Całkowita wartość mienia Miasta Poznania według stanu na 31 grudnia 2022 r. wynosiła 23,3 mld zł i była sumą:

 • aktywów (trwałych i obrotowych) wszystkich jednostek budżetowych (w tym Urzędu Miasta Poznania), zakładów budżetowych, zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury należących do Miasta Poznania – 11 094 mln zł; w tym:
  • realizowanych inwestycji – 1,6 mld zł;
  • wartości nominalnej udziałów i akcji w spółkach, spółdzielniach oraz dopłat – 2,5 mld zł;
 • całkowitej wartości księgowej gruntów – 12 172 mln zł.

Procentowo udział aktywów miejskich jednostek organizacyjnych rozkładał się następująco:

 • Urząd Miasta Poznania – 66,8%;
 • pozostałe jednostki budżetowe – 26,2%;
 • zakłady budżetowe – 4,2%;
 • zakłady opieki zdrowotnej – 1,9%;
 • instytucje kultury – 0,9%.

Do miejskich jednostek budżetowych tworzonych w trybie przewidzianym ustawą o finansach publicznych (bez Urzędu Miasta Poznania) zalicza się jednostki budżetowe: planowania przestrzennego, ewidencji nieruchomości i gospodarki komunalnej, porządku publicznego i bezpieczeństwa, oświaty, pomocy społecznej oraz Centrum Usług Wspólnych, Poznańskie Centrum Świadczeń, Centrum Inicjatyw Senioralnych.

Miejskie jednostki budżetowe posiadały na koniec 2022 r. aktywa trwałe o łącznej wartości 6,1 mld zł. W porównaniu do 2021 r. ich stan wzrósł o 6 punktów procentowych.

Samorządowe zakłady budżetowe realizujące zadania z zakresu gospodarki komunalnej (Zakład Lasów Poznańskich, Zakład Robót Drogowych), kultury fizycznej (Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji) na koniec 2022 r. dysponowały aktywami trwałymi i obrotowymi o łącznej wartości 977 mln zł. W porównaniu do 2021 r. ich stan zmniejszył o 2 punkty procentowe.

Miejskie publiczne zakłady opieki zdrowotnej, do których zalicza się:

 • Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem
  Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej;
 • Szpital Miejski im. Franciszka Raszei;
 • Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych;
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Na koniec 2022 r. publiczne zakłady opieki zdrowotnej posiadały aktywa trwałe i obrotowe w wysokości 450 mln zł.

W 2022 r. funkcjonowało 15 samorządowych instytucji kultury: Biblioteka Raczyńskich, Centrum Kultury Zamek, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Poznańskie Centrum Dziedzictwa, Dom Kultury „Stokrotka”, Estrada Poznańska, Galeria Miejska ARSENAŁ, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Poznański Chór Chłopięcy, Teatr Animacji w Poznaniu, Teatr Muzyczny w Poznaniu, Teatr Ósmego Dnia, Teatr Polski, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości (Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918–1919, Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956, Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII, Muzeum Uzbrojenia, Muzeum Armii Poznań) oraz Wydawnictwo Miejskie Posnania. W 2022 r. samorządowe instytucje kultury zarządzały aktywami trwałymi i obrotowymi o łącznej wartości 213,6 mln zł. W porównaniu do 2021 r. wartość aktywów trwałych i obrotowych Miasta Poznania, będących w posiadaniu samorządowych instytucji kultury zmniejszyła się o 12 punktów procentowych.
Miasto Poznań jest właścicielem i współwłaścicielem gruntów w obrębie granic administracyjnych oraz poza granicami administracyjnymi miasta. Powierzchnia gruntów znajdujących się w granicach administracyjnych wynosiła 96,2 km2 (36% ogólnej powierzchni miasta). Wartość księgowa tych gruntów to 12,3 mld zł. Grunty stanowiące własność i współwłasność Poznania, znajdujące się poza granicami administracyjnymi, obejmują powierzchnię 0,6 km2. Ich wartość księgowa wynosiła 18 mln zł.

