arch. UMP

 

W Poznaniu wskaźnik starości demograficznej wyniósł 19,8%.

Polityka senioralna

W 2017 r. Rada Miasta Poznania przyjęła „Program Polityki Senioralnej na lata 2017-2021”.  Jej wdrożenie ma przyczynić się do uczynienia z Poznania miasta coraz bardziej przyjaznego starzeniu, w którym seniorzy będą mogli rozwijać swój potencjał i aspiracje oraz zaspokajać swoje potrzeby.

Cele Polityki obejmują m.in.:

 • tworzenie warunków do rozwoju i życia seniorów poprzez działania w zakresie:
  • partycypacji społecznej
  • integracji międzypokoleniowej
  • szacunku i inkluzji społecznej
  • partycypacji obywatelskiej i zatrudnienia
  • komunikacji i informacji
  • usług społecznych i służby zdrowia
 • wzmocnienie potencjału osób starszych i wykorzystanie ich potencjału i doświadczenia oraz partnerstwo.

W ramach Polityki mają zostać wdrożone działania obejmujące m.in.:

 • zwiększanie dostępności przestrzeni publicznej
 • rozwój przyjaznego transportu i dedykowanego seniorom mieszkalnictwa
 • rozwój i podnoszenie jakości usług publicznych, w tym opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, edukacji oraz dostępu do informacji
 • tworzenie warunków do partycypacji społecznej i obywatelskiej oraz zatrudnienia
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku starości w świadomości społecznej.

Polityka senioralna Miasta Poznania obejmuje wsparcie instytucji w prowadzeniu działalności na rzecz seniorów, a także w organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz rekreacyjno-turystycznych skierowanych do osób starszych. W programie ujęto budowę Centrum Opieki Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej na Winogradach, jednej z najnowocześniejszych placówek tego typu w kraju.

Miejska Rada Seniorów

Funkcjonująca od 2007 r. Miejska Rada Seniorów (MRS) zapewnia seniorom wpływ na kształt polityki senioralnej Miasta. MRS jest kadencyjnym organem opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym powołanym na czas nieokreślony. W jej skład wchodzi 15 osób w wieku powyżej 60 lat.

Działalność MRS obejmuje 6 głównych obszarów:

 • zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów
 • wspieranie aktywności ludzi starszych
 • mieszkalnictwo dla seniorów
 • profilaktyka i promocja zdrowia seniorów
 • przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu
 • rozwój form wypoczynku, dostęp do edukacji i kultury.

Więcej o MRS na www.mrs.poznan.pl

Centrum Inicjatyw Senioralnych

W Poznaniu działa Centrum Inicjatyw Senioralnych (CIS), które zostało powołane w 2010 r. z inicjatywy Miejskiej Rady Seniorów. CIS działa na rzecz aktywizacji seniorów oraz pełni funkcję informacyjną poprzez Punkt Informacji 60+, a dzięki projektowi Poznański Wolontariat 60+  także samopomocową.

Do prowadzonych w 2017 r. przez CIS projektów należały m.in.:

 • kampania „We love eating! Rozsmakuj się w zdrowiu”
 • współprowadzenie projektu „Przepis na wielkopolską innowację społeczną”
 • kontynuowanie prac nad projektem „Polityki Senioralnej dla Miasta Poznania na lata 2017-2021”
 • kontynuowanie projektu „Poznańskie pudełko życia”
 • publikowanie „Poznańskiego Informatora Seniorki i Seniora”
 • prace przygotowawcze do wprowadzenia „Poznańskiej Karty Seniora – Poznańskiej Złotej Karty”
 • prowadzenie projektu „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością”
 • prowadzenie projektu animatora senioralnego
 • współpraca z seniorami, organizacjami pozarządowymi i władzami Miasta przy konsultacjach oraz doradztwo w kwestiach związanych z funkcjonowaniem seniorów w Poznaniu
 • prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej polegającej na uaktualnianiu strony internetowej, fanpage`a na portalu Facebook, współpracy z lokalnymi mediami, druk materiałów promocyjnych na temat funkcjonowania CIS oraz zbliżających się wydarzeń.

CIS współpracował przy organizacji:

 • kampanii „Senior w Formie”, patronat nad kampanią objęła Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, działanie miało na celu podkreślenie wagi aktywności sportowej w życiu seniorów, skierowane było do osób starszych, ale także do organizatorów zajęć rekreacyjnych
 • projektu „Poznańska Akademia Bezpieczeństwa” prowadzonej wraz z Urzędem Miasta Poznania oraz Komendą Miejską Policji w Poznaniu w celu uczulenia osób starszych na sposoby oszustw oraz wyjaśnienia jak się przed nimi bronić i co zrobić, gdy już dojdzie do przestępstwa
 • VIII edycji targów senioralnych „VIVA SENIORZY!” we współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego oraz Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, w targach uczestniczyło ok. 100 podmiotów (organizacji pozarządowych, klubów seniora, uniwersytetów trzeciego wieku, firm), odbyło się 25 warsztatów dla ok. 350 uczestników, ogółem w ciągu 2 dni imprezę odwiedziło blisko 3 tys. osób
 • VII edycji imprezy „Senioralni. Poznań”,  przez miesiąc odbywały się wydarzenia edukacyjne i informacyjne dla seniorów: 15 warsztatów rozwojowych (ok. 200 uczestników), wykłady otwarte we współpracy z poznańskimi uczelniami (ok. 150 uczestników), współpraca z 70 organizacjami, które zorganizowały blisko 220 różnego typu wydarzeń, m.in. zajęcia pokazowe, czy drzwi otwarte
 • akcji „Miejsce Przyjazne Seniorom”, której celem jest wyróżnienie i promocja miejsc użyteczności publicznej, instytucji kulturalnych i lokali gastronomicznych otwartych na potrzeby seniorów, dostosowanych do ich oczekiwań i ewentualnych ograniczeń, a także oferujących zniżki dla seniorów.

