W 2019 r. Rada Miasta Poznania uchwaliła Poznański Program dla Kultury 2019-2023.


Miasto zorganizowało cykl 6 szkoleń i warsztatów dla organizacji pozarządowych dotyczących nowych wzorów ofert i sprawozdań. Osoby uczestniczące w nich poszerzyły i usystematyzowały swoją wiedzę z zakresu zlecania przez samorząd nowopowstałym organizacjom zadań publicznych. Rozwinęły także swoje kompetencje związane z prawidłowym wypełnianiem ofert konkursowych oraz rozliczaniem zadań publicznych poprzez rezultaty.

 

Biblioteka Raczyńskich

W 2019 r. Biblioteka Raczyńskich zorganizowała 2 522 projekty kulturalne, w których uczestniczyło 140 995 osób.

W 2019 r. instytucja realizowała następujące programy dla poszczególnych grup odbiorców:

 • Wycieczki do biblioteki, Poczytajki i Czytajkowe wtorki, Rodzinne czytanie, Rodzinne granie w planszówki – dla przedszkolaków
 • Jesień na Zielonym Wzgórzu, lekcje biblioteczne – dla uczniów
 • 3Taty, 4 żywioły, Poznańskie Dni Rodziny – dla rodzin z dziećmi
 • Spotkania z Arcydziełem, Narodowe Czytanie, Konferencja Wojna i Książka, Festiwal słowa w piosence Frazy, Dni kultury czeskiej – dla dorosłych
 • Wtorek dla seniora, kursy komputerowe i oswajanie przestrzeni, Książka dla seniora – dla seniora
 • Czytanie bez barier – dla osób z niepełnosprawnościami

arch. Biblioteki Raczyńskich, fot. T. Proć

 

Centrum Kultury ZAMEK

W 2019 r. Centrum Kultury Zamek zorganizowało 2 110 projektów kulturalnych, w których uczestniczyło 237 687 osób.

Instytucja realizowała szeroki zakres działań, w tym:

 • Udostępnianie programu i przestrzeni instytucji osobom z różnego rodzaju ograniczeniami i niepełnosprawnościami -– realizacja szeregu możliwych działań niwelujących bariery architektoniczne, takich, jak np. Teatr powszechny, Zamek Otwarty, Obrazy Wrażliwe, oprowadzania po wystawach w polskim języku migowym, wystawa Dotykiem Zobacz. Ich celem jest udostępnianie przestrzeni i programu instytucji osobom z ograniczeniami w dostępie do kultury.
 • Realizacja różnorodnego programu z dziedziny edukacji kulturowej w obszarach: edukacji artystycznej, miejskiej, historycznej, muzealnej, obywatelskiej oraz pogłębianie namysłu i poszerzanie działań wzmacniających kompetencje w ramach programu Centrum Praktyk Edukacyjnych, takich, jak np. Dwulatka, Zamkowy Narzędziownik, projekt Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska! Celem tych działań jest poszerzenie kompetencji kulturowych, w tym społecznych i obywatelskich odbiorczyń i odbiorców, jak i osób realizujących program – nawiązywanie współpracy i sieci relacji pomiędzy tymi grupami.
 • Realizacja programu artystycznego CK ZAMEK poprzez festiwale: Poznań Poetów, Ethno PortOFF Cinema. Celem tego typu projektów jest poszerzenie kompetencji i perspektywy odbiorczyń i odbiorców, a także prezentacja i uwrażliwienie na aktualne, istotne tematy oraz podkreślenie wagi otwartości na zachodzące wokół nas zmiany.
 • Realizacja wystawy „Wkraczając w nowy wymiar. Twórczość Sophie Taeuber–Arp” wraz z programem towarzyszącym – zrealizowano wystawę artystki należącej do ruchu światowej awangardy. Ekspozycja miała na celu zaprezentowanie dzieł artystki o światowej klasie.
 • Realizacja programu Zamek Otwarty – program organizowano z myślą o osobach starszych, mających istotne problemy w dostępie do kultury. Zorganizowano 20 spotkań z seniorkami i seniorami zależnymi, poprzez transport seniorów lub dojazd z zajęciami do ich miejsca pobytu.
 • Realizacja rozbudowanej współpracy międzysektorowej, ze szczególnym uwzględnieniem NGO poprzez wspólne projekty artystyczne, społeczne i naukowe.
 • Realizacja interdyscyplinarnego programu Rezydencji Artystycznych (m.in. projektu Patrycji Plich i Daniela Koniusza) – tworzenie warunków do pracy artystkom i artystom odbywającym twórcze rezydencje pracy, realizacja projektów opartych o eksperyment artystyczny.
 • Realizacja działań skierowanych do osób z Ukrainy – Klub Książki Ukraińskiej, Rezydencje „Pobratymcy / Побратимці”.

