W 2021 r. z budżetu Miasta Poznania wydatkowano 31,3 mln zł na doposażenie i modernizacje miejskich placówek ochrony zdrowia.

Miasto Poznań podejmowało w miejskich placówkach ochrony zdrowia działania inwestycyjne i modernizacyjne, które miały na celu:

 • zapewnienie poprawnego ich funkcjonowania oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów i wymagań dla placówek tego typu;
 • polepszenie jakości opieki zdrowotnej w mieście poprzez rozwój miejskich placówek ochrony zdrowia polegający na zakupach, m.in. sprzętu i wyposażenia;
 • zwiększenie dostępności, dla mieszkanek i mieszkańców Poznania oraz województwa wielkopolskiego, do świadczeń rehabilitacyjnych, opiekuńczo-leczniczych i psychiatrycznych.

Działania inwestycyjno-modernizacyjne w 2021 r. przeprowadzono w następujących placówkach:

 • w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ:
  • opłacenie drugiej raty w wysokości 5 mln zł za wykonanie sali hybrydowej (całkowita wartość inwestycji to 10 mln zł);
  • modernizacje o wartości 1,4 mln zł polegające na:
   • modernizacjach: windy ppoż. w budynku A, infrastruktury zasilającej szpital w energię elektryczną, Systemu Sygnalizacji Pożaru, instalacji gazów medycznych na Bloku Operacyjnym i oddziałach szpitala;
   • remontach: ramp, schodów (w tym budowa zewnętrznego podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami), pomieszczeń szpitala – zaleconych przez Sanepid;
  • zakupy inwestycyjne w kwocie 1,1 mln zł przeznaczone na zakup: lasera okulistycznego na potrzeby Oddziału i Poradni Okulistycznej, aparatu echo na potrzeby Oddziału Neurologii, karetki transportowej na potrzeby SOR, lasera holmowego wraz z wyposażeniem na potrzeby Oddziału Urologii;
 • w Szpitalu Miejskim im. F. Raszei:
  • modernizacja apteki szpitalnej; w 2021 r. wydatkowano 30 tys. zł na prace projektowe;
  • zakupy inwestycyjne w kwocie 3,5 mln zł przeznaczone na zakup: 2 kotłów warzelnych, 2 kardiotokografów KTG, głowicy do echokardiografu, videolaryngokopu, 2 aparatów do znieczulania na blok operacyjny, 2 myjek dezynfektorów, 6 kardiomonitorów, 2 centralek monitorujących, wózków medycznych „asystor” w celu organizacji izolatek, systemu do neuromonitoringu stosowanego w zabiegach tarczycy i operacjach laryngologicznych, falownika ze sterownikiem, 4 łóżek porodowych, toru wizyjnego 4K, stołu operacyjnego, unita laryngologicznego, stacji diagnostycznej z kartą graficzną i przeglądarką, głowicy anorektalnej, toru wizyjnego do rektoskopii, fotela do rektoskopii, lampy operacyjnej dwuczaszowej, diatermi RBA z argonem, toru wizyjnego do laparoskopii, narzędzi laparaskopowych, systemu do EKG wysiłkowego z bieżnią i oprogramowaniem, oprogramowanie firmy Reynolds z komputerem, ultrasonografu mobilnego z głowicami, 4 pomp przepływowych do żywienia dojelitowego;
 • w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych:
  • modernizacja budynku, na którą wydatkowano 275,5 tys. zł; zakończenie prac zaplanowano na 2023 r.;
  • zakupy inwestycyjne w kwocie 140 tys. zł, które wydatkowano na dostosowanie pomieszczeń do zainstalowania mammografu; zakończenie prac zaplanowano na 2022 r.;
  • przygotowanie podmiotu leczniczego do realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania skutkom pandemii, w tym działań w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną; wydatkowano środki w wysokości 100 tys. zł otrzymane w ramach konkursu „Gmina na medal #szczepimy się” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
  • budowa tężni solankowych; wydatkowano środki na opracowanie projektu; realizacja zadania została wstrzymana;
 • w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej:
  • rozbudowa budynku głównego o nowe skrzydło; w 2021 r. wydatkowano na ten cel 19,6 mln zł; zakończenie prac zaplanowano na 2022 r.

Miasto Poznań wsparło także funkcjonowanie szpitali klinicznych. W 2021 r. przeznaczono z budżetu Miasta Poznania kwotę ponad 1,5 mln zł na inwestycje w trzech placówkach prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego:

 • Szpital Kliniczny im. W. Degi – środki w wysokości ok. 326 tys. zł wydatkowano na zakup urządzenia diagnostycznego do monitorowania neurofizjologicznego (zestaw do neuromonitoringu);
 • Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego – środki w wysokości ok. 222 tys. zł wydatkowano na zakup naklejarki preparatów mikroskopowych;
 • Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny – środki w wysokości 1 mln zł wydatkowano na modernizację instalacji gazów medycznych.

Placówki opieki zdrowotnej korzystały także z dofinansowania ze środków unijnych, dzięki którym w 2021 r. realizowały następujące projekty:

 • „Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu”;
 • „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”; projekt realizowany w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej, Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych, Szpitalu Miejskim im. F. Raszei.

W 2021 r. kontynuowano budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka przy ul. Wrzoska, prowadzoną przez spółkę samorządu województwa wielkopolskiego Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o. Wybudowany obiekt posiada 7 kondygnacji, na których rozlokowano 9 szpitalnych oddziałów oraz SOR dziecięcy – pierwszy w Wielkopolsce. Nowy szpital, w którym opieką medyczną może zostać objętych 354 dzieci, będzie jednym z największych tego typu ośrodków w Polsce. Koszt budowy szpitala wraz z jego wyposażeniem szacowany jest na ponad 426 mln zł, w tym 237 mln zł pozyskano ze środków unijnych, 202 mln zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa, a pozostałe środki pochodziły z budżetu samorządu województwa wielkopolskiego oraz z pożyczki, która została zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wnętrze nowo wybudowanego Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka, które zostało otwarte 11 kwietnia 2022 r.
Zdjęcie wnętrza Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Otwarty hol, z sufitu zwisają figurki delfinów i nurka wodnego, na dole stoją wózki inwalidzkie, krzesła,
arch. UMP