Miasto Poznań podejmuje liczne działania dla poprawy warunków nauki dzieci, młodzieży i dorosłych w szkołach, a także maksymalizacji efektywności lokalnego systemu oświaty.

Prace nad poznańską polityką oświatową

W związku z wdrożoną reformą oświaty i potrzebą rozwijania edukacji oraz dostosowania jej do aktualnych potrzeb, a także uchwaloną w 2017 r. „Strategią Rozwoju Miasta Poznania 2020+” został powołany zespół składający się z osób od lat związanych z poznańską oświatą, którego zadaniem było wypracowanie założeń polityki oświatowej Miasta Poznania. W prace nad nową polityką oświatową Miasta zaangażowany był także Zespół doradczy ds. oświaty przy Prezydencie Miasta, w skład którego wchodzi 17 dyrektorów szkół i placówek oświatowych reprezentujących poszczególne typy placówek.

Projekty unijne realizowane w poznańskich szkołach

W 2018 r. w poznańskich szkołach realizowano  projekty polepszające jakość edukacji i kształcenia oraz zdobywania zawodów oraz komfort nauki w placówkach. Wśród nich były m. in.:

 • Uczeń z Pasją – kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych – projekt zakładający: wsparcie uczniów i uczennic z 80 szkół objętych wsparciem z obszaru MOF poprzez realizację zajęć wyrównawczych, rozwojowych, kompensacyjnych, doradztwa zawodowego oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego; wsparcie kadry pedagogicznej z 80 szkół objętych wsparciem z obszaru MOF poprzez realizację studiów podyplomowych, szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje, edukacyjnych wyjazdów studyjnych oraz poprzez doradztwo metodyczne i superwizje oraz wsparcie 80 szkół poprzez doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych oraz Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKA),
 • Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania – projekt mający na celu: podniesienie wiedzy i kompetencji uczestników projektu poprzez przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki oraz zajęć rozwijających z informatyki, przeprowadzenie szkoleń z zakresu prowadzenia zajęć matematycznych i informatycznych metodą  eksperymentu dla nauczycieli oraz doposażenie sal w niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny do prowadzenia zajęć z matematyki i informatyki,
 • Poprawa jakości kształcenia w VIII LO – projekt, którego założeniem jest poprawa efektywności i jakości kształcenia ogólnego w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Poznaniu, poprzez realizację zadań polegających na wsparciu nauczania języków obcych i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez zajęcia dodatkowe dla uczniów i utworzenie pracowni przedmiotowych (matematyczno-przyrodniczych), wsparcie indywidualne ucznia poprzez realizację zajęć z psychologiem, stypendia, a także podnoszenie kompetencji kadry,
 • Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu – projekt o wartości prawie 7 mln zł, który ma na celu poprawę warunków edukacji ogólnokształcącej w Szkole Podstawowej nr 48 w Poznaniu, poprzez m. in. rozbudowę, przebudowę a także wyposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne placówki,
 • projekty termomodernizacji placówek oświatowych w Poznaniu, wspierane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
  • „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania” o wartości 24,2 mln zł, którego przedmiotem jest termomodernizacja 8 placówek: Zespołu Szkół nr 6, Gimnazjum nr 23, Szkoły Podstawowej nr 20, Zespołu Szkół Mechanicznych, Szkoły Podstawowej nr 70, Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół Specjalnych nr105 oraz Szkoły Podstawowej nr 46,

  • „Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Poznania”, o wartości 10,7 mln zł, którego przedmiotem jest termomodernizacja 6 placówek: Szkoły Podstawowej nr 64, Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych, Zespołu Szkół Łączności im.Mikołaja Kopernika, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 oraz Zespołu Szkół Mechanicznych im. KEN,

 • udział w projektach w ramach programu Erasmus+ Edukacja szkolna, polegający na wspieraniu wyjazdów pracowników szkół i przedszkoli w celu korzystania z różnych form doskonalenia zawodowego, takich jak: job shadowing, kursy metodyczne oraz staże, czy międzynarodową współpracę placówek edukacyjnych, władz oświatowych i innych instytucji zajmujących się edukacją szkolną; w projekcie bierze udział 27 poznańskich placówek.

Zajęcia dodatkowe i rozwijające umiejętności uczniów

Odbywające się co roku zajęcia dodatkowe stanowią wsparcie finansowe dla szkół celem wyrównania szans edukacyjnych i promocji uczniów zdolnych. Środki wydatkowane na ten cel w 2018 r. wyniosły 300 tys. zł i zostały przeznaczone na zajęcia przedmiotowo-językowe, 200 tys. zł przeznaczono na zajęcia o charakterze antydyskryminacyjnym i dodatkowe środki przekazane na zajęcia dla uczniów zdolnych i wymagających wsparcia, a ponadto 178 tys. zł na zajęcia o charakterze sportowym oraz na Centra Koszykówki, Klasy patronackie i Ogólnodostępne Strefy Rekreacji Dziecięcej – 120 tys. zł.

W ramach otwartego konkursu ofert Miasto Poznań podpisało w 2018 r. 19 umów na działania organizacji pozarządowych, mające na celu rozwój zainteresowań i pasji poznańskich uczniów w obszarach:

 • „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”,
 • „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży”.