Centrum Sztuki Dziecka

W 2019 r. w wydarzeniach organizowanych przez Centrum Sztuki Dziecka uczestniczyło 52 000 osób.

Ze względu na specyfikę działalności Centrum wszystkie wydarzenia można uznać za projekty o charakterze międzypokoleniowym, w których uczestniczą dzieci, młodzież, seniorzy i całe rodziny.
Celem realizowanych przez Centrum wydarzeń jest inspirowanie twórczości dla dzieci i młodzieży, promocja nowych, wartościowych zjawisk artystycznych, popularyzacja i wspieranie rozwoju nowych metod edukacji kulturalnej młodego pokolenia oraz kreowanie wydarzeń artystycznych i edukacyjnych, we współdziałaniu z instytucjami kultury, oświaty oraz osobami ze świata artystycznego i edukacyjnego.

Największymi wydarzeniami, które Centrum Sztuki Dziecka zorganizowało w 2019 r. jest 37. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza ALE KINO! oraz 22. Biennale Sztuki dla Dziecka.

arch. Centrum Sztuki Dziecka, fot. M. Zakrzewski

 

Dom Kultury Stokrotka

W 2019 r. Dom Kultury „Stokrotka” zorganizował 116 projektów kulturalnych, w których uczestniczyło 10 900 osób. Szacuje się, że z całej oferty instytucji skorzystało 15 400 osób.

Najważniejsze działania DK „Stokrotka” w 2019 r. to:

 • Przygotowanie projektu „Grunwaldzkie kino plenerowe” w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 – projekt  integrujący społeczność lokalną zakładał cykl letnich, wakacyjnych pokazów filmowych pod chmurką

 • Przygotowanie lokalu wyborczego – DK Stokrotka już od wielu lat jest siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej na Osiedlu Kwiatowym (zarówno dla wyborów osiedlowych, samorządowych, parlamentarnych, jak i prezydenckich). Podzielenie obszaru Osiedla na 2 komisje w znaczący sposób zwiększyło frekwencję wyborczą. Mieszkanki i mieszkańcy poprzez mniejszą odległość do lokalu wyborczego chętniej uczestniczą w wyborach
 • Przygotowanie dodatkowych zajęć dla dzieci podczas strajku nauczycieli w kwietniu 2019 r. – program zajęć dodatkowych umożliwił dzieciom, bez angażowania ich rodziców, spędzenie czasu w sposób aktywny pod pieczą odpowiednio przeszkolonych instruktorów

arch. Domu Kultury Stokrotka

 

Ponadto Dom Kultury „Stokrotka” organizował wiele projektów i wydarzeń skierowanych do różnych grup odbiorców:

 • Prowadzenie sekcji artystycznych (muzycznej, plastycznej, teatralnej, brydżowej) dla dzieci i młodzieży – uczestnictwo w zajęciach artystycznych pomaga odkrywać własne możliwości twórcze oraz rozwija umiejętności realizowania własnych pomysłów. Poprzez kontakt z rówieśnikami, uczestniczki i uczestnicy, uczą się wzajemnej współpracy w grupie
 • Klub Seniora – osoby starsze aktywnie uczestniczą w życiu społeczności lokalnej, spotykają się z uznanymi artystkami i artystami, czy osobami podróżującymi. Biorą udział w prelekcjach o bezpieczeństwie organizowanych przez Policję i Straż Miejską
 • Zima, Lato z Kulturą – obydwie akcje zapewniają dzieciom i młodzieży ciekawy oraz kreatywny sposób spędzania wakacji letnich i zimowych. Zajęcia organizowane są w formie jednotygodniowych turnusów. Dzieci i młodzież, oprócz zorganizowanych wyjazdów do ciekawych miejsc na terenie Poznania i okolic, rozwijają swoje zainteresowania
 • Kulturalno – artystyczne wydarzenia cykliczne (artystyczne, edukacyjne, okolicznościowe, wernisaże) – wydarzenia organizowane dla wszystkich grup wiekowych w celu integracji środowiska lokalnego
 • Inne: XXVIII Bieg Kwiatowy o Puchar Stokrotki, Wycieczka „Pod parą”, Spartakiada Młodzieży Niepełnosprawnej, Koncert Muzyki Klasycznej Antonio Vivaldi „Cztery Pory Roku”, Poznańska Jesień Gitarowa, Czytanie Klasyki w ramach XVIII Festiwalu Sztuki Słowa „Verba Sacra”, Koncert charytatywny dla Anity

