W 2018 r. w Poznaniu codziennie z przestrzeni miejskiej korzystało około 700 tys. osób. Były to osoby mieszkające w mieście na stale, osoby przebywające w Poznaniu na dłużej tymczasowo i osoby dojeżdżające w celu nauki lub pracy oraz turyści i biznesmeni zatrzymujący się w mieście. Natomiast prawie 635 tys. osób codziennie nocowało w Poznaniu. Według oficjalnej statystyki GUS, w 2018 r. w Poznaniu mieszkało 536,4 tys. osób. Jednak statystyka GUS nie uwzględnia blisko 100 tys. niezameldowanych osób, które zamieszkiwały w mieście i korzystały na co dzień z przestrzeni i usług miejskich. Byli to przede wszystkim uczniowie i studenci studiów dziennych spoza Poznania oraz tymczasowi pracownicy z zagranicy (głównie obywatele Ukrainy). Ponad 80 tys. osób dojeżdżało także codziennie do Poznania w celu nauki lub pracy.

W 2018 r. w Poznaniu zamieszkiwało 50 tys. obywateli Ukrainy. Stanowili oni najliczniejszą grupę cudzoziemców przebywających w mieście. Kolejne 50 tys. obywateli Ukrainy zamieszkiwało w gminach powiatu poznańskiego. Byli to przede wszystkim tymczasowi pracownicy. W 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy zarejestrował 65,3 tys. oświadczeń pracodawcy o zamiarze zatrudnienia obcokrajowca w Poznaniu i powiecie poznańskim, w tym 60,3 tys. oświadczeń dotyczyło obywateli Ukrainy. Ponad 5,5 tys. cudzoziemców studiowało w poznańskich szkołach wyższych, w trybie stałym lub czasowo w ramach programu Erasmus. Blisko 2,1 tys. stanowili obywatele Ukrainy.
W 2018 r. w Poznaniu było zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy ok. 3,7 tys. osób posiadających obce obywatelstwo, pochodzących z ponad 100 krajów, w tym ok. 1,8 obywateli Ukrainy.

Obecność obywateli Ukrainy oraz rosnącej liczby obywateli innych krajów powoduje, że Poznań staje się coraz bardziej umiędzynarodowionym miastem. W 2018 r. kontynuowane były działania na rzecz wsparcia i integracji obcokrajowców. Kluczowym projektem była współpraca Miasta z oferującym wsparcie informacyjno-doradcze dla cudzoziemców pozarządowym Migrant Info Point, którego działalność była częściowo dofinansowana z budżetu Miasta oraz ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym Polska-Ukraina w Poznaniu. Kontynuowany był projekt Airbag Poznań dotyczący bezpieczeństwa i wsparcia cudzoziemców dotkniętych dyskryminacją w mieście, z punktem AIRBAG Support. W poznańskich szkołach uczyło się 400 uczniów z innych krajów a w 2 szkołach podstawowych uruchomiono oddziały przygotowawcze dla dzieci z rodzin obcokrajowców. Poszerzono miejski program „Study in Poznan” skierowany do obecnych i potencjalnych studentów zagranicznych. Miasto także aktywnie wspierało repatriantów z Kazachstanu. Trwały przygotowania do uruchomienia kolejnych miejskich projektów dla obcokrajowców.

Młodzi cudzoziemcy, których liczbę szacuje się na ponad 20 tys. powiększają liczbę młodzieży zamieszkałej w Poznaniu. Poznań to miasto młodych ludzi, w którym zamieszkiwało ok. 150 tys. osób w wieku 15-29 lat, a uwzględniając dzieci w wieku poniżej 15 lat stanowili oni ponad jedną trzecią mieszkańców. W 2018 r. Rada Miasta Poznania uchwaliła „Politykę dla Ludzi Młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025”, która zakłada zwiększenie zaangażowania i współodpowiedzialności młodzieży za rozwój miasta i tworzenie dla nich przestrzeni do aktywnego włączania się w życie miasta. Miasto aktywnie współpracuje z organizacjami młodzieżowymi. W 2018 r. z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta Poznania został ustanowiony Pełnomocnik Prezydenta ds. Młodzieży i Współpracy Akademickiej oraz uruchomiono konkurs dla szkół średnich „Fundusz Samorządów Uczniowskich”. Poznań znalazł się także w finale europejskiego konkursu European Youth Capital 2022 (w marcu 2019), którego rozstrzygnięcie nastąpi w listopadzie.

W Poznaniu w 25 szkołach wyższych studiowało 110 tys. studentów, najwięcej, jedna trzecia, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (UAM). UAM należy do najlepszych szkół wyższych w Polsce. W rankingu Ponad 80% studentów stanowiły osoby spoza Poznania, najwięcej z województwa wielkopolskiego. Zwiększył się poziom umiędzynarodowienia studiów. Studenci mieli do wyboru ponad 250 kierunków studiów, w tym ponad 50 prowadzonych w językach obcych, także o profilu MBA. Najwięcej studentów kształciło się na kierunkach: ekonomia, finanse, zarządzanie, informatyka, pedagogika, administracja, fizjoterapia, filologie obcojęzyczne. Poszerzona została oferta studiów w językach obcych, przede wszystkim języku angielskim. Według rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w skali kraju w grupie TOP12 najbardziej obleganych przez kandydatów uczelni znajdowały się: Politechnika Poznańska, a wśród uczelni niepublicznych Wyższa Szkoła Bankowa. Wydziały 8 poznańskich szkół wyższych: UAM, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Artystycznego, Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej i Uniwersytetu SWPS uzyskały ocenę wyróżniającą nadaną przez Polską Komisję Akredytacyjną lub najwyższą kategorię A+ (poziom wiodący) lub kategorię A (poziom bardzo dobry) nadaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.

Liczba studentów i absolwentów w Poznaniu w latach 2014-2018


Liczba studentów na 1000 mieszkańców w największych miastach w Polsce w 2018 r.

W ramach współpracy z poznańskim środowiskiem akademickim i naukowym, Miasto Poznań dofinansowywało organizację wykładów otwartych wybitnych uczonych, artystów i specjalistów z całego świata oraz prowadziło programy skierowane do studentów i pracowników poznańskich uczelni, m.in. takie jak: konkursy Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską i Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską, programy stypendialne dla laureatów lub finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, dla studentów przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia u pracodawców realizujących innowacyjne inwestycje na terenie Poznania, program praktyk i płatnych staży studenckich w Urzędzie Miasta Poznania, Nagroda Naukowa Miasta Poznania oraz stypendia dla młodych badaczy poznańskiego środowiska naukowego, programy: Ambasador Akademickiego Poznania, Study in Poznań, Poznań Przyciąga, Mieszkanie dla Absolwenta, Stay in Poznań. W ramach współpracy ze środowiskiem naukowym prowadzone były wspólne projekty i badania mające na celu wzmocnienie powiązań sfery badawczo-rozwojowej z gospodarką oraz badania różnych aspektów rozwoju miasta. Kontynuowane były działania integrujące obcokrajowców studiujących w Poznaniu oraz projekty promujące studia w Poznaniu w takich krajach jak m.in.: Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan i Ukraina.