Struktura własności gruntów Miasta Poznania na 31.12.2022 r. według form władania

Wykres kołowy przedstawia strukturę własności gruntów Miasta Poznania według form władania w 2022 roku. Najwięcej gruntów należało do Miasta Poznania 37%.

Źródło: UMP

Wykres do pobrania w xls

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Miasto Poznań posiadało akcje i udziały w 21 spółkach prawa handlowego (w tym 11 jednoosobowych spółkach Miasta i 10 spółkach z udziałem Miasta), 4 spółdzielniach mieszkaniowych i spółdzielni socjalnej.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Miasto Poznań posiadało udziały/akcje o najwyższej łącznej wartości nominalnej w spółkach: Aquanet S.A. (868 mln zł), Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o. (458 mln zł), Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. (371 mln zł), Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. (351 mln zł), Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. (193 mln zł) oraz Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o. (125 mln zł).

W 2022 r. Miasto Poznań przestało być akcjonariuszem spółki PKS Poznań S.A. w wyniku nieodpłatnego zbycia w drodze darowizny 100% akcji w spółce na rzecz związku powiatowo – gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”.

Ponadto w 2022 r. w wyniku wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego spółki ACM Mari-Car sp. z o.o. oraz z czeskiego rejestru handlowego spółki Dorgalon s.r.o. (spółka zagraniczna) udziały Miasta Poznania w tych spółkach (nabyte w wyniku ustawowego spadkobrania) przestały istnieć.

Zarejestrowany został w KRS podział spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. i nastąpiło zawiązanie nowej spółki prawa handlowego – Leszczyńskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej sp. z o.o. Docelowo rozważane jest wystąpienie przez Miasto Poznań ze spółki Leszczyńska SIM sp. z o.o.

Większość spółek z udziałem Miasta Poznania odnotowała wzrost przychodów w stosunku do 2021 r. Był on spowodowany głównie:

 • łagodzeniem obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 (m.in. Port Lotniczy Poznań – Ławica sp. z o.o., Termy Maltańskie sp. z o.o., Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o.);
  oddaniem do użytku w 2021/2022 r. nowych inwestycji mieszkaniowych przeznaczonych na wynajem (Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.);
 • podpisaniem nowych kontraktów na modernizację lub dostawę taboru szynowego i ich realizacją (Modertrans Poznań sp. z o.o.);
 • wyższymi przychodami z zagospodarowania odpadów, prowadzenia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz przyjmowania bioodpadów (Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.);
 • zwiększeniem aktywności biznesowej (Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.);
 • zwiększonymi przychodami z działalności wodociągowej i kanalizacyjnej (wynikającymi ze wzrostu sprzedaży dla gospodarstw domowych, głównie wskutek nowych przyłączeń, a w segmencie pozostałych odbiorców – powrotu do pracy w trybie stacjonarnym pracowników przedsiębiorstw i instytucji), a także z przejętych od Miasta Poznań zadań w zakresie gospodarowania wodami opadowymi odprowadzanymi do kanalizacji deszczowej (Aquanet S.A.).

Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań wyniosły 145 mln zł i były niższe w stosunku do 2021 r. o 44 mln zł. Największy spadek odnotowano w zakresie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (−36 mln zł).

Wierzytelności, które przysługiwały Miastu Poznaniowi w 2022 r. wynikały z podatków i opłat lokalnych oraz opłat dotyczących gospodarki nieruchomościami. Łączna kwota wierzytelności w tytułu podatków i opłat lokalnych wyniosła 65 mln zł, w tym podatek od nieruchomości – 56 mln zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 5,5 mln zł, podatek od środków transportu – 2,7 mln zł. Natomiast łączna kwota wierzytelności w zakresie opłat dotyczących gospodarki nieruchomościami wyniosła 87,5 mln zł i była wyższa w porównaniu do 2021 r. o 13,5%.

Szczegółowa „Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Poznania na dzień 31 grudnia 2022 r.” dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).