fbpx

Nowe programy sektorowe Poznania

Programy sektorowe, zgodnie z przyjętym systemem wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+, stanowią operacyjne rozwinięcie zapisów strategii. Programy dzielą się na obligatoryjne, których przyjęcie przez Radę Miasta Poznania jest wymagane przez przepisy prawa powszechnego oraz fakultatywne, których przyjęcie pozostaje w wyłącznej gestii samorządu, o ile uzna je za istotne dla systemu zarządzania zmianami rozwojowymi. W 2018 r. uchwalono 9 nowych programów sektorowych. 5 programów obligatoryjnych: Poznański Program Wspierania Rodziny […]

Read More…

Ruch budowlany w Poznaniu

Do Urzędu Miasta Poznania w 2018 r. wpłynęło 3 479 wniosków o pozwolenie na budowę, wydano w tym zakresie 2 958 decyzji. Obsługa ruchu budowlanego dotyczy zagospodarowania przestrzennego i obejmuje: wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, nadzór nad plastycznymi przekształceniami miasta. Ponadto dotyczy spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej przewidzianej prawem budowlanym, w tym: wydawanie pozwoleń na budowę, wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych, spraw […]

Read More…

Planowanie przestrzenne miasta Poznania

W 2018 r. uchwalono 23 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące powierzchnię 442,98 ha, co stanowi ok. 1,7% powierzchni Poznania. Polityka przestrzenna w Poznaniu realizowana jest poprzez studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Studium) oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Działania wspomagające i usprawniające procesy planowania przestrzennego w Poznaniu W 2018 r. Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) wykonywała zadania w zakresie planowania przestrzennego w Poznaniu obejmujące: opracowywanie projektów mpzp dla […]

Read More…

Ruch budowlany

W 2017 r. liczba decyzji o pozwoleniu na budowę zwiększyła się o 4,2%. Lokalizacja inwestycji Na etapie wstępnym ustalania lokalizacji inwestycji przy zwiększonej liczbie wniosków o: ustalenie warunków zabudowy (wzrost o 5%), ustalenie lokalizacji celu publicznego (wzrost o 11,5%), wydanie opinii urbanistycznej (wzrost o 201%) przygotowano więcej decyzji. Zwiększyła się  liczba wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o 15,5% i pozwoleń na budowę o 4,2%. Liczba wydanych decyzji […]

Read More…

Planowanie przestrzenne

W 2017 r. ustaleniami 219 uchwalonych i obowiązujących miejscowych planów objęto 11,7 tys. ha, tj. 45% całkowitej powierzchni miasta. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego W 2017 r. uchwalono w Poznaniu 18 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) o powierzchni łącznej 479,9 ha, co stanowi ok. 2% powierzchni Poznania. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone w Poznaniu w 2017 r. L.p. Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Powierzchnia terenu w ha 1. mpzp dla terenu w rejonie […]

Read More…

Nowe programy sektorowe

W 2017 r. uchwalono 5 nowych programów sektorowych. Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+ określa kierunki rozwoju miasta w jego najważniejszych obszarach funkcjonowania. Elementem realizacji jej założeń, w tym priorytetów Strategii, są programy sektorowe. W 2017 r. uchwalono 5 nowych programów sektorowych: 2 programy, opracowanie których wynika z przepisów prawa: Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania Program Ochrony Środowiska dla Miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r 3 programy powstałe […]

Read More…

Strategia Rozwoju Miasta

W styczniu 2017 r. została uchwalona Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+. Wizja strategiczna Przedstawiona w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ wizja nakreśla pożądany obraz miasta we wszystkich istotnych wymiarach jego rozwoju i brzmi następująco: „Poznań w 2030 roku jest wielopokoleniową wspólnotą ludzi zamieszkujących zielone, przyjazne i dobrze skomunikowane osiedla. Jego mieszkańcy – przedsiębiorczy i zaangażowani społecznie, realizujący swoje marzenia i aspiracje – są zadowoleni z warunków […]

Read More…