Estrada Poznańska

W 2019 r. Estrada Poznańska zorganizowała 17 projektów kulturalnych, w których uczestniczyło 130 000 osób.

Do najważniejszych działań Estrady Poznańskiej w 2019 r. należały:


arch. Estrady Poznańskiej, fot. B. Obrzut


Galeria Miejska Arsenał

W 2019 r. Galeria Miejska Arsenał zorganizowała 180 projektów kulturalnych, w których uczestniczyło 146 406 osób.

Najważniejsze działania Galerii w 2019 r. to:

 • Wystawa Diany Lelonek „Od-ludzkie formy życia”, Instytut Rzeczy Żywych – wystawa plenerowa w Ogrodzie Botanicznym UAM, której celem było podniesienie świadomości ekologicznej i zwrócenie uwagi na przemiany zachodzące w polskim ekosystemie
 • Wystawa i seria warsztatów Kreatywne Stany Chorobowe – działania prowadzone w celu podnoszenia świadomości społecznej w profilaktyce chorób takich jak HIV czy nowotwory oraz informacja o oddolnych grupach samopomocowych
 • Wystawa Bajka o Noworosji – prezentacja współczesnej sztuki ukraińskiej


Muzeum Archeologiczne

W 2019 r. Muzeum Archeologiczne zorganizowało 24 projekty kulturalne, w których uczestniczyło 62 724 osoby. Szacuje się, że z oferty instytucji skorzystały 101 832 osoby.

Instytucja w 2019 r. realizowała działania z zakresu edukacji kulturalnej i historycznej dla dzieci i młodzieży szkolnej, rodzin z dziećmi oraz osób dorosłych. Działania były prowadzone w formie lekcji muzealnych, warsztatów oraz zajęć wakacyjnych.

Ponadto muzeum organizowało wiele dodatkowych, czasowych wystaw w celu poszerzenia wiedzy o światowym dziedzictwie kulturowym. 

Na szczególną uwagę zasługują następujące działania:

 • Lekcje muzealne – dla dzieci i młodzieży szkolnej prowadzone w muzeum oraz w Rezerwacie „Genius loci”
 • Senioralni – edukacja historyczna i kulturalna dla osób starszych prowadzona we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych
 • Kino letnie oraz Letnia Akademia Malucha – dla rodzin z dziećmi
 • Irlandzki Dzień Rodzinny organizowany we współpracy z Fundacją Kultury Irlandzkiej
 • Wakacje w Rezerwacie oraz Ferie w Rezerwacie – zajęcia dla dzieci organizowane przez Rezerwat „Genius loci”

arch. Muzeum Archeologicznego

 

Poznański Chór Chłopięcy

W 2019 r. Poznański Chór Chłopięcy zorganizował 29 projektów kulturalnych, w których uczestniczyło 70 000 osób.

W 2019 r. chór zorganizował XI Poznańskie Kolędowanie – Bożonarodzeniowy Festiwal Muzyczny, które zgromadziło ponad 10 tys. słuchaczek i słuchaczy.

Realizował także program skierowany do osób starszych „Chórzyści seniorom”. Jego celem było nawiązanie relacji międzypokoleniowej pomiędzy chórzystami, a osobami przebywającymi w Domach Pomocy Społecznej, a także zainicjowanie nowej możliwości spędzania czasu wolnego poprzez ułatwienie dostępu do kultury.


arch. Poznańskiego Chóru Chłopięcego, fot. M. Kasperczak

 

Teatr Animacji

W 2019 r. Teatr Animacji zorganizował 371 projektów kulturalnych, w których uczestniczyło 49 212 osób.

Najbardziej prestiżową imprezą był 9. Festiwal Teatralny Konteksty/Zjawiska, który zgromadził 1,3 tys. uczestniczek i uczestników.

