fbpx

System współpracy między biznesem a nauką jako czynnik wzmacniający innowacyjność

Do końca stycznia 2017 r. Miasto Poznań w partnerstwie z poznańskimi szkołami wyższymi prowadziło portal Wielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI). Wielkopolska Platforma Innowacyjna Jednym z projektów nas rzecz rozwoju współpracy między biznesem a nauką był portal Wielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI), prowadzony przez Miasto Poznań w partnerstwie z poznańskimi uczelniami oraz instytutami od 2008 r. do końca stycznia 2017 r.  Jego celem było wsparcie transferu wiedzy i technologii z jednostek naukowych do gospodarki. Wobec […]

Read More…

Promocja inwestycyjna

W 2017 r. wydatki na promocję inwestycyjną miasta wyniosły 1,1 mln zł. Udział w międzynarodowych targach W 2017 r. Miasto Poznań wzięło udział w międzynarodowych targach promujących potencjał inwestycyjny miast, jak m.in.: Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w Cannes. Edycja 2017 zgromadziła ponad 2,6 tys. wystawców i 23 tys. odwiedzających z 90 krajów. W trakcie trwania targów odbyło się ponad 100 konferencji i wystąpień. Miasto Poznań, w ramach własnego stoiska, prezentowało potencjał miasta i ofertę […]

Read More…

Oferta miasta dla inwestorów

Strategia pozyskiwania inwestorów dla miasta Poznania jest ukierunkowana na pozyskiwanie nowych i wspieranie już działających inwestorów w branżach wytwarzających wysoką wartość dodaną oraz generowanie zapotrzebowania na wykształconych i dobrze opłacanych pracowników w gospodarce opartej na wiedzy. Priorytetowymi dla Poznania sektorami gospodarki są: produkcja zaawansowana technologicznie Business Process Outsourcing (BPO) Shared Services Center (SSC) badania i rozwój (B+R) działalność kongresowo-wystawiennicza infrastruktura rekreacyjno-rozrywkowa. Działania Miasta mają […]

Read More…

Atrakcyjność inwestycyjna

W 2017 r. Poznań po raz kolejny uzyskał tytuł City Outsourcing Star. Rankingi i badania Poznań jest miastem atrakcyjnym dla inwestorów, ujmowanym regularnie w prestiżowych rankingach i badaniach, m.in.: FDI European Cities&Regions of the Future FDI Polish Cities of the Future publikowanymi przez Financial Times Business European Regional Growth Index (E-REGI) agencji JonesLaSalle atrakcyjności inwestycyjnej Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. W 2017 r. Miasto Poznań […]

Read More…

Przemysł i budownictwo

W 2017 r. w przemyśle w Poznaniu pracowało 32,2% ogółu pracujących w sektorze przedsiębiorstw, a budownictwie 4,8%. Przychody przemysłu W Poznaniu największy udział w przychodach ze sprzedaży ogółem w przemyśle stanowią: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, gorącą wodę i parę wodną produkcja artykułów spożywczych i napojów produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep. Produkcja sprzedana przemysłu Struktura produkcji sprzedanej przemysłu oraz zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, wskazuje […]

Read More…

Handel i usługi

W 2017 r. nasycenie nowoczesną powierzchnią handlową wyniosło 862 m2 na 1000 mieszkańców, czyli ponad 465 tys. m2. W 2017 r. w sektorze handlu i usług pracowało 63% ogółu pracujących sektora przedsiębiorstw. Przychody ogółem z całokształtu działalności w sektorze handlu w 2017 r. zwiększyły się o 25,2%. Wzrost odnotowano również w większości sekcji usługowych, od 12% w sekcji „Obsługa rynku nieruchomości” do 21% w sekcji „Transport i gospodarka magazynowa”. Firmy handlowe i napraw pojazdów samochodowych zatrudniały 16% […]

Read More…

Potencjał gospodarczy

Poziom wypracowanego w Poznaniu PKB przeliczony na mieszkańca wyniósł 92,2 tys. zł i dwukrotnie przewyższa średnią krajową. Poznań charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem wzrostu gospodarczego w skali kraju, zaliczany jest do ścisłej krajowej czołówki miast dobrze rozwiniętych gospodarczo.  Według GUS wartość Produktu Krajowego Brutto (PKB) wytworzonego w Poznaniu wyniosła w 2015 r. (najnowsze dostępne dane) 50,2 mld zł, a w przeliczeniu na mieszkańca 92,2 tys. zł, czyli blisko 2-krotnie […]

Read More…

Pomoc bezrobotnym

W 2017 r. Miasto Poznań realizowało programy i projekty na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia. W 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy (PUP) wykorzystywał m.in. takie środki pomocowe dla bezrobotnych jak: poradnictwo zawodowe – 1,4 tys. osób skorzystało z indywidualnych porad zawodowych, 3,5 tys. osób skorzystało z indywidualnych informacji zawodowych, natomiast z grupowych informacji zawodowych skorzystało 0,3 tys. osób kursy i szkolenia zawodowe – łączna liczba uczestników szkoleń prowadzonych […]

Read More…

Projekty na rzecz zatrudnienia

W 2017 r. programy i projekty na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia skierowane były na wsparcie najbardziej zagrożonych grup bezrobotnych. Projekty Powiatowego Urzędu Pracy Projekty realizowane przez PUP, w tym finansowane ze środków Unii Europejskiej, ukierunkowane były na pomoc najbardziej zagrożonym grupom bezrobotnych. Mogli oni uczestniczyć w takich projektach, jak: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim”, którego głównym celem było objęcie wsparciem oraz zwiększenie możliwości […]

Read More…

Poziom bezrobocia

Na koniec grudnia 2017 r. stopa bezrobocia w Poznaniu wyniosła 1,4%. Liczba bezrobotnych Od 2012 r. w Poznaniu obserwuje się spadek liczby bezrobotnych – na koniec 2017 r. stopa bezrobocia wyniosła 1,4% (wobec 1,9% rok wcześniej) i była najniższa w Polsce, gdzie poziom bezrobocia na koniec 2017 r. wyniósł 6,6% (w województwie wielkopolskim 3,7%). W ciągu roku w Poznaniu liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 1,5 tys. osób (do 5,0 tys.), mimo że liczba dostępnych ofert […]

Read More…