W 2019 r. Miasto Poznań odbyły się 3 akcje wyborcze:

 • wybory do Rad Osiedli na kolejną, 4-letnią kadencję 2019-2023, które odbyły się 24 marca 2019 r.
 • wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 26 maja 2019 r.
 • wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Wybory do Rad Osiedli

Frekwencja wyborów do Rad Osiedli wyniosła 9,86%. Dzięki aktywnej kampanii promocyjnej przeprowadzonej pod hasłem „ZaRadność” frekwencja była wyższa o 2,07% niż w wyborach z 2015 r., jednocześnie będąc najwyższą od czasu przeprowadzenia reformy funkcjonowania jednostek pomocniczych i wdrożenia wyborów w jednym terminie dla wszystkich osiedli.

Do najważniejszych zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Rad Osiedli należało m.in.:

 • przygotowanie propozycji podziału osiedli na okręgi i obwody głosowania
 • przygotowanie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli Miasta Poznania
 • obsługa Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Osiedlowych, w tym przygotowanie na jego potrzeby dokumentacji procesu wyborczego – projektów uchwał, obwieszczeń, druków wyborczych, protokołów wyników
 • przyjmowanie zgłoszeń kandydatek i kandydatów na radnych i członków obwodowych komisji wyborczych (OKW)
 • przeprowadzenie pierwszych posiedzeń i szkoleń OKW
 • obsługa OKW
 • dystrybucja obwieszczeń wyborczych
 • dyżur w trakcie dnia i nocy wyborczej (w tym m.in. wydawanie kart i materiałów wyborczych oraz spisów wyborców, przyjmowanie protokołów wyników głosowania w obwodzie)
 • przygotowanie zaświadczeń dla radnych o wyborze oraz organizacja sesji inauguracyjnych
 • publikowanie informacji i druków dot. wyborów w BIP i tzw. portalu osiedlowym

 Kampania promocyjna wyborów do rad osiedli

Celem kampanii promocyjnej wyborów do Rad Osiedli był wzrost zainteresowania wyborami poprzez:

 • zwiększenie liczby osób kandydujących (co najmniej 2 na jedno miejsce do obsadzenia)
 • wzrost frekwencji wyborczej do poziomu >10%

Kampania została podzielona na 2 etapy. W pierwszym etapie promowano zgłaszanie kandydatur na radnych, w drugim etapie przekonywano do zagłosowania.

Motywem przewodnim było hasło „ZaRadność”, zbudowane na grze słów „Za” i „Radny”, które odwołuje się do wielkopolskiego etosu umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach, przedsiębiorczości i zaangażowania. Głosując i będąc „za” czymś lub za kimś, pokazujemy swoje zaangażowanie i odcinamy się od bezradności.  

Celem kampanii były:

 • zbudowanie świadomości wyborów do rad osiedli
 • zachęcenie do zgłaszania swoich kandydatur oraz oddania głosu na swoich przedstawicieli i przedstawicielki
 • utrwalenie wśród mieszkanek i mieszkańców kompetencji jednostek pomocniczych Miasta – osiedli i wpływu ich działalności na życie codzienne

Wśród zaplanowanych działań promocyjnych wymienić warto m.in.:

 • produkcję i emisję spotów w lokalnych rozgłośniach radiowych i telewizyjnych oraz serwisie YouTube
 • dedykowane artykuły w prasie lokalnej oraz Informatorze Samorządowym Metropolii Poznań
 • plakaty w przestrzeni miejskiej
 • billboardy
 • reklama na i w pojazdach komunikacji miejskiej, a także komunikaty głosowe lektora
 • ulotki zachęcające do zgłaszania kandydatur na radnych oraz do zagłosowania

Kampania prowadzona była również na dedykowanej stronie internetowej www.zaradność.pl, na stronach i portalach społecznościowych Miasta. Dedykowana strona umożliwiła zapoznanie się z informacjami wyborczymi, ogólnymi danymi dot. jednostek pomocniczych, listami zgłoszonych kandydatek i kandydatów, posiadała także wyszukiwarkę, dzięki której można było odnaleźć właściwy lokal wyborczy. Po wyborach zostały na niej opublikowane wyniki głosowania do poszczególnych rad osiedli.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wymagało organizacji:

