Wyszczególnienie 2022 2023 2022=100
Pracujący
Liczba pracujących w gospodarce narodowej w tys. 372,4 brak danych x
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ogółem w tys., w tym w: 170,9 172,4 100,9
przemyśle 50,7 49,2 97,0
budownictwie 8,3 8,8 106,0
handlu i naprawie pojazdów samochodowych 48,1 48,7 101,2
transporcie i gospodarce magazynowej 10,0 11,6 116,0
zakwaterowaniu i gastronomii 1,8 2,2 122,2
informacji i komunikacji 13,9 14,8 106,5
Bezrobocie
Stopa bezrobocia w % 1,0 1,0 x
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w tys., w tym: 3,6 3,5 97,9
kobiet 1,9 1,8 94,7
Z ogólnej liczby bezrobotnych liczba osób w tys., wg:
czasu pozostawania bez pracy
do 1 miesiąca 0,5 0,5 97,0
1 do 3 miesięcy 0,9 0,9 99,5
3 do 6 miesięcy  0,6 0,6 112,7
6 do 12 miesięcy 0,6 0,6 89,7
12 do 24 miesięcy 0,4 0,5 125,9
pow. 24 miesięcy 0,6 0,4 73,8
wieku
18-24 lata 0,2 0,2 103,6
25-34 lata 0,8 0,8 98,8
35-44 lata 1,0 1,0 97,2
45-54 lata 0,9 0,9 102,5
55-59 lat 0,5 0,4 86,4
60-64 lata 0,3 0,3 105,5
wykształcenia
wyższe 1,1 1,3 114,6
policealne i średnie zawodowe 0,7 0,6 91,3
średnie ogólnokształcące 0,5 0,5 95,6
zasadnicze zawodowe 0,5 0,5 90,1
gimnazjalne i poniżej 0,8 0,7 89,0
stażu pracy
do 1 roku  0,7 0,7 101,2
1 do 5 lat 0,8 0,7 97,3
5 do 10 lat 0,6 0,6 98,8
10 do 20 lat 0,6 0,6 101,7
20 do 30 lat 0,4 0,4 94,3
30 i więcej lat 0,2 0,1 82,9
bez stażu 0,4 0,4 102,2
Liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych 339 332 97,9
Liczba ofert pracy zgłoszonych w ciągu miesiąca 710 384 54,1
Liczba osób bezrobotnych nowo zarejestrowanych w tys. 8,3 8,8 106,0
Liczba osób wykreślonych z rejestru bezrobotnych w tys. 10,3 8,9 86,4
Liczba bezrobotnych kobiet na 100 mężczyzn 116 109 x
Udział osób bezrobotnych uprawnionych do zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych w % 15,9 19,2 x
Liczba bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy 5 9 180,0
Wynagrodzenia
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ogółem w zł, w tym: 7 360,10 8 166,77 111,0
w informacji i komunikacji 10 989,54 11 951,05 108,7
w przemyśle 8 033,1 8 915,81 111,0
w budownictwie  6 880,19 7 502,27 109,0
w handlu i naprawie pojazdów samochodowych 6 774,21 7 601,57 112,2
źródło: GUS, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu