sierpień

Przeciętne trwanie życia mieszkańców Poznania w 2020 r.

Pobierz PDF !

lipiec

Poznańskie uczelnie w czołówce rankingu szkół wyższych Perspektywy 2021

Pobierz PDF !

Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadpodstawowych z Poznania i powiatu poznańskiego z roku szkolnego 2019/2020

Pobierz PDF !

Newsletter „Poznań. Fakty i liczby” nr II’2021

Zawarte w Newsletterze „Poznań. Fakty i liczby” artykuły to:

 • Rekomendacje Poznańskiego Panelu Obywatelskiego;
 • Zakończenie projektu ON BOARD;
 • Osiągnięcia poznańskich naukowców;
 • Nagroda naukowa oraz stypendia dla młodych badaczy;
 • Nagrody za prace doktorskie i magisterskie;
 • Raport o stanie miasta Poznania za rok 2020;
 • Rynek pracy w Poznaniu w I kwartale 2021 r.;
 • Uczniowie i studenci z zagranicy w Poznaniu;
 • Poznanianki i poznaniacy warci poznania: Olga Sławska-Lipczyńska.
Pobierz PDF !

czerwiec

Badanie problemów i potrzeb wybranych grup społecznych doświadczających i narażonych na dyskryminację

Wyniki badań przeprowadzonych dla Miasta Poznania

Pobierz PDF !

kwiecień

Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu

Diagnoza, prognoza, monitoring. Rekomendacje dla instytucji JST opracowane na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie zogniskowanych wywiadów grupowych.

Pobierz PDF !

marzec

Newsletter „Poznań. Fakty i liczby” nr I’2021

Zawarte w Newsletterze „Poznań. Fakty i liczby” artykuły to:

 • Poznański Panel Obywatelski,
 • Rozliczmy podatek PIT w Poznaniu,
 • Międzynarodowe ratingi Poznania,
 • Wybrane nagrody i stypendia Miasta Poznania,
 • Rynek pracy w Poznaniu w 2020 r.,
 • Bezrobocie wśród absolwentów,
 • Poznański Rower Miejski,
 • Poznanianki i poznaniacy warci poznania: Wanda Modlibowska.
Pobierz PDF !

luty

Studenci i absolwenci kierunków technicznych i informatycznych w Poznaniu

Zawarte w opracowaniu zestawienia dotyczą studentów i absolwentów podgrup kierunków studiów według klasyfikacji ISCED-F 2013 Głównego Urzędu Statystycznego. Najnowsze dane dotyczące liczby studentów oraz absolwentów obejmują rok 2019.

Pobierz PDF !

wrzesień

Vademecum planistyczne 2019

Opis: Publikacja jest zbiorczą informacją dotyczącą aktualnego stanu zagospodarowania miasta Poznania i jego rozwoju przestrzennego w kontekście tworzonych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną dokumentów planistycznych. Opracowanie zawiera takie dane jak:

 • ilość opracowywanych i obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście Poznaniu,
 • bilans terenów na podstawie ustaleń miejscowych planów oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania,
 • informacja o prognozowanej chłonności demograficznej na terenie miasta na podstawie ustaleń dokumentów planistycznych,
 • przedstawienie oferty inwestycyjnej miasta Poznania w kontekście terenów przeznaczonych do zainwestowania i do doinwestowania.
Pobierz PDF !

maj

Raport: 30-lecie samorządu Miasta Poznania w 2019 r.

Opis: W 1990 r. trwające przemiany społeczne połączone ze zmianami politycznymi zapoczątkowanymi w Polsce w latach 80-tych otworzyły nową kartę w historii organizacji samorządu terytorialnego.Dokument przedstawia krótkie, liczbowe podsumowanie tego 30-letniego okresu.

Pobierz PDF !