Miasto Poznań prowadziło lub dofinansowywało placówki instytucjonalnej pomocy społecznej, w tym ośrodki dla osób znajdujących się w trudniej sytuacji życiowej lub bytowej, które nie były w stanie tymczasowo lub docelowo funkcjonować samodzielnie we własnym miejscu zamieszkania.

W 2019 r. w Poznaniu instytucjonalnej pomocy społecznej udzielały:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  • Centrum Inicjatyw Senioralnych
  • Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej, które prowadziło Punkt Interwencji Kryzysowej, „Telefon Zaufania”, „Telefon Zaufania dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin”, zapewniało schronienie w Hostelu Interwencji Kryzysowej, Hostelu Drugi Dom, Mieszkaniu Treningowym Chronionym, Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy
  • 7 domów pomocy społecznej (w tym 4 placówki miejskie i 3 placówki prowadzone przez organizacje kościelne) dysponujące łącznie 716 miejscami dla osób w podeszłym wieku (2 DPS-y, 175 miejsc), osób w podeszłym wieku oraz osób z niepełnosprawnościami fizycznymi (1 DPS, 136 miejsc), osób przewlekle somatycznie chorych (3 DPS-y, 345 miejsc) oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (1 DPS, 60 miejsc). Na koniec 2019 r. w poznańskich DPS-ach przebywało łącznie 678 osób, a w ciągu roku 857 osób. Średni miesięczny koszt utrzymania osoby w DPS-ie w 2019 r. wahał się od 3,6 tys. zł do 5 tys. zł. Średni czas oczekiwania na miejsce w poznańskim DPS-ie wyniósł 5-6 miesięcy dla kobiet oraz 6-9 miesięcy dla mężczyzn. Z powodu długiego czasu oczekiwania na miejsce osoby potrzebujące kierowane były do DPS-ów poza Poznaniem. W 2019 r. 623 mieszkanki i mieszkańców Poznania przebywało w DPS-ach znajdujących się poza granicami miasta
  • 2 dzienne domy pomocy, w tym miejski Zespół Dziennych Domów Pomocy oferujący 350 miejsc w 5 filiach („Klub Centrum”, „Klub Ogrody”, „Klub Promień”, „Klub Starówka”, „Klub Winogrady”) oraz Dzienny Dom Pomocy „Słoneczna Przystań” prowadzony przez Polski Komitet Pomocy Społecznej z 70 miejscami. Łącznie ze wsparcia DDPS-ów na koniec 2019 r. skorzystały 303 osoby
  • 10 placówek udzielających pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym miejski Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dysponujący 35 miejscami oraz 9 środowiskowych domów samopomocy prowadzonych przez organizacje pozarządowe, w których oferowano 342 miejsca dziennego pobytu. W 2019 r. z pomocy skorzystało 391 osób
  • 9 ośrodków dla bezdomnych, w tym miejski Ośrodek dla Bezdomnych nr 1
  • 15 całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym 9 placówek prowadzonych przez Miasto Poznań typu socjalizacyjnego i interwencyjnego (Dom Dziecka nr 2, Dom Dziecka nr 3, Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”, 6 rodzinnych domów) oraz 6 niepublicznych (dotowanych przez Miasto Poznań) placówek socjalizacyjnych lub socjalizacyjno-interwencyjnych (Dom Opiekuńczo-Wychowawczy dla Dziewcząt im. bł. M. Karłowskiej, Ochronka „Jurek”, Dom Młodzieży im. św. D. Savio, Dom Młodzieży im. bł. L. Vicuni, Dom Młodzieży im. bł. Poznańskiej Piątki, Dom Młodzieży im. M. Magone). Placówki te dysponowały łącznie 216 miejscami, w tym 172 to miejsca socjalizacyjne, a 44 to miejsca interwencyjne. Na koniec 2019 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało łącznie 159 osób
  • 21 placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz rodziców, w tym Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub”, Dzienny Ośrodek Adaptacyjny nr 1 (oba prowadzone przez Miasto Poznań) oraz 19 placówek prowadzonych przez m.in. stowarzyszenia, fundacje i parafię (w tym 13 świetlic socjoterapeutycznych). W ich dyspozycji znajdowało się 790 miejsc. Na koniec 2019 r. z pomocy dziennych placówek skorzystało 738 osób, w tym 324 osoby ze świetlic socjoterapeutycznych

Ponadto obsługę i wypłaty świadczeń zabezpieczenia społecznego w 2019 r. w Poznaniu realizowało Poznańskie Centrum Świadczeń, w strukturach którego funkcjonowało Centrum Inicjatyw Rodzinnych działające na rzecz rozwoju i wsparcia poznańskich rodzin.