Poznań jest miastem na prawach powiatu oraz gminą miejską.

 

Miasto wykonuje swoje zadania poprzez działalność:

 • swoich organów
 • jednostek pomocniczych Miasta – osiedli
 • miejskich jednostek organizacyjnych
 • innych podmiotów – w tym związków międzygminnych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie zawartych umów i porozumień

Zgodnie ze Statutem Miasta organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Miasta Poznania, a organem wykonawczym Prezydent Miasta Poznania.

 Statut Miasta Poznania

Rada Miasta Poznania

Rada Miasta Poznania jest reprezentantem zbiorowych interesów wspólnoty mieszkanek i mieszkańców. Głównym zadaniem Rady jest określanie polityki rozwoju miasta oraz, poprzez uchwalanie budżetu Miasta, ustalanie bieżących priorytetów realizacyjnych w jego funkcjonowaniu.

skład Rady Miasta Poznania

Radni Miasta Poznania VIII kadencji
Kadencja Liczba radnych Kobiety Mężczyźni
2018-2023 34 14 20
Źródło: UMP
 
Rada Miasta Poznania wg wieku
Kadencja Wiek Kobiety Mężczyźni
VIII 25-29 0 2
30-39 5 8
40-59 7 8
60 lat i więcej 2 2
Źródło: UMP
 
Prace Rady Miasta Poznania w 2019 r.
Kadencja Liczba sesji Liczba podjętych uchwał Liczba posiedzeń komisji Liczba interpelacji Liczba zapytań radnych
VIII 17 330 191 554 70
Źródło: UMP
 
Skargi kierowane do Rady Miasta Poznania w 2019 r.
Kadencja Liczba skarg wniesionych ogółem Liczba wniesionych skarg, dla rozpoznania których właściwym organem jest RMP Zakres/obszary tematyczne
VIII 50 36 pomoc społeczna, oświata, ochrona środowiska, bezpieczeństwo, gospodarka komunalna, zagospodarowanie przestrzenne, polityka mieszkaniowa, drogi, transport, komunikacja, zachowanie procedur
Źródło: UMP
arch. UMP

Prezydent Miasta Poznania

W 2019 r. funkcję Prezydenta Miasta Poznania pełnił Jacek Jaśkowiak, przy pomocy Zastępców (3) oraz Zastępczyni, Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta.

Realizując swoje funkcje, w 2019 r. Prezydent wydał 1 161 zarządzeń.

Prezydent był wspierany przez wyodrębnione, w oparciu o przepisy prawa, stanowiska specjalistyczne:

 • Architekta Miasta
 • Audytora Miasta
 • Inspektora Ochrony Danych
 • Miejskiego Inżyniera Ruchu
 • Miejskiego Konserwatora Zabytków
 • Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Rzecznika Prasowego Prezydenta i Urzędu

Ponadto Prezydent Miasta Poznania działał poprzez powołanych Pełnomocników:

 • Pełnomocniczki Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej
 • Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Mieszkalnictwa Miejskiego
 • Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Smart City
 • Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Miasta
 • Pełnomocniczki Prezydenta Miasta Poznania ds. Interwencji Lokatorskich
 • Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Systemu Zarządzania
 • Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Funduszy Europejskich
 • Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi
 • Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. jakości powietrza
 • Pełnomocniczki Prezydenta Miasta Poznania ds. kontaktów instytucjonalnych
 • Pełnomocniczki Prezydenta Miasta Poznania ds. młodzieży i współpracy akademickiej
 • Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • Pełnomocniczki Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami
 • Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Rewitalizacji
 • Pełnomocniczki Prezydenta Miasta Poznania ds. Rodzin Wielodzietnych

Zespoły konsultacyjne Miasta Poznania

 • Miejska Rada Seniorów
 • Młodzieżowa Rada Miasta Poznania
 • Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego
 • Komisje Dialogu Obywatelskiego

Urząd Miasta Poznania

Prezydent, jako organ wykonawczy Miasta, realizuje zadania przy pomocy Urzędu Miasta Poznania (UMP).

Zadania własne gminy i powiatu oraz zlecone z zakresu administracji rządowej na mocy ustaw i podjętych porozumień, które prowadzi UMP dotyczą przede wszystkim zaspokajania zbiorowych potrzeb poznanianek i poznaniaków, w tym m.in.: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i zieleni, edukacji publicznej, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej, gminnego budownictwa mieszkaniowego, gospodarki komunalnej, komunikacji i transportu, zarządzania finansami Miasta, wspierania i upowszechniania idei samorządowej.

Na koniec 2019 r. w Urzędzie Miasta Poznania funkcjonowało 28 wydziałów oraz 2 jednostki organizacyjne UMP na prawach oddziałów, w których łącznie zatrudnionych było 1 815 osób.

Komórki organizacyjne UMP działają w oparciu o Regulamin Organizacyjny nadany zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania.

Miejskie jednostki organizacyjne

W 2019 r. w Poznaniu funkcjonowało 350 miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego i spółdzielni z udziałem Miasta oraz stowarzyszeń, związków międzygminnych i fundacji, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem, w tym:

miejskie jednostki organizacyjne (308):

 • działające w formie: miejskich jednostek budżetowych (281 – bez UMP)
  • samorządowych zakładów budżetowych (4)
  • samorządowych instytucji kultury (15)
  • miejskich publicznych zakładów opieki zdrowotnej (4)
 • działające jako jednostki administracji zespolonej (4)

spółki prawa handlowego z udziałem Miasta (20)

spółdzielnie z udziałem Miasta oraz stowarzyszenia, związki międzygminne i fundacje, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem (22)

Szczegółowe informacje zawiera, publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie wykazu miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego i spółdzielni z udziałem Miasta oraz stowarzyszeń, związków międzygminnych i fundacji, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem.

Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego i spółdzielni z udziałem Miasta oraz stowarzyszeń, związków międzygminnych i fundacji, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem za 2019 r.

Decyzje administracyjne Miasta Poznania

W 2019 r. Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne wydały 564 766 decyzji administracyjnych.

Najwięcej wydanych w 2019 r. decyzji administracyjnych dotyczyło spraw prowadzonych przez:

 • Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych
 • Wydział Finansowy
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 • Poznańskie Centrum Świadczeń
Wykaz biur i wydziałów Urzędu Miasta Poznania, które w 2019 r. wydawały decyzje administracyjne
Nazwa Liczba wydanych decyzji
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 1 647
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta 42
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa 8 153
Wydział Finansowy 167 888
Wydział Gospodarki Komunalnej 33
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 214
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska 1 339
Wydział Kultury 33
Wydział Organizacyjny 2
Wydział Oświaty 494
Wydział Sportu 68
Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych 241 571
Wydział Urbanistyki i Architektury 4 880
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 647
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 90

ogółem

427 101
Źródło: UMP

 

Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, które w 2019 r. wydawały decyzje administracyjne
Nazwa Liczba wydanych decyzji
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ 834
Zarząd Transportu Miejskiego 13
Zarząd Dróg Miejskich 10 686
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 81 831
Poznańskie Centrum Świadczeń 44 309
ogółem 137 673
Źródło: UMP