fbpx

Gospodarka

Wyszczególnienie 2016 2017 2016=100 Gospodarka Wskaźniki ogólnego rozwoju Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w zł (*dane za lata 2014 i 2015) *88 983 *92 232 103,7 Wartość dodana brutto ogółem w mld zł  (*dane za lata 2014 i 2015), z tego w: *43,1 *44,6 103,5 przemyśle 9,0 9,2 102,2 budownictwie 2,8 3,2 114,3 handlu […]

Read More…

Bezpieczeństwo publiczne

Wyszczególnienie 2016 2017 2016=100 Bezpieczeństwo publiczne Przestępczość Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem w tys., z tego: 15,5 13,4 86,5 kryminalnych 13,3 11,2 84,2 gospodarczych 1,3 1,4 107,7 drogowych 0,4 0,4 100,0 innych 0,5 0,4 80,0 Liczba wypadków drogowych 429 896 208,9 Liczba ofiar wypadków drogowych ogółem, w tym: 533 1069 200,6 zabitych na miejscu 8 8 […]

Read More…

Ochrona środowiska

Wyszczególnienie 2016 2017 2016=100 Ochrona środowiska Oczyszczalnie ścieków komunalnych Ścieki oczyszczone w ciągu roku w mln m3/rok 49,9 54,4 109,0 Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu w COŚ w g O2/m3 BZT5 4,2 3,3 78,6 zawiesina 8,1 8,1 100,0 Oczyszczalnie ścieków przemysłowych Ścieki przemysłowe odprowadzone ogółem w tys. dam3/rok, z tego: 3,9 brak danych x […]

Read More…

Kalendarium 2017

Styczeń 6.01 – 7. Orszak Trzech Króli 9-20.01 – XX Dzień Judaizmu 11.01 – Poznańska Gala Sportu 14-15.01 – Puchar Europy Kadetek we Florecie – Adam Mickiewicz University Cup 15.01 – XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 28-29.01 – Small Size Days – minifestiwal dla najnajów Luty 3.02 – Wielki Bal Sportowca 8-10.02 – Festiwal […]

Read More…

Kultura, sport i turystyka

  Wyszczególnienie 2016 2017 2016=100 Kultura, sport i turystyka       Biblioteki publiczne (dane za lata 2015 i 2016) Liczba bibliotek i filii 43 41 95% Księgozbiór w woluminach 1 609 637 1 642 296 102% Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku 86 838 79 792 92% Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz w woluminach 1 573 […]

Read More…

Nagrody, konkursy i stypendia

Wybrane nagrody, rankingi i konkursy, w których Miasto Poznań wzięło udział w latach 2017-2018 (do 1 marca włącznie) Wyszczególnienie Organizator Rok I miejsce Lider w Innowacjach w zakresie Profilaktyki Grypy Rada Naukowa Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy 2017 Lodołamacze Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych 2017 Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu Fairtrade International 2017 Najbardziej ekologiczne miasto […]

Read More…

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Wyszczególnienie 2016 2017 2016=100 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Szpitale i apteki Liczba łóżek w szpitalach ogólnych 358 x x Liczba aptek 299 x x Pomoc społeczna Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej ogółem, w tym z powodu: 24 635 22 380 90,8 długotrwałej lub ciężkiej choroby 11 497 11 333 98,6 ubóstwa […]

Read More…

Edukacja

Wyszczególnienie 2016 2017 2016=100 Edukacja Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych i artystycznych) Liczba szkół ogółem, z tego: 96 110 114,6 prowadzonych przez Miasto Poznań 68 76 111,8 prowadzonych przez inne podmioty 28 34 121,4 Liczba uczniów ogółem, z tego: 31 009 35 606 114,8 w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań 26 […]

Read More…

Dzieci

Wyszczególnienie 2016 2017 2016=100 Dzieci       Wiek żłobkowy Liczba placówek, w tym żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie 192 204 106,3 Liczba miejsc rzeczywistych (łącznie z oddziałami) 4 712 4 808 102,0 Udział dzieci objętych opieką żłobkową w ogólnej liczbie dzieci do lat 3 w % 17 – x Przeciętny koszt utrzymania 1 miejsca […]

Read More…

Infrastruktura techniczna i drogowa

Wyszczególnienie 2016 2017 2016=100 Infrastruktura techniczna i drogowa Wodociągi Długość sieci wodociągowej w km 1890 1911 101,1 Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w tys. 43,1 43,7 101,4 Woda dostarczona ogółem w tys. m3/dobę 86,3 85,0 98,5 W tym woda dostarczona gospodarstwom domowym w tys. m3/dobę 59,4 59,1 99,5 Kanalizacja Długość czynnej sieci […]

Read More…