W ramach wdrażania Polityki Prorodzinnej dla Miasta Poznania na lata 2016-2020 prowadzone były działania na rzecz promowania rodziny i wspierania jej rozwoju. W 2018 r. Centrum Inicjatyw Rodzinnych (CIR) realizowało we współpracy z partnerami, organizacjami pozarządowymi projekty z zakresu polityki prorodzinnej i integracji międzypokoleniowej, w tym zajęcia edukacyjne, rozwojowe i artystyczne dla dzieci, jak m.in.: Czytam i Czuję, Korki w Centrum, Porady w CIR!, Kanapka od Taty, Akademia Zdrowia dla Rodziców, Warsztaty Pierwszej Pomocy, certyfikaty Miejsce Przyjazne Rodzinie, Karta Dużej Rodziny. CIR świadczyło kompleksowe usługi informacyjne dla rodzin o ofercie m.in. kulturalno¬edukacyjnej dla rodzin, ofercie żłobków oraz placówek oświatowych i wychowawczych, Poznańskiego Centrum Świadczeń. Projekty kulturalne organizowane przez Centrum Sztuki Dziecka obejmowały, oprócz dużych festiwali międzynarodowych, jak Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza ALE KINO!, Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator, Biennale Sztuki dla Dziecka, takie imprezy jak m.in.: Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Biennalowa Kieszeń Vincenta, Ogólnopolski Przegląd Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci OKO KALEJDOSKOPU, Międzynarodowy Festiwal Sztuki dla Najnajmłodszych SZTUKA SZUKA MALUCHA, Biblioteka Wyobraźni, Wielka Przygoda z Filmem, Small Size Days, oferta teatralna Sceny Wspólnej, przy której w 2018 r. odsłonięto Pomnik Dziecięcej Radości. W sezonie wakacyjnym dzieci i młodzież mogły korzystać z bogatej oferty zajęć, jak m.in.: Lato na Madalinie, Lato na Targach, Zamkowe Lato dla Dzieci, Letnie Pogotowie Sztuki, Zimowe Pogotowie Sztuki, Zima na Zamku, Letnia Akademia Malucha, kina plenerowe. Dedykowane działania były skierowane do rodzin wielodzietnych oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci. W 2018 r. Miasto organizowało wydarzenia dla rodzin, jak m.in.: Poznańskie Dni Rodziny, Gala Rodzin, Ogólnopolski Festyn Rodzinny, Poznańskie Dni Energii.

Działania na rzecz wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi były realizowane w ramach miejskiego Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na lata 2017-2020. Funkcje opiekuńcze i wychowawcze rodziny wspierało 35 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym wsparcia dziennego, prowadzone w formie opiekuńczej, specjalistycznej lub pracy podwórkowej. Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży pozbawionej całkowicie lub częściowo opieki i wsparcia ze strony rodziny naturalnej, realizowana była poprzez system instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej. W 2018 r. działał Klub Dla Rodzin Zastępczych w Centrum Wspierania Rodzin Swoboda, który zapewniał im wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i prawne. Rodzice naturalni mogli korzystać ze wsparcia w Klubie Dobrych Rodziców. W ramach unijnego programu Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, były realizowane usługi społeczne: asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz usługi specjalistyczne: poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, mediacyjne i prawne. Dzieci i młodzież mogła korzystać z publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz poradni dla dzieci z autyzmem.

W 2018 r. według statystyki GUS, w Poznaniu urodziło się 6,2 tys. dzieci. Liczba dzieci w wieku żłobkowym do 3 lat wyniosła 24 tys. a dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat 21,2 tys.. Instytucjonalna opieka żłobkowa była w Poznaniu sprawowana w 103 żłobkach, w tym 14 publicznych, 11 klubach dziecięcych oraz przez 56 dziennych opiekunów, zapewniających łącznie miejsca opieki żłobkowej dla ponad 4,9 tys. dzieci. Udział dzieci w wieku do 3 lat objętych opieką żłobkową w ogólnej liczbie dzieci w tej grupie wiekowej kształtował się na poziomie 22%.

W 2018 r. rozpoczęto przygotowania do wdrożenia Standardów Opieki nad Dziećmi do lat 3, zorganizowano szkolenia dla kadry opiekuńczej pracującej w żłobkach, klubach dziecięcych oraz dziennych opiekunów, w ramach projektów unijnych dostosowano 59 miejsc opieki żłobkowej w placówkach niepublicznych oraz uruchomiono 18 miejsc dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością. Z budżetu Miasta dofinansowano 2,1 tys. miejsc opieki w żłobkach niepublicznych oraz Poznańskie Świadczenie Żłobkowe. Miasto pozyskało dodatkowe środki finansowe w ramach krajowych programów Maluch, Maluch+ oraz Maluch plus 2017 – edycja specjalna Za życiem.

W Poznaniu blisko 91% dzieci w wieku od 3 do 6 lat było objętych opieką przedszkolną. Instytucjonalna opieka przedszkolna była sprawowana w 320 przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 17 punktach przedszkolnych. Dysponowały one łącznie 21 tys. miejsc opieki przedszkolnej. W 2018 r. zakończyła się budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Radojewa i Moraska, w którym uruchomiono 150 miejsc opieki przedszkolnej. W ramach unijnego projektu Aktywne Formy Edukacji Przedszkolnej, prowadzone były działania z zakresu aranżacji sal dydaktycznych i zagospodarowania ogródków przedszkolnych. Kontynuowano realizację miejskiego Programu Modernizacji i Rozbudowy Placów Zabaw w Przedszkolach na lata 2016-2020. Z budżetu Miasta dofinansowano zajęcia dodatkowe dla dzieci, m.in. z rytmiki, języków obcych, zajęć sportowych, tańca, logopedii.

W 2018 r. do poznańskich szkół uczęszczało prawie 83 tys. uczniów. Ponad połowa z nich pobierała naukę w szkołach podstawowych lub gimnazjalnych. W grupie szkół średnich, najwięcej uczniów kształciło się w liceach ogólnokształcących. Do egzaminu maturalnego przystąpiło 5,4 tys. uczniów. Najlepsze wyniki uczniowie uzyskali z języków obcych nowożytnych, najsłabsze z języka polskiego.

Poza zajęciami obowiązkowymi, wynikającymi z podstawy programowej, szkoły umożliwiały uczniom rozwój umiejętności i zainteresowań sportowych, kulturalnych, naukowych i społecznych poprzez aktywne uczestnictwo m.in. w zajęciach pozalekcyjnych, warsztatach, koncertach, centrach i klubach sportowych, centrach wolontariatu. Za szczególne osiągnięcia w nauce, uczniowie otrzymali Nagrody Miasta Poznania.
W celu poprawy warunków kształcenia, realizowano budowę nowych obiektów oraz modernizację istniejącej infrastruktury oświatowej. Do największych inwestycji, także finansowanych ze środków unijnych, należały m.in.: budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa; rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 46 i 48; modernizacja kompleksu szkolnego przy ul. Słowackiego oraz budynku III LO; Program Termomodernizacji Budynków Oświatowych.

