Miejska Rada Seniorów, reprezentując interesy osób starszych, pełni funkcję doradczą, opiniodawczą i inicjatywną wobec Prezydenta Miasta Poznania.

Miejska Rada Seniorów (MRS), powołana w 2007 r., reprezentuje interesy osób starszych, a do jej zadań należy m.in.:

 • ścisła współpraca z władzami Miasta Poznania przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszego pokolenia;
 • przedstawienie propozycji przy ustalaniu priorytetowych zadań w perspektywie krótko- i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz osób starszych;
 • monitorowanie potrzeb poznańskich seniorek i seniorów;
 • wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz osób w wieku senioralnym;
 • zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego;
 • inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy Miasta Poznania ze środowiskiem osób starszych;
 • informowanie społeczności Poznania o szczególnych kierunkach działalności podejmowanej przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz osób w wieku emerytalnym.

W 2020 r., w trakcie trwania V kadencji, MRS spotkała się 10 razy, a jej Prezydium odbyło się 12 razy. Ze względu na pandemię COVID-19 spotkania w większości odbywały się w trybie zdalnym. W tym czasie MRS przyjęła 6 stanowisk, 3 uchwały i kilkanaście opinii. Były to:

 • stanowiska w sprawach:
  • sytuacji seniorów w czasie pandemii koronawirusa;
  • Domów Pomocy Społecznej;
  • opieki zdrowotnej nad seniorami w czasie pandemii;
  • miejskich szczepień przeciw grypie;
  • wspomagania edukacji cyfrowej seniorów;
  • „przymusu” pakietowych usług telefonicznych, internetowych i radiowo-telewizyjnych;
 • uchwały w sprawach:
  • ustanowienia Regulaminu Nagrody „Senioribus Optime Meritis” (Najlepszy Przyjaciel Seniorów);
  • rozstrzygnięcia 1. edycji nagrody „Senioribus Optime Meritis”;
  • przyjęcia własnego projektu Statutu Miejskiej Rady Seniorów;
 • opinie w sprawach:
  • projektu zieleńca w rejonie ul. Kanclerskiej/Husarskiej;
  • projektu zieleńca w rejonie ul. Podkomorskiej;
  • projektu rozbudowy ścieżek spacerowych w parku T. Kirschke;
  • projektu zagospodarowania skweru przy ulicach: Gostyńskiej, Rawickiej, Ponieckiej i Milickiej;
  • projektu ścieżki nad Stawem Rozlanym;
  • sposobu rozdysponowania biletów na imprezy kulturalne dla seniorów;
  • ogłoszenia konkursu „małych grantów” na aktywność senioralną;
  • rządowego projektu programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025;
  • projektu uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej – Centrum Inicjatyw Senioralnych;
  • projektu uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej – Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29;
  • projektu jednolitego tekstu Statutu Miejskiej Rady Seniorów;
  • projektu uchwały dotyczącej zmian cen biletów komunikacji miejskiej;
  • projektu przyjęcia zmian w Programie Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021.

Rada kontynuowała działalność w czterech zespołach problemowych ds. monitorowania i inspirowania działań polityki senioralnej miasta, tj.: Zespole kultury, rekreacji i sportu, Zespole zdrowia i pomocy społecznej, Zespole nauki i współpracy, Zespole informacji i promocji. Skierowała także swoich przedstawicieli i przedstawicielki do prac w różnych komisjach i zespołach miejskich.

MRS prowadziła działalność informacyjną m.in. poprzez zorganizowanie 2 konferencji prasowych, umieszczanie artykułów dotyczących spraw seniorów i funkcjonowania MRS w miesięczniku „Senioralny Poznań”, MY 60+ i dwutygodniku „Powiaty–Gminy”, prowadzenie strony internetowej na portalu społecznościowym Facebook oraz wystąpienia w radiu i telewizji.

MRS wspiera przedsięwzięcia senioralne Miasta, m.in. w ramach wolontariatu, reagując na telefoniczne sygnały od seniorów ws. problemów stwarzających im największe trudności, współpracując z klubami seniorów i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz seniorów oraz uczestnicząc w ogólnopolskich inicjatywach senioralnych, np. Obywatelskim parlamencie Seniorów, Dialogu dla Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia, Kongresie organizowanym przez Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów z Krakowa, który w 2020 r. częściowo poświęcony był „Życiu seniorów w czasie pandemii”.

MRS na konferencjach „Zdrowie w Pandemii” oraz „Seniorzy wobec pandemii” wymieniała ponadto doświadczenia i poruszała ważne tematy związane z wpływem pandemii COVID-19 na zdrowie i jakość życia seniorów, w tym szczególnie problem samotności spowodowanej przymusową izolacją.

W 2020 r. MRS wręczyła po raz pierwszy honorową nagrodę Najlepszy Przyjaciel Seniorów. Nagroda przyznawana jest osobom, które w sposób szczególny wykazały się działalnością na rzecz poznańskich seniorów. W 2020 r. wyróżniono nią pięć osób i podmiot zbiorowy – Żeglarzy Wojewódzkiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.