 • 227 stałych obwodowych komisji wyborczych
 • 31 obwodów odrębnych
 • 132 lokale OKW dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnością (58%)
 • 2 329 członkiń i członków obwodowych komisji wyborczych
 • 4 ton kart do głosowania
 • 3 500 obwieszczeń o lokalach OKW i osobach kandydujących rozmieszczonych w Poznaniu
 • 6 000 wniosków o dopisanie się do spisu wyborców
 • 29 wniosków o głosowanie korespondencyjne
 • 153 osoby głosujące przez pełnomocniczkę lub pełnomocnika
 • 2 180 osób głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanym przez inne gminy
 • 258 osób zaangażowanych w obsługę wyborów z Miasta (+ 350 osób z obsługi gospodarczej i informatycznej w lokalach OKW)

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wymagało organizacji:

 • 227 stałych obwodowych komisji wyborczych
 • 31 obwodów odrębnych
 • 132 lokale OKW dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnością (58%)
 • 2 291 członkiń i członków obwodowych komisji wyborczych
 • 6,5 tony kart do głosowania
 • 4 500 obwieszczeń o lokalach OKW i osobach kandydujących rozmieszczonych w Poznaniu
 • 23 093 wnioski o dopisanie się do rejestru/spisu wyborców (18 000 wniosków drogą elektroniczną; pierwotna liczba wyborczyń i wyborców ujęta w spisach – 399 930)
 • 44 wnioski o głosowanie korespondencyjne
 • 259 osób głosujących przez pełnomocniczkę lub pełnomocnika
 • 4 745 osób głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanym przez inne gminy
 • 420 osób zaangażowanych w obsługę wyborów z Miasta (+ 350 osób z obsługi gospodarczej i informatycznej w lokalach OKW)
 • 2 829 połączeń, 229 godz. rozmów w ramach call center

Frekwencja w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyniosła w Poznaniu 73,95% (w 2015 r. wyniosła 61,63%).

Rozwiązania stosowane przy obsłudze wyborów usprawniające komunikację

Miasto Poznań zastosowało następujące rozwiązania, które ułatwiały obsługę wyborów:

 • Elektroniczna Tablica Ogłoszeń
 • wortal wyborczy
 • możliwość sprawdzenia lokalu wyborczego poprzez cyfrowy plan miasta na stronie poznan.pl/parlament2019 lub system sms
 • uporządkowanie spraw związanych z materiałami komitetów wyborczych na terenie miasta – 34 konstrukcje ekspozycyjne, z czego 22 są zestawami dwustronnymi i są wykorzystywane także w innych akcjach informacyjnych. Dzięki temu rozwiązaniu każdy z komitetów wyborczych otrzymuje bezpłatnie identyczną powierzchnię do publikacji materiałów i ograniczone zostało niezgodne z przepisami wywieszanie ich w innych miejscach.
Strony dedykowane wyborom

Ze stron dedykowanych wyborom skorzystało łącznie:

 1. w wyborach do Parlamentu Europejskiego:
 • poznan.pl/eurowybory2019 – 18 110 wizyt
 • gdzie głosować – 12 534 wizyt
 • czy głosować – 5 067 wizyt

      2. w wyborach do Sejmu i Senatu RP:

 • poznan.pl/parlament2019 – ponad 13 tys. wizyt
 • łącznie z usługi czy mogę głosować skorzystało blisko 16 tys. osób
Rozwiązania stosowane przy obsłudze wyborów skierowane dla osób z niepełnosprawnością i starszych
 • bezpłatny transport w dniu głosowania z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego; w obu akcjach wyborczych z tego rozwiązania skorzystało łącznie 60 osób
 • dyżur tłumacza języka migowego w dniu wyborów
 • dodatkowe wyposażenie w lokalach przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością, w tym m.in lupy, nakładki na karty do głosowania, doświetlenie miejsc przeznaczonych do oddania głosu