W 2018 r. zakończył się pierwszy rok szkolny (2017/2018) obowiązywania reformy ustroju szkolnego w Polsce. W jej wyniku nastąpiły zmiany w systemie oświaty Miasta Poznania, a ponad 106 tys. uczniów poznańskich szkół rozpoczęło naukę na nowych zasadach. Głównymi zmianami były: utworzenie 8-letniej szkoły podstawowej (zamiast 6-letniej), zlikwidowanie gimnazjów (stopniowe wygaszanie), wydłużenie o rok nauki w liceach (z 3 do 4 lat) i technikach (z 4 do 5 lat), przekształcenie zasadniczych szkół zawodowych w szkoły branżowe (I stopnia oraz II stopnia – od 2019 r.). W roku szkolnym 2017/2018 nastąpiły duże zmiany w strukturze szkolnictwa w mieście, w tym zmiana obwodów szkolnych. 42 dotychczasowe gimnazja: włączono do: szkół podstawowych (22), liceów ogólnokształcących (5), techników i szkół branżowych (4), przekształcono w szkoły podstawowe (8), licea ogólnokształcące (3).

W 2018 r. kontynuowano wdrażanie Polityki Senioralnej Miasta Poznania na lata 2017-2021. Miasto Poznań podejmowało działania w celu zapewnienia odpowiednich warunków życia i aktywności dla rosnącej grupy seniorów oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i pasywności tej grupy wiekowej. Poszerzono miejski pakiet Poznań VIVA Senior, obejmujący m.in. projekty: Złota Rączka dla Seniora, Taksówka dla Seniora, Książka dla Seniora, mobilne usługi kosmetyczne, Poznańska Opaska Medyczna, Poznańskie Pudełko Życia, miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Realizowany był miejski program Mieszkanie dla Seniora. Osoby starsze mogły korzystać z miejskich programów: Bezpłatne zabiegi usunięcia zaćmy dla seniorów z Poznania, Bezpłatna rehabilitacja 65+. W ramach miejskiego Centrum Inicjatyw Senioralnych realizowane lub wspierane były inicjatywy aktywizujące środowisko osób starszych oraz działania informacyjno-edukacyjne ukierunkowane na integrację społeczną i dialog międzypokoleniowy, jak m.in.: Tytka Seniora, Senioralni.Poznań, kampanie SeniorWFormie, Targi VIVA SENIORZY!, Centrum Wolontariatu 60+, Karta Seniora – Poznańska Złota Karta, certyfikat Miejsce Przyjazne Seniorom, Poznańska Akademia Bezpieczeństwa, projekty: „We love eating! Rozsmakuj się w zdrowiu”, „Animator Senioralny”, „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością”. Seniorzy mogli korzystać z oferty ponad 60 klubów seniora oraz Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Osoby w wieku starszym mogły uczestniczyć w programie Trener Senioralny. Miasto Poznań finansowało dedykowane osobom starszym programy profilaktyki zdrowotnej, jak: Program Profilaktyki Zachorowań na Grypę Sezonową dla mieszkańców miasta Poznania na lata 2016-2018.

W 2018 r. Miasto Poznań prowadziło programy pomocy skierowane do wybranych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: niepełnosprawnych, bezdomnych i z zaburzeniami psychicznymi. Podejmowane były działania mające na celu przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego, przemocy domowej oraz procederowi żebractwa. W 2018 r. był współfinansowany pilotażowy projekt Mobilny Punkt Pomocy Medycznej dla osób wykluczonych społecznie ze względu na małą życiową zaradność, niskie dochody lub ubóstwo. Skorzystało z tej oferty 300 osób. Miasto Poznań uczestniczyło w partnerskich projektach, jak m.in.: Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania, skierowanym do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym niesamodzielnych i z niepełnosprawnością, Przepis na Wielkopolską Innowację Społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych, Feniks. W ramach wsparcia osób zaburzeniami psychicznymi rozpoczęto realizację projektu Zapewnienie Zintegrowanych Środowiskowych Form Opieki Zdrowotnej i Społecznej Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi oraz kontynuowano program Promocja Zdrowia Psychicznego i Zapobiegania Zaburzeniom Psychicznym. Miasto Poznań realizowało działania skierowane do osób uzależnionych, realizowane w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2018-2020, w tym m.in. projekty: Szkoła wolna od narkotyków i przemocy, Program przeciwdziałania narkomanii skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, Sportową manią walczymy z narkomanią oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2018 rok, w tym m.in. projekty: Całodobowy Telefon Zaufania dla osób z problemem alkoholowym, Sportowa młodość – Trzeźwa przyszłość, Poznań uzależniony od profilaktyki, Program Wsparcia Specjalistycznego. Osoby bezdomne lub znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej mogły uzyskać wsparcie ze strony podmiotów ekonomii społecznej działających w mieście, jak m.in.: Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, prowadząca Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej kształcące społecznie i zawodowo osoby długotrwale bezrobotne, wywodzące się z niej Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne pomagające osobom nie posiadającym schronienia czy spółdzielnie socjalne łączące działalność gospodarczą z integracją społeczną i zawodową swoich członków – osób niepełnosprawnych lub doświadczających trudności na rynku pracy. W 2018 r. w Poznaniu funkcjonowało blisko 30 spółdzielni socjalnych, w tym Spółdzielnia Socjalna Poznanianka, współtworzona przez Miasto Poznań w celu aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz osób niepełnosprawnych i należąca do działającego w mieście Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, które prowadzi Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej. Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami były realizowane w ramach miejskich programów: Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych na lata 2012-2020 oraz Program Integracji i Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2016-2020. W 2018 r. m.in. wprowadzone zostały Standardy Dostępności dla Miasta Poznania, mające na celu przeciwdziałanie powstawaniu barier architektonicznych i funkcjonalnych w przestrzeni publicznej oraz funkcjonowały 4 mieszkania treningowe w ramach projektu Mieszkalnictwo wspomagane osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania, zainicjowana została usługa asystenta osoby z niepełnosprawnościami, kontynuowano projekt Aktywny Samorząd. Prowadzona była rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami, obejmująca m.in. dofinansowanie szkoleń, utworzenia stanowisk pracy i podjęcia działalności gospodarczej.
W 2018 r. Miasto udzieliło wsparcia prawie 1,4 tys. osobom bezdomnym, m.in. poprzez indywidualne programy wychodzenia z bezdomności. Realizowane były projekty: Mapa Bezdomności, Autobus Pomocy, Mobilny Punkt Pomocy Medycznej, Monitorowanie Koczowisk Osób Bezdomnych, Mieszkanie w pół drogi. W ciągu roku Straż Miejska skontrolowała ponad 3,4 tys. razy miejsca bytowania osób bezdomnych, przekazując potrzebującym pakiety żywnościowo-drogeryjne. Realizowane były projekty terapeutyczno-wspierające dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu.

