Miejska Rada Seniorów, reprezentując interesy osób starszych, pełniła funkcję doradczą, opiniodawczą i inicjatywną wobec Prezydenta Miasta Poznania.

 

Miejska Rada Seniorów powołana w 2007 r. reprezentowała interesy osób starszych, a do jej zadań należało m.in.:

 • ścisła współpraca z władzami Miasta Poznania przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszego pokolenia
 • przedstawienie propozycji przy ustalaniu priorytetowych zadań w perspektywie krótko- i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz osób starszych
 • monitorowanie potrzeb poznańskich seniorek i seniorów
 • wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz osób w wieku senioralnym
 • zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego
 • inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy Miasta Poznania ze środowiskiem osób starszych
 • informowanie społeczności Poznania o szczególnych kierunkach działalności podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz osób w wieku emerytalnym

W 2019 r. MRS rozpoczęła IV kadencję działalności. W 2019 r. MRS spotkała się 12 razy, a jej Prezydium – 16 razy. W tym czasie MRS przyjęła 3 stanowiska, 5 uchwał i kilkanaście opinii. Były to:

Stanowiska w sprawach:

 • Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Poznania na lata 2019-2025
 • grantów na dofinansowanie remontu mieszkań dla seniorów
 • projektu budżetu Miasta na rok 2020

Uchwały w sprawach:

 • powołania zespołów problemowych MRS
 • zaopiniowania projektu budowy zieleńca przy ul. Lwa
 • zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania dot. odpłatności za usługi opiekuńcze
 • zaopiniowania projektu remontu traktu pieszego w ciągu al. Wielkopolskiej
 • zaopiniowania projektu skweru u zbiegu ulic Garbary i Stawnej

Opinie m.in. w sprawach:

 • zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania dot. programu mieszkań studyjnych dla osób w wieku senioralnym
 • sposobu dysponowania bezpłatnymi biletami dla osób starszych na imprezy kulturalne
 • polityki mieszkaniowej wobec osób w wieku senioralnym
 • zmiany zasad korzystania z usługi bezpłatnych przejazdów taksówką dla seniorów i seniorek
 • działalności Centrum Inicjatyw Senioralnych
 • projektu innowacji społecznych dla osób starszych
 • poszerzenia zakresu usługi „Złotej rączki”
 • dojazdów do grobów na cmentarzach komunalnych i usługi mycia nagrobków

Rada powołała 4 zespoły problemowe ds. monitorowania i inspirowania działań polityki senioralnej miasta, tj.: Zespół kultury, rekreacji i sportu, Zespół zdrowia i pomocy społecznej, Zespół nauki i współpracy, Zespół informacji i promocji. Skierowała także swoich przedstawicieli i przedstawicielki do prac w różnych komisjach i zespołach miejskich.

Z inicjatywy MRS w 2019 r. Kino Muza rozpoczęło realizację projektu Senior w Muzie, w ramach którego osoby starsze mogły brać udział w cotygodniowych spotkaniach obejmujących 2 seanse poprzedzone prelekcją. Prezentowane filmy pochodziły z bieżącego repertuaru, ale program wzbogacany był także o filmową klasykę kina. W promocyjną cenę biletu wliczona była kawa lub herbata.

Poznańska MRS wymieniała doświadczenia z radami funkcjonującymi w innych samorządach w kraju. Wzięła także udział w Międzynarodowych Targach Senioralnych w Kielcach, w sejmowym spotkaniu z Ministrem Zdrowia, w szkoleniu dla Rad Seniorów z Wielkopolski, a także w przedsięwzięciach senioralnych miasta, niektóre z nich wspierając od strony wolontariackiej. Rada reprezentowała Poznań na konferencji w sprawie programu „Zdrowie 75+” w Kancelarii Prezydenta RP.