W 2017 r. CIS podejmowało działania aktywizujące seniorów, m.in. takie jak:

 • spotkania w ramach Poznańskiego Forum Klubów Seniora
 • poznańska Spartakiada Seniorów współorganizowana z Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji
 • organizacja Mistrzostw Poznania Seniorów w pływaniu
 • współpraca ze Stowarzyszeniem Centrum Promocji Inicjatyw Społecznych CREO
 • Bookcrossing w CIS
 • współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów „Klanza”
 • udział w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów
 • nawiązanie współpracy z Biblioteką Raczyńskich.

Poznańscy seniorzy mogą korzystać z szerokiej oferty działań realizowanych przez Centrum Wolontariatu 50+, a także angażować się w liczne przedsięwzięcia jako wolontariusze. W Poznaniu działają 4 rodzaje wolontariatu dla seniorów:

 • fotograficzny
 • informacyjny
 • poznański wolontariat 60+ pośredniczący w organizowaniu wolontariatów w poznańskich organizacjach pozarządowych
 • wolontariat akcyjny zrzeszający osoby chętne do pomocy w organizacji wydarzeń dla seniorów.

Seniorzy w Poznaniu mogą skorzystać z pomocy poradni psychologicznej i prawnej. W 2017 r. dyżury psychologów odbywały się w każdym tygodniu, natomiast grupa samopomocowa działająca w poradni, spotykała się raz w miesiącu. Poradnia psychologiczna udzieliła porad 45 osobom, w trakcie 34 dyżurów, a grupa samopomocowa przeprowadziła 8 spotkań. Z poradnictwa prawnego skorzystało ponad 45 osób, w trakcie 24 dyżurów, które odbywały się dwa razy w miesiącu.

Projekty senioralne

W 2017 r. w Poznaniu działało łącznie ponad 100 instytucji (42 kluby oraz 62 organizacje) działających na rzecz seniorów. W ciągu roku ich liczba zwiększyła się o 4 kluby i 1 organizację.

Dużą rolę w aktywizacji i integracji seniorów odgrywają kluby seniora. W 2017 r. na terenie Poznania działały 42 tego typu placówki, oferujące szeroką gamę zajęć sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i edukacyjnych dla osób starszych, w tym różne formy samopomocy i grupy wsparcia, a także imprezy okolicznościowe.
Oprócz klubów seniora, w 2017 r. w Poznaniu działało wiele innych podmiotów, które prowadziły liczne projekty na rzecz osób starszych, w tym m.in.:

 • „Złota Rączka dla Seniora”  – Stowarzyszenie Medycyna Polska
 • „Złota Jesień 2017” – Stowarzyszenie Forma +
 • „Pomocna dłoń” – Stowarzyszenie „Mali Bracia Ubogich”
 • „Poznajmy Siebie – Nie Jesteś Sam 2017” – Polski Komitet Pomocy Społecznej
 •  „Senior na Piątkę” – Fundacji „Senior Active”
 • terapia poprzez taniec – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Okręgowego z siedzibą w Poznaniu
 • organizacja zajęć nordic walking dla seniorów z Chartowa – Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin „AMIKUS”
 • X Ogólnopolski Samochodowy Rajd Seniora – Automobilklub Wielkopolski
 • „Taksówka dla Seniora” – Stowarzyszenie Medycyna Polska.

Konsultacje społeczne dla seniorów

W 2017 r. Miasto Poznań zorganizowało tygodniowy cykl konsultacji społecznych w celu zdiagnozowania potrzeb i oczekiwań seniorów, m.in. w zarządzaniu przestrzenią publiczną (w tym transportem) i adaptowaniu jej do potrzeb osób starszych, partycypacji społecznej oraz mieszkalnictwie. W konsultacjach wzięli udział również przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji publicznych działających na rzecz seniorów w Poznaniu. Wyniki konsultacji zostały wykorzystane w pracach nad założeniami miejskiej polityki senioralnej.
We wrześniu odbyły się z kolei konsultacje społeczne na temat projektu uchwały Rady Miasta w sprawie programu „Polityka senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021”.

Złota Karta Seniora

Uchwała Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2017 r. ujęła zasady przyznawania Karty Seniora – Złotej Karty Seniora, o którą od marca 2018  r. mogą ubiegać się w Poznańskim Centrum Świadczeń osoby powyżej 60. roku życia, płacące podatki w Poznaniu. Karta Seniora uprawnia do zniżek i ulg na usługi oraz produkty oferowane przez partnerów projektu.

 

Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

kliknij w kartogram

 

Liczba mieszkańców w wieku 80+

Źródło: http://sip.geopoz.pl/sip