W 2018 r. ze środowiskowej pomocy społecznej skorzystało 21,1 tys. osób z 13,1 tys. rodzin. Podstawowym powodem przyznania pomocy materialnej było ubóstwo, w tym w wyniku długotrwałej lub ciężkiej choroby, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocia. W ciągu roku dokonano wypłat różnych form świadczeń pomocowych, jak m.in.: dodatki mieszkaniowe ze zryczałtowanym dodatkiem energetycznym, stypendia i zasiłki szkolne, świadczenia dla rodzin, świadczenia alimentacyjne oraz Fundusz Wodociągowy spółki z udziałem Miasta Aquanet SA.

Stacjonarna pomoc społeczna objęła ponad 2 tys. osób, w tym ponad 0,8 tys. przebywających w domach pomocy społecznej. Najliczniejszą grupę pensjonariuszy stanowiły osoby wymagające pomocy przy higienie osobistej oraz stałej pomocy pielęgniarskiej. Prowadzono prace przy budowie nowej siedziby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej. Poza instytucjonalnymi formami pomocy społecznej wsparcie osobom potrzebującym udzielały organizacje pozarządowe skupiające wolontariuszy.

W 2018 r. Miasto Poznań prowadziło liczne programy profilaktyki zdrowotnej i kampanie informacyjne dotyczące zdrowego trybu życia oraz nakłaniające do regularnych badań kontrolnych, w tym m.in.: Program profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka szyjki macicy na lata 2016-2018, Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017-2020, Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, w szczególności rozpowszechnianie wiedzy o czynnikach ryzyka i samokontroli, Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób układu krążenia, w szczególności wiedzy o czynnikach ryzyka, Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób mieszkańców Poznania, Program Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością, Punkt Profilaktyki Intymnej – 24h.

W 2018 r. w Poznaniu w masowych imprezach sportowych uczestniczyło ponad 562 tys. osób. W ramach programu upowszechniania kultury fizycznej i turystyki realizowane były takie projekty, jak m.in.: Młodzieżowe Centra Sportu, Trener Osiedlowy, nauka pływania dla uczniów szkół podstawowych, zajęcia sportowo-rekreacyjne i integrujące dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej. W 2018 r. Miasto Poznań zajęło 1. miejsce w kategorii Sportowe Miasto na Gali Sportu i Biznesu w Centrum Olimpijskim PKOL oraz 2. miejsce w krajowym Systemie Współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży. Z budżetu Miasta została dofinansowana organizacji 14 imprez krajoznawczych, w których wzięło udział prawie 7,9 tys. osób.

Przy ul. Szpaków otwarto streetout oraz boisko do piłki nożnej oraz utworzono infrastrukturę Rodzinnej Przystani Sportu i Rekreacji nad Maltą. Trwała budowa pływalni na Ratajach, modernizacja kompleksu pływalni letniej w Parku Kasprowicza, Hali Widowisko-Sportowej ARENA, Toru Regatowego na Malcie, kąpielisk w Kiekrzu i Strzeszynku.

W 2018 r. 136 poznańskich sportowców wzięło udział w międzynarodowych imprezach sportowych. Poznańskie drużyny ligowe regularnie odnoszą sukcesy w zawodach międzynarodowych i krajowych, m.in.: WKS Grunwald Poznań, Lech Poznań, Posnania Rugby 7, AZS Politechnika Poznań, LOMS Poznań, Black Roses.

W 2018 r. w Poznaniu zorganizowano 145 masowych imprez kulturalnych. Uczestniczyło w nich ponad 446 tys. widzów i słuchaczy. Miejskie instytucje kultury zorganizowały ponad 8,9 tys. wydarzeń. W mieście podejmowane były działania mające na celu tworzenie nowych przestrzeni dla kultury, dostępnych dla wszystkich mieszkańców. Powstały m.in.: nowa filia Biblioteki Raczyńskich na Naramowicach i Galeria Jerzego Piotrowicza Pod Koroną. Trwała m.in. modernizacja i rozbudowa Kina Muza, przygotowania do budowy Muzeum Komunikacji z Centrum Kultury na Madalinie i Muzeum ENIGMY. Kontynuowany był projekt Aktywator. Kultura dla Przestrzeni, Przestrzeń dla Kultury z inicjatywą KontenerART oraz projekty lokalne, jak m.in.: Kulturalny Stary Rynek, Lokalna Strefa Kultury na Łazarzu z Inkubatorem Kultury Pireus. Miasto Poznań dofinansowało wydarzenia i inicjatywy kulturalne dla lokalnych społeczności osiedli, m.in.: imprezy kulturalno-integracyjne Rodzina Silna Razem, Lato na Smochowicach, koncerty sołackie, Folkowe Lato, Świętujemy na Żydowskiej, StreetArt na Starym Mieście!, Kultura w zasięgu. W ramach projektu Kultura na Wolnym zorganizowano cykl wydarzeń kulturalnych #NAWOLNYM, obejmujący projekt Teatr Na Wolnym oraz wydarzenia muzyczne, filmowe i taneczne, które odbywały się na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Zorganizowano letni festiwal muzyczny #NaFalach. Odbyły się kolejne edycje wydarzeń Noc Muzeów i Poznański Festiwal Nauki i Sztuki. W ramach oferty Kultury 2.0 m.in. rozbudowywano zasoby Cyfrowego Repozytorium Lokalnego Poznań CYRYL i Poznańskiego Archiwum Historii Mówionej oraz realizowano projekt konserwacji i digitalizacji cennych zbiorów bibliotecznych Biblioteki Raczyńskich. W 2018 r. Miasto Poznań ufundowało Nagrodę Artystyczną i stypendia artystyczne. W ramach promocji wydawnictw o Poznaniu przyznano Poznańską Nagrodę Literacką i Nagrodę im. Józefa Łukaszewicza Posnaniana.

W 2018 r. wdrażany był Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania, który obejmuje przede wszystkim wyznaczony obszar rewitalizacji: Śródmieście i niektóre tereny przyległe. Prowadzone były działania mające na celu ożywienie przestrzeni Śródmieścia, wspierające lokalną wspólnotę, potencjał kulturalny i przedsiębiorczość. W 2018 r. Miasto realizowało lub przygotowywało projekty rewitalizacyjne obejmujące cały obszar Śródmieścia lub jego fragmenty, część z nich finansowanych ze środków unijnych, jak m.in.: Program Centrum etap I oraz etap II, Rewaloryzacja płyty Starego Rynku, Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego, Modernizacja Rynku Łazarskiego, Zagospodarowanie płyty Rynku Jeżyckiego, Rewitalizacja i rozbudowa zajezdni Madalina, Rewaloryzacja Dziecińca pod Słońcem, Budowa ciągu pieszo-rowerowego Wartostrada, Park w Forcie IX i Fort VII, Założenia rewitalizacyjne dla ul. Garbary. Do przestrzeni publicznej Śródmieścia zostały wprowadzone iluminacje obiektów architektonicznych oraz nowe rozwiązania transportowo-organizacyjne, w tym w ramach rewitalizacji ul. Św. Marcin. W ramach unijnego projektu REFILL – Temporary Use. Dynamics for Life opracowano dla mieszkańców Narzędziownik dla Miejsc. Archidiecezja Poznańska w partnerstwie z Miastem Poznań realizowała projekt unijny „Tu się wszystko zaczęło – ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim”. Został utworzony Park Kulturowy Stare Miasto. W ramach poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz integracji i aktywizacji społecznej wokół procesu rewitalizacji oraz wsparcia lokalnych społeczności realizowane były projekty i wydarzenia: Centrum Warte Poznania, Kulturalny Stary Rynek, Przyjazne Podwórko, Odmień swoje Podwórko, Wigilijny Łańcuch Kolędowania śladem rewitalizacji, przechadzki z cyklu Kino, kawiarnia i spacer; Lato na Madalinie; Dni Twierdzy Poznań oraz programy: Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu oraz rewitalizacja terenów nadrzecznych. Kontynuowane były projekty w ramach Koalicji Śródmiejskiej (projekt Śródmiejskie Inicjatywy Osiedlowe) oraz inicjatywy Otwarta Sfera Kultury Łazarz (Inkubator Kultury Pireus i Otwarta Strefa Kultury Łazarz).

