
 • mieszkańców z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń, a także zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

W 2017 r. na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu odnotowano 12,8 tys. zagrożeń, w tym na terenie miasta Poznania 9,9 tys. zagrożeń. Najczęściej odnotowane zagrożenia to: przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych.

Po weryfikacji potwierdzono 3,4 tys. zagrożeń, z których wyeliminowano 2,2 tys. zagrożeń. Policja nadal patroluje wskazane miejsca ze zwróceniem szczególnej uwagi na mogące występować tam zagrożenia.

Moja Komenda

Aplikacja mobilna „Moja Komenda” została przygotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Policję w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Jest to narzędzie, które zapewnia każdemu użytkownikowi szybki dostęp do informacji o adresach i numerach telefonów obiektów policyjnych oraz kontakt ze wszystkimi dzielnicowymi na terenie kraju.

Aplikacja została przygotowana z myślą o osobach, które kontaktują się z policją w sytuacjach innych, niż te bezpośrednio zagrażające życiu lub zdrowiu. Aplikacja została wyposażona w 2 tryby wyszukiwania informacji o jednostkach policji, jak i dzielnicowych. Po włączeniu usług lokalizacyjnych w telefonie aplikacja sama odnajdzie najbliższy policyjny obiekt, wskaże trasę dojścia lub dojazdu. Aplikacja „Moja Komenda” umożliwia również wyszukiwanie po nazwie jednostki, ulicy lub kodzie pocztowym oraz podgląd siedziby jednostki w trybie „street view”.

Bezpieczeństwo publiczne w Poznaniu
2014 2015 2016 2017
2017/2014 w %
Przestępstwa stwierdzone przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych 22.206 19.869 16.614 15.777 71,0
Przestępstwa stwierdzone przez Policję na 1 tys. mieszkańców 40,6 36,5 30,7 29,2 71,9
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez Policję 51,4 49 47,9 55,9 108,7
źródło: GUS
Stan bezpieczeństwa publicznego  w największych miastach Polski
Poznań Kraków Łódź Warszawa Wrocław
Przestępstwa stwierdzone przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych 15.777 30.206 16.040 45.672 20.878
Przestępstwa stwierdzone przez Policję na 1 tys. mieszkańców 29,2 39,4 23,1 26,0 32,7
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez Policję – ogółem 55,9 71,4 47,9 46,4 44,9
źródło: GUS

 

Miejski Monitoring Wizyjny

kliknij w kartogram

Źródło: http://sip.geopoz.pl/sip