W 2017 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego prowadził 1 353 kontrole.

Prowadzono:

 • 305 kontroli obowiązkowych
 • 246 kontroli utrzymania i stanu technicznego obiektu
 • 71 kontroli sprawdzających wykonanie obowiązków
 • 572 oględziny
 • 147 kontroli poprawności wykonania robót
 • 12 kontroli zakończonej budowy

Wyniki kontroli pokazują, że właściciele i zarządcy obiektów budowlanych znajdujących się w złym stanie technicznym często prowadzą dokumentację tych obiektów niezgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, co jest jednym z czynników powodujących dalszą degradację tych obiektów. W przypadku starych obiektów budowlanych, mających wiele nieprawidłowości, w toku kontroli stwierdzano, że właściciel dysponuje protokołami kontroli okresowych z wielu lat, z wykazywanymi systematycznie tymi samymi nieprawidłowościami, nawet w przypadku stwierdzonego zagrożenia dla zdrowia lub życia użytkowników.

W 2017 r. prowadzono:

 • 16 kontroli utrzymania we właściwym stanie technicznym budynków użyteczności publicznej, w tym obiektów budowlanych ujętych w ewidencji budowli ochronnych na terenie Miasta Poznania, przekazanej przez Urząd Miasta Poznania. Na podstawie art. 62 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami właściciel lub administrator obiektu jest zobowiązany przeprowadzić (2 razy w roku) kontrolę stanu technicznego obiektu budowlanego przekraczającego powierzchnie 2 tys. m2 lub 1 tys. m2 powierzchni dachu i przesłać na obowiązującym druku informację do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • sprawdzenia zawiadomień o kontrolach utrzymania w należytym stanie technicznym 25 obiektów wielkopowierzchniowych
 • kontrolę stanu technicznego urządzeń zabawowych znajdujących się na 16 placach zabaw
 • kontrolę stanu technicznego 162 najstarszych poznańskich kamienic, w tym wybranych obiektów budowlanych znajdujących się na obszarze Starego Miasta. Celem kontroli było sprawdzenie wykonywania przez właścicieli i zarządców ustawowych obowiązków w zakresie właściwego utrzymania i użytkowania tych obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania obowiązków przeprowadzania kontroli okresowych stanu technicznego budynków oraz instalacji, rzetelności prowadzenia książek obiektów budowlanych oraz kompletowania i przechowywania dokumentacji obiektów budowlanych
 • kontrolę stanu technicznego 61 innych budynków mieszkalnych wielorodzinnych. W wyniku tych kontroli najczęściej stwierdzano, że właściciel lub zarządca dopełnia obowiązki wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (a w szczególności prowadzi książkę obiektu budowlanego wraz z protokołami okresowych kontroli stanu technicznego, na podstawie których sporządzone zostały harmonogramy niezbędnych robót remontowych). Stwierdzano jednak nieprawidłowości w stanie technicznym, które świadczyły o wieloletnich zaniedbaniach w zakresie konserwacji, napraw i remontów.

 

na wykresie widać srukturę kontroli obiektow budowalnych w Poznaniu w 2017 r.

Pobierz dane XLS