W ramach projektu aktywizacji terenów przybrzeżnych w sezonie letnim funkcjonowały 3 Plaże Miejskie: Chwaliszewo, Szeląg i Wilda, wyposażone w infrastrukturę plażową i sprzęty plażowe, które oferowały charakterystyczny do miejsca program kulturalno-rozrywkowo-rekreacyjny z boiskami wielofunkcyjnymi, miejscami do grillowania i jacuzzi oraz tymczasowa przystań oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego. Na trasie Katedra-Politechnika-Rataje-Wilda-Chwaliszewo-Szeląg kursował Poznański Tramwaj Wodny. Zbudowano slip dla służb ratowniczych oraz schody i pochylnie dla osób z niepełnosprawnościami. Rozpoczęto prace projektowe budowy przystani rzecznej i nurtowej. Wyremontowane zostały schody przy ul. Ostrów Tumski, Zagórze/Wieżowa umożliwiające zejście na dolną terasę Warty oraz schody przy ul. Nadbrzeże umożliwiające zejście do przystanku tramwaju wodnego Szeląg. Odbyły się liczne koncerty, w tym festiwal szant i festiwal outdoorowy, koncerty muzyki filmowej dla dzieci, operowej, jazzowej, gospel oraz Parada Sobótkowa, Kajakowa Masa Krytyczna, etap Wielkiego Flisu Niepodległości. Tereny nadrzeczne były objęte stałym utrzymaniem czystości i porządku, wprowadzone zostały strefy dozwolonego spożywania alkoholu nad rzeką Wartą. Kontynuowano proekologiczną akcję Trzymaj Czystą Wartę.

W 2018 r. zakończona została ewaluacja Podstawowych Wytycznych dla Projektowania Infrastruktury Publicznego Transportu Zbiorowego oraz prowadzone była ewaluacja Katalogu Mebli Miejskich. Trwały prace nad przygotowaniem uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (uchwała krajobrazowa). Kontynuowano prace nad porządkowaniem przestrzeni publicznej, m.in. przy Moście Dworcowym.

W celu zachowania miejskiego dziedzictwo kulturowo-historycznego z budżetu Miasta sfinansowano prace renowacyjno-konserwatorskie obiektów zabytkowych na obszarze Śródmieścia oraz dotacje konserwatorskie dla zabytkowych obiektów prywatnych, w tym najcenniejszych secesyjnych kamienic.

W 2018 r. tereny zieleni stanowiły 27% powierzchni miasta, w tym 47 ogólnodostępnych parków i 116 zieleńców zajmowało powierzchnię 429 ha. Oddano do użytku Park Rataje o powierzchni 13,8 ha oraz Wieżę Widokową i pomost nad Stawem Rozlanym na Szachtach. Obiekty na Szachtach zostały uznane za Najlepiej Zagospodarowaną Przestrzeń Publiczną w Wielkopolsce. Zakończyła się renowacja Parku im. Wodziczki, Skweru Sprawiedliwych wśród Narodów Świata i Placu Kazimierza Nowakowskiego. Trwały prace przy m.in. budowie Parku Edukacji Ekologicznej w Kiekrzu, rewaloryzacji parku przy ul. Browarnej i parku Lasek Dębiec, zagospodarowaniu skweru przy ul. Lubeckiego i Rycerskiej, rewaloryzacji Parku Sołackiego, modernizacji Parku Wilsona oraz w ramach programów: Rewaloryzacja zieleni przyulicznej oraz Ratowanie starych, cennych drzew i nasadzenia nowych. Podjęte zostały prace projektowe ogrodu miododajnego w Parku Cytadela. W 2018 r. został ustanowiony użytek ekologiczny Kobylepole o powierzchni 8,66 ha.

Komunalne tereny leśne o funkcji ochronno-rekreacyjnej zajmowały powierzchnię 2 567 ha z 92 obiektami rekreacyjno-wypoczynkowymi. W 2018 r. odbyły się na nich 182 imprezy dla mieszkańców. W 2018 r. oddano do użytkowania I etapu projektu Poznawcze szlaki rekreacyjno-turystyczne Leśnictwa Antoninek z innowacyjnymi altanami o funkcji artystycznej i użytkowej. Kontynuowany był miejski Program Jerzyki oraz projekt Ptasi Azyl. Frekwencja w Palmiarni Poznańskiej i Ogrodzie Zoologicznym wyniosła 669 tys. osób. Zorganizowano w nich 1 256 imprez dla mieszkańców. Realizowano projekt Muzeum Historii Zoo. Projekt „Przebudowa wolier i wybiegów w ciągu ssaków drapieżnych na terenie Nowego ZOO” został nagrodzony w XXII edycji konkursu Modernizacje Roku. Trwały prace przygotowawcze do budowy nowego schroniska dla zwierząt. Miasto Poznań zorganizowało XXV. edycję konkursu Zielony Poznań, do którego zgłoszono ponad 7,1 tys. obiektów zieleni.

Według danych państwowego monitoringu środowiska, w Poznaniu w 2017 r. (najnowsze dostępne dane) nie zostały przekroczone normatywne stężenia poszczególnych rodzajów substancji z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia, z wyjątkiem dopuszczalnej liczby dni z przekroczeniami normy dobowej pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)piranu. Przekroczenia norm dla pyłu PM10 (dla 24 godzin) oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w 2017 r. spowodowały, że w 2018 r. Poznań został zaliczony do najniższej klasy C w klasyfikacji stref zamieszkania pod względem poziomu stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. W 2018 r. weszła w życie uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze miasta Poznania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. W ramach działań mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z niskiej emisji, Miasto Poznań realizowało m.in. programy: KAWKA BIS, Trzymaj Ciepło oraz projekty informacyjno-edukacyjne, jak m.in.: Atmosfera dla Poznania, Ekoprognoza, ESA – Edukacyjna Sieć Antysmogowa, Zielony Serwis Poznania, film animowany Lepsza atmosfera dla Poznania, spoty telewizyjne i radiowe, folder „Jakość powietrza w Poznaniu – o tym się mówi”. Eko Patrol Straży Miejskiej, który został wyposażony w mobilne urządzenie do pomiaru poziomu pyłu zawieszonego, i prowadził kontrole legalności spalania. Miasto Poznań uczestniczyło w unijnych projektach związanych z adaptacją miasta do zmian klimatu: ADAPTCITY Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej, MPA – Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców oraz CONNECTING Nature – COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance, którego celem jest upowszechnienie w miastach innowacyjnych rozwiązań opartych na środowisku przeciwdziałającym negatywnym skutkom zmian klimatycznych.

