fbpx

Ochrona środowiska

Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100 Oczyszczalnie ścieków komunalnych       Ścieki oczyszczone w ciągu roku w mln m3/rok 54,4 50,7 93,2 Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu w COŚ w g O2/m3       BZT5 3,3 4,2 127,3 zawiesina 8,1 7,3 90,1 Oczyszczalnie ścieków przemysłowych       Ścieki przemysłowe odprowadzone ogółem w tys. dam3/rok, z tego: 3,9 brak danych x ścieki […]

Read More…

Kultura, sport i turystyka

Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100 Biblioteki publiczne (Dane za lata 2016 i 2017)        Liczba bibliotek i filii 41 41 100 Księgozbiór w woluminach  1 642 296 1 682 496 102,4 Woluminy na 1 mieszkańca 3 3 103,3 Woluminy na 1000 mieszkańców 3 055 3 129 102,4 Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku  79 792 79 430 99,5 Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz w woluminach  1 556 130 1 618 744 104 Wypożyczenia na 1000 mieszkańców 2 889 3 005,3 104 Komputery użytkowane w bibliotece […]

Read More…

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100 Opieka zdrowotna       Liczba udzielonych specjalistycznych porad lekarskich 6 305 982 b.d. x Liczba łóżek w szpitalach ogólnych 5 854  b.d. x Liczba aptek  309 b.d. x Pomoc społeczna       Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej ogółem, w tym z powodu: 22 380 21 110 94,3 długotrwałej lub ciężkiej choroby  11 333 10 875 96,0 ubóstwa  8 530 […]

Read More…

Edukacja

Wyszczególnienie 2017/2018 2018/2019 2017/2018=100 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych i artystycznych.)       Liczba szkół ogółem, z tego: 110 112 101,8 prowadzonych przez Miasto Poznań 76 78 102,6 prowadzonych przez inne podmioty 34 34 100,0 Liczba uczniów ogółem, z tego: 35 606 42 857 120,4 w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań 29 202 35 647 122,1 w szkołach prowadzonych przez inne podmioty 6 404 7 210 112,6 […]

Read More…

Dzieci

Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100 Wiek żłobkowy       Liczba placówek, w tym żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie 204 170 83,3 Liczba miejsc rzeczywistych (łącznie z oddziałami) 4 808 4 903 102,0 Udział dzieci objętych opieką żłobkową w ogólnej liczbie dzieci do lat 3 w % 20,6 b.d. x Przeciętny koszt utrzymania 1 miejsca w żłobku publicznym w zł 1 424 b.d. x Udział odpłatności rodziców w opłacie […]

Read More…

Infrastruktura techniczna i drogowa

Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100 Wodociągi       Długość sieci wodociągowej w km 1911 1938 101,4 Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w tys.  43,7 53,9 123,3 Woda dostarczona ogółem w tys. m3/dobę 85,0 87,6 103,1 W tym woda dostarczona gospodarstwom domowym w tys. m3/dobę 59,1 60,5 102,4 Kanalizacja       Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w km 1 359 1 434 105,5 […]

Read More…

Mieszkalnictwo

Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100 Zasoby mieszkaniowe       Liczba mieszkań ogółem w tys., w tym: 258,1 262,00 101,5 spółdzielczych 68,3 67,9 99,4 zakładów pracy 0,7 0,7 100,0 osób fizycznych 170,67 174,8 102,4 społeczno-czynszowych 3,5 3,5 100,0 Efekty budownictwa mieszkaniowego       Efekty budownictwa mieszkaniowego ogółem, w tym: 4 069 4 012 98,6 przeznaczone na sprzedaż lub wynajem 3 577 3 545 […]

Read More…

Demografia

Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100 Demografia       Ludność w tys. 538,6 536,4 99,6 Ludność na 1 km2 2057 2040 99,2 Ludność wg grup wiekowych w tys.:       0-4 lata 28,8 29,3 101,6 5-9 lat 26,7 26,2 98,2 10-14 lat 21,7 22,9 105,4 15-19 lat 19,9 19,7 99,1 20-24 lata 22,5 21,4 95,2 25-29 lat 36,7 33,4 91,1 30-34 lata 53,4 51,0 95,4 35-39 lat 49,2 […]

Read More…

Nagrody, konkursy i stypendia

Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania oraz Zasłużeni dla Miasta Poznania w 2018 r. Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania Ryszard Krynicki Tytuł „Zasłużony dla Miasta Poznania” Józef Stasiński prof. Roman Słowiński Henryk Rozmiarek Zenon Wechmann Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Laureaci Nagród Miasta Poznania w 2018 r. Nagroda naukowaprof. dr hab. Edward Balcerzan – za monografię naukową Literariness. Models, gradations, experiments (przeł. Soren Gauger) wydaną w serii „Studies […]

Read More…

Budżet Miasta Poznania

Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100 Dochody       Dochody ogółem w mln zł, z tego: 3 510 3 699 105,4 dotacje i subwencje z budżetu państwa 1 100 1 110 100,9 udziały w podatku dochodowym, z tego: 1 123 1 262 112,4 PIT 993 1 117 112,5 CIT 130 145 111,5 podatki i opłaty lokalne, w tym: 667 710 106,4 podatek od nieruchomości 404 420 104 podatek od środków transportowych 32 33 […]

Read More…