W ramach zawartych umów realizowano:

 • zajęcia profilaktyczno – psychoedukacyjne, wspomagające dzieci i młodzież wraz z rodzinami,
 • wspieranie dzieci i młodzieży o szczególnych potrzebach edukacyjnych, z uwzględnieniem dzieci zdolnych,
 • doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej,
 • wspieranie wyposażenie placówek oświatowych w celu rozwoju zainteresowań i pasji sportowych uczniów poznańskich szkół,
 • wspieranie organizacji wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej podczas wakacji letnich i ferii zimowych,
 • wspomaganie kształcenia wybitnie zdolnych uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie matematyki.

Miasto Poznań wspiera edukację dzieci mających problemy z realizacją programu nauczania poprzez zlecanie, wybranej w drodze konkursu, organizacji pozarządowej realizację korepetycji dla uczniów szkół podstawowych oraz średnich. Korepetycje dla uczniów są bezpłatne, może wziąć w nich udział każdy zainteresowany uczeń po wcześniejszym zgłoszeniu, odbywają się w 7 lokalizacjach w Poznaniu. Dodatkowo w proces zostają włączani rodzice, organizowane są dla nich warsztaty oraz konsultacje poszerzające wiedzę i kompetencje w zakresie wspierania dzieci w nauce. Ponadto zadanie ma charakter integrujący pokolenia, korepetycji udzielają młodzi nauczyciele, ale również emerytowani, w tym wolontariusze.

Wychowawcza rola szkoły

W 2018 r. Miasto Poznań po raz pierwszy dofinansowało półkolonie miejskie, które organizowane były przez poznańskie szkoły podstawowe oraz Centrum Kultury Zamek. Półkolonie dla uczniów klas I-III szkół podstawowych odbyły się łącznie w 46 szkołach w trakcie dwumiesięcznych wakacji letnich. Turnusy trwały od pierwszego tygodnia wakacji. Za 5 dniowy turnus rodzice ponosili koszt jedynie 100 zł. Łącznie z oferty półkolonii miejskich skorzystało 1,7 tys. uczniów. W trakcie półkolonii dzieci brały udział w różnych zajęciach i atrakcjach organizowanych i przygotowywanych przez opiekunów. Celem zajęć było między innymi stymulowanie rozwoju umysłowego i fizycznego, poznawanie najbliższej okolicy, a także tworzenie dzieciom warunków do aktywnego, kulturalnego, ciekawego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego.

W poznańskich szkołach realizowany jest projekt  polegający na prowadzeniu centrum mediacji w tym organizacji mediacji rówieśniczych w szkołach. Działania mają na celu także zwiększenie powszechności korzystania z mediacji oraz zwiększenie wiedzy i kompetencji kadry nauczycielskiej i wychowawczej. Zadanie realizują dwie organizacje pozarządowe.

W 2018 r. w poznańskich szkołach prowadzono zajęcia antydyskryminacyjne. Poruszano tematykę wielokulturowości, tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, narodowość lub kolor skóry. W I edycji (wiosna) programu udział wzięło 37 szkół, natomiast w II edycji (jesień) udział wzięło 47 szkół. Każdorazowo o sposobie realizacji zajęć decydowali nauczyciele, którzy w ramach projektu mogli podejmować także współpracę z instytucjami i organizacjami zajmującymi się m.in. pomocą osobom wykluczonym społecznie.

W 2 szkołach podstawowych w Poznaniu w 2018 r. funkcjonowały oddziały przygotowawcze dla uczniów cudzoziemskich. Nauczyciele, wychowawcy oraz pedagodzy pracujący  w tych placówkach posiadają niezbędną wiedzę oraz znają sytuację społeczną, czy też środowisko lokalne dziecka, co ułatwia wsparcie oraz adaptację w otoczeniu szkolnym. Dodatkowo pedagodzy współpracują ściśle z rodzicami i opiekunami prawnymi, a większość z nich zna język rodzimy uczniów (np. język ukraiński).

Najważniejsze wydarzenia edukacyjne w mieście  

Od lutego 2018 r. w poznańskich placówkach oświatowych odbywały się Drzwi Otwarte dla dzieci, młodzieży i rodziców. Wydarzenie to jest okazją do obejrzenia sal, ogrodu i zapoznania się z opiekunami. Rodzice mogą sprawdzić ofertę, a dzieci wziąć udział w zajęciach przedszkolnych. Podczas drzwi otwartych prezentowana jest oferta edukacyjna, rodzice mogą się też dowiedzieć, jakie zajęcia dodatkowe proponuje placówka, a także jakie są koszty pobytu dziecka w przedszkolu.

W  2018 r. odbyły się kolejne Targi Edukacyjne, na których młodzież mogła korzystać z porad doradców zawodowych. Doradcy odpowiadali na pytania uczniów dotyczące możliwości wyboru ścieżki kształcenia i kariery, a także przeprowadzali testy kompetencji, ustalając tym samym predyspozycje młodych ludzi do wybranych zawodów. Udzielano także porad rodzicom w zakresie szkół ponadpodstawowych funkcjonujących w Poznaniu, ich specyfiki oraz dotychczasowych osiągnięć.