W 2018 r. w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu przetworzono 210 tys. Mg zmieszanych odpadów komunalnych, uzyskując 300 tys. GJ energii cieplnej oraz ponad 113 tys. MWh energii elektrycznej. Rozpoczęła się także pełna eksploatacja Biokompostowni z instalacją do odzysku odpadów biodegradowalnych na składowisku odpadów w Suchym Lesie o rocznej wydajności 30 tys. Mg. Ponad 3,1 tys. MWh energii elektrycznej z 1,6 mln m3 biogazu powstającego podczas składowania odpadów wyprodukowała elektrociepłownia biogazowa pracująca na terenie składowiska odpadów komunalnych w Suchym Lesie.

W ramach systemu selektywnej zbiórki odpadów, w 2018 r. zebrano prawie 36 tys. ton makulatury, stłuczki szklanej i tworzyw sztucznych oraz 9 tys. ton odpadów problemowych. Został zorganizowany Pilotażowy Program Zbiórki BIOdpadów. Funkcjonowały: 3 Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, Mobilny Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych, Punkt Drugie Życie przez Powtórne Użycie, Pogotowie Czystości oraz Centrum Informacyjne Biokompostownia dla Środowiska. System wywozu odpadów komunalnych był zarządzany przez Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej.
W ramach prowadzonych działań edukacyjno-informacyjnych na temat gospodarki odpadami i czystości przestrzeni publicznej oraz podnoszących świadomość energetyczną zorganizowane zostały m.in.: akcje Wiosenne Porządki i Sprzątanie Świata, projekty: Centrum informacyjne Biokompostownia dla środowiska, Poznański Dzień Energii, wycieczki edukacyjne i eko-lekcje dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, EKO – RAJD Drogami Rowerowymi Poznania. Realizowany był unijny projekt EKO-LOG skierowany do młodzieży ponadgimnazjalnej.
Za działania na rzecz zrównoważonego, ekologicznego rozwoju, w 2018 r. Miasto Poznań uzyskało tytuł Najbardziej Ekologiczne Miasto w Polsce oraz statuetkę Zielony Feniks za wspieranie i upowszechnianie idei ekoenergetyki.

Monitoring bezpieczeństwa przestrzeni publicznej był prowadzony w ramach Miejskiego Systemu Monitoringu Wizyjnego, który w 2018 r. został rozbudowany o 32 kamery i obejmował 686 kamer. W ramach projektu interaktywna Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, mieszkańcy zgłosili 15,2 tys. zagrożeń nie wymagających pilnej interwencji, z których 4,6 tys. zostało potwierdzonych przez Policję. Najwięcej dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości, nieprawidłowego parkowania oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Funkcjonariusze policji interweniowali 138 tys. razy. Liczba stwierdzonych przestępstw wyniosła 12,6 tys. przy wskaźniku wykrywalności 58,3%. Straż Miejska Miasta Poznania otrzymała 66,3 tys. zgłoszeń, najczęściej w przypadkach niewłaściwie zaparkowanych pojazdów oraz zaniedbań porządkowych w przestrzeni publicznej. Straż Pożarna Miasta Poznania interweniowała ponad 5,2 tys. razy, przede wszystkim w przypadkach miejscowych zagrożeń. Najwięcej interwencji pożarowych dotyczyło pożarów małych powstających w budynkach mieszkalnych i środkach transportu. W ramach działań prewencyjnych realizowane były liczne projekty edukacyjno-informacyjne z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa osobistego i społecznego, m.in.: Bezpieczna Dzielnica – Bezpieczny mieszkaniec, Seniorzy – Bezpieczeństwo Osobiste, Wnuczek radzi i ostrzega, Szkoła wolna od narkotyków i przemocy, Zapewnienie Bezpieczeństwa na Obszarach Wodnych, Wiem jak ratować życie, Poznańska Akademia Bezpieczeństwa, Poznański rower – Bezpieczny rower, akcje: Czujka w każdym domu oraz Otwarte strażnice.

Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w Poznaniu w latach 2014-2018

Przestępstwa ogółem stwierdzone przez policję na 1000 mieszkańców w największych miastach w Polsce w 2018 r.

W 2018 r. do najbardziej niebezpiecznych ulic pod względem bezpieczeństwa w ruchu drogowym należały ulice: Głogowska, Hetmańska, Krzywoustego, Bukowska, Dąbrowskiego, Grunwaldzka, Warszawska, na których odnotowano ponad 1,5 tys. wypadków i kolizji drogowych. Trwały prace nad wdrożeniem Systemu Wspierania Zarządzania Ruchem, który docelowo pozwoli także na ograniczania zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. W Poznaniu było zarejestrowanych 497,3 tys. pojazdów samochodowych, w tym 389 tys. samochodów osobowych. W 2018 r. w mieście funkcjonowały 4 prywatne systemy współdzielenia pojazdów: systemy car-sharing Traficar, Click2Go, Easyshare i 4mobility, 2 systemy scooter-sharing Blinkee i jedenslad oraz system hulajnog-sharing Lima. Ekologiczne systemy car-sharing korzystały z udogodnień w opłatach w miejskiej Strefie Płatnego Parkowania oraz parkowania na wyznaczonych kopertach parkingowych. Został otwarty parking Park&Ride przy ul. Szymanowskiego, stanowiący I etap unijnego Programu Budowy Systemu Parkingów P&R w Poznaniu oraz, w ramach II etapu tego projektu, trwały prace przygotowawcze do budowy parkingów P&R przy ulicach Biskupińskiej, św. Michała i Wągrowskiej.

Liczba samochodów osobowych w Poznaniu

 
Liczba samochodów osobowych na 1000 mieszkańców w największych miastach w Polsce w 2018 r.

Prowadzone były działania w celu uspokojenia ruchu drogowego w centrum miasta, w tym m.in. strefę uspokojonego ruchu TEMPO 30, wyłączone zostały kolejne sygnalizacje świetlne w centrum miasta, sukcesywnie korygowany były programy działania sygnalizatorów w celu usprawnienia ruchu pieszych i rowerów, uruchomiono nowe buspasy. W 2018 r. kontynuowane były działania na rzecz rozwoju elektromobilności. Roztrzygnięto przetarg na zakup 21 autobusów elektrycznych transportu zbiorowego, trwały prace nad tworzeniem możliwości budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Poznania oraz przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie unijne zakupu kolejnych 37 autobusów elektrycznych i budowy nowej infrastruktury do ładowania autobusów.

W 2018 r. długość sieci dróg rowerowych zwiększyła się do 242,2 km. Rozbudowany został system Poznańskiego Roweru Miejskiego (PRM), który na koniec 2018 r. obejmował 113 stacji z 1 240 rowerami. Liczba użytkowników PRM zwiększyła się do 139,7 tys. osób. W ciągu roku dokonali oni prawie 1,7 mln wypożyczeń.

W 2018 r. liczba pasażerów miejskiego transportu publicznego zwiększyła się do 259,5 mln osób. Średnia prędkość komunikacyjna wyniosła 20,7 km dla tramwajów i 23,5 km dla autobusów. Liczba użytkowników kart Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej (PEKA) wyniosła 621,1 tys.

Na obszarze miasta wdrażano rozwiązania mające na celu polepszenie płynności ruchu transportu zbiorowego, w tym m.in.: wprowadzono priorytet dla transportu zbiorowego na kolejnych skrzyżowaniach, trwały przebudowy i remonty infrastruktury transportu publicznego. W 2018 r. rozpoczęła się dostawa 50 nowych niskopodłogowych pojazdów typu Moderus Gamma oraz 37 nowych autobusów Solaris Urbino 18 m.
Trwały prace lub przygotowania do ich rozpoczęcia w ramach dużych projektów infrastrukturalnych z dofinansowaniem unijnym: Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic, Przebudowa trasy tramwajowej Kórnicka – os. Lecha – Rondo Żegrze wraz z budową odcinka od Ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej, Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego, Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r., Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92, Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie Ronda Rataje.

W 2018 r. została uruchomiona Poznańska Kolej Metropolitalna na odcinkach łączących Poznań z Grodziskiem Wlkp., Jarocinem, Nowym Tomyślem, Swarzędzem i Wągrowcem,

W 2018 r. w Poznaniu oddano do użytku 4 tys. nowych mieszkań, najwięcej wybudowanych w systemie deweloperskim na sprzedaż lub wynajem. W ciągu roku rozpoczęto budowę 5,6 tys. mieszkań w 375 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i 79 budynkach wielorodzinnych. W ramach budownictwa mieszkaniowego komunalnego oddano do użytku 140 mieszkań przy ulicach Dymka i Zawady. W trakcie realizacji znajdowało się 170 mieszkań komunalnych w budynkach przy ulicach: Biskupińskiej i Darzyborskiej, a budowa prawie 600 mieszkań w budynkach przy ulicach: Darzyborskiej, Hulewiczów i Opolskiej była w trakcie przygotowywania. W ramach budownictwo społecznego, w trakcie realizacji było 360 mieszkań przy ulicach: Koszalińskiej, Literackiej, Żołnierzy Wyklętych. Kolejne etapy inwestycji znajdowały się w trakcie przygotowywania. W styczniu 2018 r. spółka z udziałem Miasta Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. uzyskała z Europejskiego Banku Inwestycyjnego kredyt w wysokości 178 mln zł na budowę ponad 1000 mieszkań komunalnych i socjalnych, remonty 8 zabytkowych kamienic oraz modernizację budynków, w których funkcjonują zakłady opieki zdrowotnej. Podpisała także umowę na emisję obligacji bankowych na kwotę 117 mln zł, będących kolejnym źródłem finansowania inwestycji.

Liczba oddanych mieszkań w Poznaniu w latach 2014-2018

Miasto Poznań prowadziło projekty skierowane do mieszkańców budynków komunalnych i budownictwa społecznego, jak m.in.: Najem z dojściem do własności, Mieszkanie dla Absolwenta, Mieszkanie dla Seniora, Pilotażowy Program Premiowania Osób Zgłaszających Lokale Niezamieszkałe i Podnajmowane, Projekt Aukcji z Licytacjami Najmu Dużych Mieszkań Komunalnych, Projekt Najmu Mieszkań Komunalnych w zamian za Prace Remontowe Wykonane przez Przyszłych Najemców, Miejskie Biuro Najmu oraz programy o charakterze socjalnym.

W ramach prac nad zwiększeniem dostępności transportowej i polepszeniem przepustowości połączeń, w Poznaniu, będącym miastem bazowym – węzłem trans-europejskiej sieci TEN-T, w którym krzyżują się 2 korytarze transportowe: Bałtyk – Adriatyk oraz Morze Północne – Bałtyk, w 2018 r. trwały modernizacje odcinków linii kolejowych łączących Poznań z Warszawą (E20), Wrocławiem i Szczecinem (E59).  W Porcie Lotniczym Poznań – Ławica odprawiono 32 tys. samolotów, w tym 15,2 tys. w ruchu rejsowym do 36 portów lotniczych w Europie i Izraelu oraz 5 tys. w ruchu czarterowym. Z połączeń lotniczych skorzystało ponad 2,4 mln pasażerów. Uruchomiono 4 nowe kierunki rejsowych i 9 czarterowych połączeń lotniczych. Port Lotniczy Poznań-Ławica zajął 2. miejsce pod względem dynamiki ruchu lotniczego w 2018 r. wśród europejskich portów lotniczych (odprawiających poniżej 5 mln pasażerów rocznie). Położenie Poznania na trasie transportowego Nowego Jedwabnego Szlaku spowodowało wzrost zainteresowania partnerów chińskich nawiązywaniem współpracy z poznańskimi organizacjami i firmami. W 2018 r. w ramach chińskiego programu Belt and Road kontynuowano współpracę polskich i chińskich szkół wyższych.

W 2018 r. Poznań odwiedziło ponad 916 tys. turystów nocujących w obiektach turystycznych, w tym 208,5 tys. turystów zagranicznych, a liczba udzielonych noclegów wyniosła prawie 1,5 mln. Najwięcej turystów zagranicznych pochodziło z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. W Poznaniu znajdowało się 9,4 tys. całorocznych miejsc noclegowych, w tym ponad 7 tys. stanowiły miejsca w hotelach, głownie w 4- i 3-gwiazdkowych. Otwarto 3 nowe hotele a kolejne obiekty były w trakcie budowy. W Poznaniu odbywały się, wspierane przez Miasto Poznań, duże wydarzenia zwiększające atrakcyjność turystyczną miasta, jak m.in.: Poznań za Pół Ceny, Jarmark Świętojański, Dni Twierdzy Poznań, Imieniny Ulicy Święty Marcin; rozwijane były projekty turystyczne, jak m.in.: Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu z Bramą Poznania ICHOT i Rezerwatem Archeologicznym Genius Loci, Poznański Szlak Forteczny, ciąg pieszo-rowerowy Wartostrada, Pierścień Rowerowy Dookoła Poznania, Wielka Pętla Wielkopolski, Markowa Turystyka Kolejowa TurKol.pl.

