fbpx

Pracujący w Poznaniu

W Poznaniu pracowało 345 tys. osób. Liczba i struktura pracujących W 2017 r. (najnowsze dostępne dane) odnotowano wzrost liczby pracujących w Poznaniu. Ogółem na koniec roku pracowało w mieście 345 tys. osób, tj. o 4,7 tys. osób więcej niż rok wcześniej. Oznacza to, że w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, w Poznaniu pracowało 641 osób, co plasuje Poznań na 2. miejscu wśród największych miast w kraju (za Warszawą). Jednostki ze sfery zaliczanej do sektora prywatnego, zatrudniające powyżej 9 osób, skupiały […]

Read More…

Handel w Poznaniu

W 2018 r. w Poznaniu nasycenie nowoczesną powierzchnią handlową wyniosło 1 257 m2 na 1000 mieszkańców, czyli ponad 675 tys. m2. Według danych GUS, w Poznaniu w 2016 r. (najnowsze dostępne dane) funkcjonowało ponad 1,8 tys. sklepów oraz 78 stacji paliw (w których pracuje powyżej 9 osób). Poza małymi sklepami o różnorodnym asortymencie (łącznie z owocowo-warzywnymi i rybnymi), które stanowiły jedną czwartą poznańskich sklepów, dominowały sklepy wyspecjalizowane, szczególnie prowadzące sprzedaż wyrobów odzieżowych, ogólnospożywcze oraz piekarniczo-ciastkarskie i mięsne. […]

Read More…

Podmioty gospodarcze

Na koniec grudnia 2017 r. na 1000 mieszkańców przypadało 209 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON. W rejestrze REGON na koniec grudnia 2017 r. znajdowało się 112,5 tys. podmiotów gospodarczych, tj. o 2 tys. więcej niż w 2016 r. (wzrost o 1,8%). Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (8,6 tys.) była większa od wyrejestrowanych (6 tys.). Najwięcej nowych firm powstało w sekcjach: Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Informacja i komunikacja Obsługa rynku nieruchomości Administrowanie i działalność wspierająca. Gospodarka Poznania […]

Read More…

Usługi i zakupy w przestrzenii miejskiej

W aglomeracji poznańskiej w 2017 r. funkcjonowało 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni handlowej 692,4 tys. m2. Poznań należy do miast o najlepiej rozwiniętej sieci handlowej w kraju. Dotyczy to zarówno handlu tradycyjnego, jak i wielkopowierzchniowego. Wśród 8 głównych aglomeracji najwyższą wartość wskaźnika nasycenia powierzchnią handlową odnotowano w Poznaniu, gdzie wynosi on 862 m2 na 1000 mieszkańców. Raport firmy Colliers International wskazuje, że poziom nasycenia nowoczesną powierzchnią centrów handlowych w Polsce wynosi 292 m2 […]

Read More…

Innowacje

W Poznaniu w działalności badawczo-rozwojowej pracowało blisko 5,5 tys. osób, w tym ponad 4 tys. stanowili pracownicy naukowo-badawczy. W 2016 r. (najnowsze dostępne dane) nakłady w gospodarce na działalność badawczo-rozwojową w Poznaniu zwiększyły się o 0,2 mld zł i wyniosły 1,7 mld zł, w tym jedną czwartą przeznaczono na prace rozwojowe. W działalności badawczo-rozwojowej pracowało blisko 5,5 tys. osób, w tym ponad 4 tys. stanowili pracownicy naukowo-badawczy. W Poznaniu blisko połowa pracujących była zatrudniona w usługach o wysokim […]

Read More…

Osiągnięcia poznańskich naukowców

W 2017 r. poznańskie placówki badawcze i rozwojowe osiągnęły wiele sukcesów naukowych. Poznańskie środowisko naukowo-badawcze wdraża nowe inter- i multidyscyplinarne rozwiązania organizacyjne, np. centra doskonałości, centra zaawansowanych technologii, platformy technologiczne. Uczestniczy także w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. W 2017 r.: w siedzibie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego uruchomiony został zegar atomowy, tzw. fontanna cezowa, zbudowany w Narodowym Laboratorium Fizyki w Teddington pod Londynem, pod kierunkiem dra Krzysztofa Szymańca. Fontanna […]

Read More…

Instytucje naukowe i innowacyjne

W Poznaniu działa blisko 40 placówek naukowo-badawczych, w tym 18 placówek Polskiej Akademii Nauk (PAN). Ich działalność ukierunkowana jest na prowadzenie prac badawczych i wdrożeniowych m.in. w takich dziedzinach, jak: informatyka, badania genetyczne, immunologia, biotechnologia, chemiczne źródła energii, aparatura naukowo-badawcza, nowe odmiany roślin uprawnych, strategie logistyczne. Placówki te pełnią istotną funkcję proinnowacyjną, tworząc nowe rozwiązania techniczne i technologiczne. W Poznaniu funkcjonuje ok. 200 placówek, które zostały […]

Read More…

Współpraca Miasta ze środowiskiem akademickim

Prowadzone przez Miasto projekty oraz podejmowane działania mają na celu budowę pozytywnego wizerunku poznańskiego ośrodka akademickiego w Polsce i za granicą. Stypendia i nagrody W ramach wspierania młodych talentów, w 2017 r.: przyznano 32 stypendia dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych rozpoczynających studia w Poznaniu 12 stypendiów dla młodych naukowców wręczono Nagrodę Naukową Miasta Poznania zrealizowano kolejną edycję konkursu „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską” i „Nagroda Miasta […]

Read More…

Promowanie przedsiębiorczości i postaw przedsiębiorczych

W 2017 r. z działań Miasta wspierających przedsiębiorczość skorzystało 238 tys. beneficjentów. W ramach miejskiego systemu wspierania rozwoju przedsiębiorczości w 2017 r. prowadzone były działania na rzecz promowanie przedsiębiorczości, najlepszych przedsiębiorstw z różnych branż oraz podwyższenia poziomu nauczania przedsiębiorczości w szkołach i na uczelniach. We współpracy i na zaproszenie poznańskich szkół, uczelni, biur karier, urzędów i innych instytucji organizowane były warsztaty, spotkania informacyjne, targi pracy i przedsiębiorczości, których celem było propagowanie postaw przedsiębiorczych i zwiększanie […]

Read More…

Zakres i formy wspierania przedsiębiorczości przez miejskie instytucje

W 2017 r. działania na rzecz wsparcia przedsiębiorczości prowadziły m.in.: Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy (ODS), Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, Biuro Obsługi Inwestorów, Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. Działania wspierające przedsiębiorczość miały na celu: podwyższenie kompetencji biznesowych i menedżerskich przedsiębiorców z sektora MŚP promowanie przedsiębiorczości i najlepszych przedsiębiorstw z różnych branż promowanie rozwoju firm technologicznych obniżenie kosztów i ryzyka oraz zwiększenie bezpieczeństwa podejmowania działalności gospodarczej podwyższenie poziomu […]

Read More…