Działania promocyjne Miasta dotyczące ekologii obejmowały w 2023 r., m.in. prowadzenie wortali poświęconych środowisku i ekologii, np. wortal „Środowisko”, wortal „Wszystko o odpadach” (w 2023 r. została uruchomiona wyszukiwarka harmonogramu odbiorów odpadów). W telewizji WTK powstały kolejne odcinki cyklu programów telewizyjnych o ekologii pn. „Zielony Serwis Poznania”.

Funkcjonowała również miejska aplikacja „Smart City Poznań”, która umożliwiała zgłaszanie nieprawidłowości w zakresie czystości w mieście. Poszczególne zgłoszenia były na bieżąco monitorowane, a ich status uaktualniany.

W organizowanej przez Miasto akcji pn. „Wiosenne Porządki” wzięło udział 150 grup wolontariuszy (łącznie 3,4 tys. osób). Przystąpiły do niej również rady osiedli wraz z mieszkańcami, nieformalne grupy sąsiedzkie oraz liczne zespoły szkolne – łącznie zebrano prawie 40 ton odpadów. Z kolei w akcji „Sprzątanie świata” udział wzięło łącznie 130 grup wolontariuszy, w tym m.in. z 70 placówek oświatowych i 25 lokalnych firm – zebrane zostało blisko 17,5 ton odpadów.

30. edycja, pod hasłem Sprzątanie świata łączy ludzi, odbyła się w Poznaniu w dniach 14-17 września

sprzątanie świata

Źródło: UMP

Na ekranach LCD na przystankach wyświetlane były aktualne komunikaty na temat jakości powietrza w mieście. Prowadzona była również kampania neutralności klimatycznej, której celem było zachęcenie mieszkańców do zmiany nawyków na pomagające w zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych.

Działania prowadzone przez spółkę Aquanet S.A. w ramach akcji pn. „Pij z Kranu” zachęcały do picia wody kranowej.

Zorganizowana została druga edycja konferencji pn. „Klimat i Środowisko” dotyczącej zagadnień adaptacji do zmian klimatu w wymiarze zarządzania środowiskiem i wdrażania konkretnych rozwiązań proklimatycznych.

Realizowane były również działania edukacyjne o charakterze ciągłym, w tym: spotkania, pogadanki, ekolekcje, spacery przyrodnicze, warsztaty ekologiczne i konkursy na temat ochrony przyrody, segregacji odpadów, oszczędnego gospodarowania wodą. Wydawano także szereg publikacji papierowych, np. bezpłatne dodatki do tygodnika „wpoznaniu.pl” pod tytułem „Wszystko o odpadach”, cykliczne materiały prasowe, które miały na celu przybliżenie tematyki odpadowej starszym mieszkańcom w miesięczniku „Senioralny Poznań” czy ulotki informacyjne określające zasady selektywnego zbierania odpadów. W ramach kampanii promocyjnej Google Ads ukazywały się także materiały promujące m.in. selektywne zbieranie odpadów komunalnych w podziale na 5 frakcji (akcja „5 kolorów segregacji”).

Plakat akcji „5 kolorów segregacji”

5 kolorów segregacji

Źródło: UMP

W 2023 r. na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. otwarto pierwszy w Polsce ekologiczno-edukacyjny plac zabaw (wraz ze ścieżką edukacyjno-informacyjną), do budowy którego wykorzystano elementy i materiały pochodzące z recyklingu.

W 2023 r. zostały zakończone prace nad budową cyfrowej bazy danych zieleni, która stanowi integralną część Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania oraz Modelu 3D Miasta Poznania. Ponadto uruchomiono i oddano do użytkowania portal „Baza danych o zieleni”, który ma na celu gromadzenie danych o drzewach i krzewach oraz optymalizację zarządzania zielenią w mieście.

Realizowano projekt unijny pn. „Invest 4 Nature” dotyczący stosowania w miastach rozwiązań bazujących na przyrodzie.

W 2023 r. kontynuowano działania grup zakupowych:

  • energii elektrycznej – łączny wolumen zakupionej energii wynosił
    ponad 176 123 MWh, a wartość umowy wyniosła 354,6 mln zł;
  • gazu – łączny wolumen zakupionego paliwa gazowego wynosił 52 627 MWh, a całkowita wartość umów wyniosła ponad 23,1 mln zł.

W koordynowanych przez Miasto grupowych zakupach energii elektrycznej i paliwa gazowego pozyskano wiążące oferty o ponad 50% niższe niż w czasach kryzysu energetycznego i podpisano umowy, które zabezpieczyły dostawy na kolejne 2 lata.

Realizowane były działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków i obiektów miejskich, likwidacji niskiej emisji, propagowania odnawialnych źródeł energii. Nowo powołany Zespół Projektowy „Poznań z energią”, w ramach interdyscyplinarnej współpracy, m.in. weryfikował projekty dekarbonizacyjne Miasta, brał udział w pracach nad przygotowaniem porozumień intencyjnych dotyczących realizacji inwestycji niskoemisyjnych, monitorował możliwość pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

W ramach działań proekologicznych podczas modernizacji Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wiśniowej, spółka Aquanet S.A. zainstalowała pompy ciepła, co uniezależnia obiekt od miejskiej sieci ciepłowniczej. Na terenie H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. Veolia Energia Poznań S.A. wspólnie z zakładem firmy Volkswagen Poznań sp. z o.o. wdrożyła dodatkową metodę odzysku ciepła w instalacji powrotnej wody technologicznej, która służy do wstępnego podgrzewu ciepłej wody użytkowej w centralnym węźle.