W 2019 r. oprócz szerokiej ofert dla dzieci i ich rodzin, teatr przygotował także serię spektakli dla seniorów pod nazwą „Za-Polska”.

Teatr Muzyczny

W 2019 r. Teatr Muzyczny zorganizował 18 projektów kulturalnych, w których uczestniczyło 103 338 osób.

Wśród wszystkich projektów można wyróżnić te skierowane do poszczególnych grup odbiorców:

 • Dzień Przedsiębiorczości – uczennice i uczniowie poznali charakterystykę pracy w teatrze
 • Viva Seniorzy – seniorki i seniorzy podczas targów Viva Seniorzy mieli okazję wziąć udział w bezpłatnych koncertach

Wydarzenia teatru, które zgromadziły najwięcej widzów w 2019 r. to:

 • Premiery: Koziołek Matołek i zagadka ratuszowej wieży, Kwartet, Pippin
 • Tu będzie Teatr!
 • Festiwal Teatr na Wolnym
 • Festiwal Paderewski
 • Koncert Andrei Bocellego

arch. Teatru Muzycznego, fot. P. Nykowski

 

Teatr Ósmego Dnia

W 2019 r. Teatr Ósmego Dnia zorganizował 58 projektów kulturalnych, w których uczestniczyło 22 959 osób.

Najważniejsze działania teatru w 2019 r. to:

 • Grupa Teatralna Wikingowie „Ciąg dalszy”
 • Fundacja Banina „Kolorowa, czyli biało-czerwona”
 • Cykl: CZYTANIE POLSKI
 • VI Ogólnopolski Konkurs Więziennej Twórczości
 • Prezentacja spektakli w ramach repertuaru Teatru Ósmego Dnia, specjalne seanse przedpołudniowe oraz rozmowy po spektaklach (bilety dla osób starszych na wszystkie spektakle w niższych cenach na hasło: senioralni)
 • Performanse wspólne – warsztaty dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz pokaz pracy powarsztatowej

Teatr Polski

W 2019 r. Teatr Polski zorganizował 344 projekty kulturalne, w których uczestniczyło 31 500 osób.

Do najważniejszych działań Teatru Polskiego w 2019 r. należą:

 • MUZYKOŁAJKI, smyki dla smyków. Koncert Orkiestry Antraktowej Teatru Polskiego w Poznaniu – specjalne koncerty mające na celu zapoznanie dzieci z działaniem orkiestry, funkcjami poszczególnych instrumentów, rolą dyrygenta
 • Teatranki – projekt skierowany do dzieci, które podczas zajęć poznają różne ciekawe formy działalności teatralnej, zapoznają się z przestrzenią teatralną i w przyszłości mogą stanowić część społeczności widzów
 • Dziecięce atelier. Twórcze i radosne zabawy teatralne – zorganizowane dla dzieci, które podczas zajęć tworzą scenki teatralne z wcześniej przygotowanych kukiełek, a także biorą udział w zabawach ruchowych, słowno – muzycznych oraz plastycznych
 • Spektakle z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na język migowy
 • Warsztaty języka migowego oraz SKOGN, czyli sposobów komunikacji osób głuchoniewidomych
 • Festiwal Bliscy Nieznajomi: Ukraina

arch. Teatru Polskiego, fot. M. Hueckel 


Wielkopolskie Muzeum Niepodległości


W 2019 r. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości zorganizowało 20 projektów kulturalnych, w których uczestniczyło 100 599 osób.

W 2019 r. muzeum organizowało m.in.:

 • Odprawy wart ułańskich przed Odwachem
 • Piknik militarny na Cytadeli „Wojsko polskie – schyłek wojny”
 • Inscenizacje historyczne: wjazdu do Poznania J.H. Dąbrowskiego, I. J. Paderewskiego
 • Przegląd pieśni patriotycznych „Witaj majowa jutrzenko”
 • „Miasteczko powstańcze” przed Odwachem.
 • „Fantazja polska, czyli Paderewski all inclusive” – słowno-muzyczne widowisko w Muzeum Powstania Wielkopolskiego
 • Koncert „Wielkopolanie śpiewają Niepodległej” współorganizowany z poznańskim oddziałem Telewizji Polskiej S.A.
 • Spektakl interdyscyplinarny „Noc i mgła” współorganizowany z Fundacją Wspierania Kultury Our [PL]ace Foundation
 • Wystawy czasowe:
  • Plenerowa wystawa – instalacja: „Wielkopolanie ku Niepodległej. W stulecie zwycięskiego powstania 1918-1919”
  • „Jeśli ludzie zamilkną, kamienie wołać będą” i „Powstanie Poznańskie – Czerwiec 1956” – w Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956
  • „Pamięć przywrócona. Eksponaty pozyskane w roku 2018 dla nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego” i „Wielkopolanie w Bobrujsku w 1919-1920 roku – fotografie z albumu Jana Milewskiego” – w Muzeum Powstania Wielkopolskiego
  • „Artyleria lekka w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie” i „Mundur polskich wojsk pancernych 1919-2019” – w Muzeum Uzbrojenia
 • Konkursy:
  • „Kartka dla Uczestnika Czerwca ‘56”: konkurs na kartkę pocztową z podziękowaniami dla uczestników Czerwca ’56, które następnie zostały rozdane na spotkaniu uczestników Czerwca ’56 z władzami Województwa i Miasta
  • „LOTTO Pamięć Poznańskiego Czerwca 1956”: konkurs polegał na dostarczeniu selfie zrobionego na tle miejsca pamięci poświęconemu Poznańskiemu Czerwcowi ’56 i uzasadnieniu wyboru przez autora zdjęcia miejsca z tłem
 • Warsztaty:
  • „O zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim” – warsztaty dla seniorek i seniorów, zorganizowane we współpracy z Domem Dziennego Pobytu, prowadzonym przez Fundację „Petra Senior”
  • „Od Skauta do Powstańca” – warsztaty dla uczennic i uczniów Zespołu Szkół nr 102 dla dzieci przewlekle chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonchera w Poznaniu
  • „Misja powstanie!” – udział w XIII edycji „Powtórki przed… – spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych”, organizowanej w Instytucie Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  • „Kwiaty pamięci” – warsztaty artystyczne dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych (z niepełnosprawnością intelektualną), towarzyszące wystawie obrazów „Przestrzeń i czas w malarskim przekazie historii” prof. UAM Izabeli Rudzkiej
  • Warsztaty „Obraz więziennego życia w obozie koncentracyjnym w Forcie VII”

Wydawnictwo Miejskie Posnania

W 2019 r. Wydawnictwo Miejskie Posnania zorganizowało 110 projektów kulturalnych, w których uczestniczyło 10 682 osób. Ponadto zorganizowano staże wydawnicze, w których udział wzięło 9 osób.

Najważniejsze działania wydawnictwa w 2019 r. to:

 • Realizacja planu wydawniczego w zakresie publikacji periodycznych i nieperiodycznych:
  • 12 numerów miesięcznika „IKS” z insertem – Afisz – kulturalny wybór
  • 5 numerów kwartalnika „Kronika Miasta Poznania”
  • 12 numerów miesięcznika „POZnan*”
  • pierwsza edycja miesięcznika, który będzie się ukazywał w 2020 r.
  • 12 edycji Afisz – kulturalny wybór, w tym promocja w przestrzeni miejskiej w formie plakatów, tablic, ulotek, e-publikacji oraz w formie insertu do miesięcznika „IKS”;
  • 157 publikacji nieperiodycznych, w tym: 36 publikacji książkowych, 5 e-booków, 4 kalendarze, 1 film dokumentalny, 2 katalogi. 7 publikacji dodrukowano, 16 publikacji przygotowano we współpracy z innymi podmiotami, 96 publikacji wykonano na zlecenie UMP, 10 publikacji zleciły przez inne instytucje
  • funkcjonowanie i rozwój portalu internetowego „biuletyn.poznan.pl” (Poznański Biuletyn Miejski) oraz jego profili na portalach społecznościowych Facebook, Twitter (średnio 7,4 tys. unikatowych użytkowników miesięcznie)
  • funkcjonowanie i rozwój portalu „kulturapoznan.pl” oraz jego podstrony „Multimikser” i profili na portalach społecznościowych, szczególnie Facebooku (średnio 22 tys. unikatowych użytkowników miesięcznie)
 • Realizacja projektu digitalizacyjnego CYRYL (Pracownia digitalizacyjna projektu Cyryl – Cyfrowego Repozytorium Lokalnego Poznań) – tworzenie zasobów cyfrowych obiektów ważnych dla dziejów Poznania (m.in. fotografie, dokumenty, mapy). Ogólna liczba zdigitalizowanych materiałów to ponad 135 982, z tego opublikowanych w portalu „cyryl.poznan.pl” to 61 458. Liczba unikatowych użytkowników miesięcznie to ok. 5,9 tys.
 • Realizacja projektu „Pamiątki miejskie” – projektowanie, wytwarzanie i sprzedaż pamiątek miejskich
 • Realizacja projektu „Poznańskie Archiwum Historii Mówionej” – tworzenie zasobów audiowizualnych ważnych dla dziejów Poznania (m.in. relacje świadków wydarzeń historycznych, wspomnienia). Ogólna liczba obiektów audiowizualnych to ponad 300, z tego opublikowanych w portalu „historiamowiona.poznan.pl” to 120
 • Prowadzenie Centrum Informacji Kulturalnej
  • realizacja kompleksowej informacji o ofercie kulturalnej Poznania, w tym usługi rezerwacji i sprzedaży biletów na imprezy kulturalne, sprzedaży wydawnictw o Poznaniu, sprzedaży pamiątek z Poznania
  • realizacja działalności edukacyjnej (warsztaty dla dzieci, wykłady dla dorosłych)
  • realizacja ekspozycji Fotoplastykonu
 • Rozwój projektów edukacyjnych – prowadzenie działalności edukacyjnej dla dzieci (wycieczki, warsztaty), studentek i studentów (staże studenckie), młodzieży i dorosłych (wycieczki, wykłady)

Ponadto na szczególna uwagę zasługują także następujące działania:

 • wydarzenia (koncerty, wystawy, spotkania) realizowane w ramach Poznańskich Targów Książki PEGAZIK
 • „30/30” – konkurs na okładkę płytową oraz wystawa pokonkursowa
 • „Poznań Fantastyczny” – 6. edycja konkursu pod hasłem: AMU.NET.100, konkurs na opowiadanie fantastyczne
 • Wystawy:
  • „Wojciech Szczęsny Kaczmarek” – wystawa plenerowa otwarta 27 maja 2019 r. na Starym Rynku w Poznaniu
   o „Wypędzeni 1939” – wystawa otwarta w czerwcu 2019 r. w kilku miejscowościach Niemczech
  • „Akcja: powstanie” – wystawa pokonkursowa akcji przeprowadzonej w 2018 r.
  • Wystawa z okazji 300. rocznicy przybycia osadników z Bambergu do Poznania zorganizowana na Wolnym Dziedzińcu
  • Wystawy zorganizowane w Fotoplastykonie Poznańskim: Powiew wolności, Misja na Księżyc, Poznań na przełomie wieków, Tatry zimą

arch. Wydawnictwa Miejskiego Posnania


Poznańskie organizacje pozarządowe


Organizacje pozarządowe funkcjonujące w Poznaniu w 2019 r. zrealizowały wiele projektów skierowanych do określonych grup odbiorów, w tym m.in. do:

 • osób starszych: Poznańskie Muzyczne Peregrynacje z seniorami (Fundacja „Harmna Artis”), warsztaty malarskie „Wszystkie barwy świata” (Fundacja „Europejski Forum Sztuki”), Ratajskie śpiewanki (Stowarzyszenie „Poznańskie Seniorkitki”)
 • dzieci przedszkolnych: projekt muzyczno-literacki LA LI LU („Via Aciva” – Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne), Dom Bajek wciąż czyta Maludom! (Fundacja „Jak Malowana”)
 • dzieci i młodzieży uczących się w szkołach podstawowych i średnich: Międzynarodowy Festiwal Teatralny i Filmowy Młoda Malta 2019 (Fundacja „Vox-Artis”), warsztaty fotograficzne „Jestem tym co widzę („Jestem tym co widzę”)

 

Więcej informacji o działalności poznańskich instytucji kultury:

Miejskie instytucje kultury w Poznaniu
Współpraca międzynarodowa miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Współpraca krajowa miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Współpraca lokalna miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Inwestycje i remonty w miejskich instytucjach kultury w Poznaniu
Nagrody i stypendia Miasta Poznania z zakresu kultury
Nagrody dla miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Frekwencja na wybranych wydarzeniach kulturalnych w Poznaniu
Tabele statystyczne – kultura, sport i turystyka