W ramach promocji turystycznej Poznania były organizowane wizyty studyjne i prasowe dla dziennikarzy, blogerów i przedstawicieli branży turystycznej z różnych krajów, współpraca z American Travel Agent Forum, internetowe kampanie promocyjne Polennu.dk, wydano grę memo Poznań i okolice. Rozwijała się oferta miejskich gier turystycznych realizowanych w ramach projektu Zwiedzaj grając – graj zwiedzając oraz wydana została gra karciana Top Trumps Poznań Winning Moves. Miasto Poznań aktywnie uczestniczyło w pracach nad zwiększeniem atrakcyjności przebiegającego przez Poznań szlaku turystycznego Szlak Piastowski. W 2018 r. zintegrowano miejska informację turystycznej z promocją turystyczną, uruchomiono nową VII. edycję Poznańskiej Karty Turystycznej.

Jako jeden z największych ośrodków metropolitalnych w Polsce, Poznań aktywnie uczestniczy w inicjatywach współpracy sieciowej i bilateralnej. W ramach współpracy międzynarodowej, Poznań prowadził współpracę z 15 zagranicznymi miastami partnerskimi i hrabstwem Nottinghamshire. Miasto Poznań przyznało organizacjom pożytku publicznego 12 dotacji na łączną kwotę 100 tys. zł na realizację projektów współpracy kulturalnej, sportowej i naukowej mieszkańców, zwłaszcza młodzieży, z miastami partnerskimi Assen, Brnem, Hanowerem i Rennes. W ramach współpracy instytucjonalnej, przedstawiciele Miasta uczestniczyli w pracach 11 organizacji i platform współpracy międzynarodowej zrzeszających miasta i regiony: Cities for Cyclists’, EUROCITIES, European Cities Marketing, International Congress and Convention Association, Le Club de Strasbourg, Open & Agile Smart Cities, WHO Global Network for Age-friendly Cities, Mayors for Peace, Oder Partnerschaft, Poznań – Ille-et-Vilaine Foundation, WHO Healthy Cities Network – VI Phase, a także Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Przez organizacje Związek Miast Polskich oraz Unia Metropolii Polskich, do których należy Miasto Poznań, Miasto było reprezentowane w Radzie Gmin i Regionów Europy, Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy oraz Kongresie Regionów. W ramach współpracy lokalnej Miasto Poznań aktywnie uczestniczyło w pracach Stowarzyszenia Metropolia Poznań, zrzeszającego gminy powiatu poznańskiego, Powiat Poznański oraz Oborniki, Szamotuły, Śrem i Skoki. W 2018 r. realizowano wspólne projekty metropolitalne, m.in.: Poznańska Kolej Metropolitalna, Aktywni seniorzy w Metropolii Poznań i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, Edukacyjna Sieć Antysmogowa.

Miasto Poznań samodzielnie i w ramach Stowarzyszenia Metropolia Poznań aktywnie promowało swoją ofertę inwestycyjną, turystyczną, kulturalną i sportową. Oferta miasta była prezentowana na prestiżowych branżowych imprezach targowych, jak m.in.: Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w Cannes, Targi Turystyki Biznesowej IMEX we Frankfurcie n/Menem, Targi Nieruchomości EXPO REAL w Monachium, Innotech Summit 2018 Destination Nordics Emerging Europe w Sztokholmie, 1st Polish IT Summit w Londynie, Międzynarodowa Giełda Turystyczna ITB w Berlinie, WTM Londyn, IMTM Tel Awiw, Ferie for Alle, TBEX Ostrawa, Fitur Madryt oraz podczas Warsztatów dla tour-operatorów z Singapuru w Warszawie a w Poznaniu m.in. na targach Game Arena oraz Targach Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon.

W 2018 r. marka Miasta Poznania była promowana na dużych, prestiżowych imprezach odbywających się w mieście, jak m.in.: Wings For Life World Run, The Color Run, Bike Challenge, Super League Triathlon, ATP Poznań Open, Cavaliada, miejskich imprezach tematycznych m.in.: STIHL POZnan Ice Festival, Kultura na Wolnym, Festiwal #nafalach; kampaniach outdoorowych; kampaniach w mediach społecznościowych: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, a także w portalach i magazynach branży turystyki biznesowej.

Promocja Poznania odbywała się także w trakcie dużych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Do największych imprez kulturalnych o zasięgu międzynarodowym należały m.in.: Międzynarodowy Festiwal Jazzowy – Made in Chicago, Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator, Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino!, Biennale Sztuki dla Dziecka, Festiwal Teatralny Konteksty, Nostalgia Festival Poznań, Międzynarodowy Konkurs Wokalny Muzyki Dawnej Canticum Gaudium, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna, Malta Festival Poznań, Art&Fashion Forum by Grażyna Kulczyk, Festiwal Akademia Gitary, Poznań Baroque, Festival Ethno Port Poznań, Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych OFF CINEMA, Short Waves Festival, Festiwal Fantastyki Pyrkon, a także wystawa World Press Photo. W ramach promocji Poznania przez sport, w mieście odbyły się 22 międzynarodowe imprezy sportowe, w tym m.in.: Mistrzostwa Europy w Rugby U-18, Młodzieżowe Mistrzostwa Świata U-23 w wioślarstwie;, Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody CSI14* Poznań w ramach Cavaliada Tour Poznań, PKO Poznań Maraton, PKO Poznań Półmaraton oraz wiele sportowych imprez krajowych i regionalnych.

W 2018 r. Miastu Poznań została przyznana organizacja w latach 2020-2021 dwóch dużych międzynarodowych imprez sportowych: Mistrzostwa Europy Juniorów i U-23 w sprincie kajakowym i Mistrzostwa Europy w wioślarstwie.

W 2018 r. Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP) zorganizowały 90 imprez targowych i salonów wystawienniczych, w których wzięło udział 11 tys. wystawców, w tym 2,1 tys. zagranicznych, a liczba zwiedzających wyniosłą prawie 854 tys. osób. Największymi imprezami i wydarzeniami były: Poznań Motor Show/TTM, PGA Game Arena, Poznań Air Show, które zwiedziło ponad 240 tys. osób. Odbyło się 9 nowych wydarzeń targowych, w tym 7 w Poznaniu. W ramach promocji polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych MTP zorganizowało 14 wystąpień zagranicznych w Berlinie, Dubaju, Hanowerze, Kolonii, Londynie, Moskwie, Rimini, Santa Clara, Sao Paulo i Szanghaju. Udział w nich wzięło ponad 40 wystawców i podwystawców.

W 2018 r. na terenach targowych odbyło się 49 kongresów i konferencji, w tym do największych należały: Microwave and Radar Week, Kongres HOPE, World Computer Congress, Międzynarodowy Kongres Ultrasonograficzny Euroson, 44th EIBA Annual International Business in a Transforming World Conference. Poznań Convention Bureau prowadził aktywne działania mające na celu promocję miasta jako miejsca organizacji prestiżowych kongresów i konferencji międzynarodowych, uzyskując potwierdzenie organizacji Kongresu European Cities Marketing 2020.

Poznań charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem wzrostu gospodarczego w skali kraju, zaliczany jest do ścisłej krajowej czołówki miast dobrze rozwiniętych gospodarczo. Gospodarka Poznania jest zróżnicowana strukturalnie i dobrze rozwinięta gałęziowo. Dominuje w niej sektor usług, który tworzy blisko 73% wartości dodanej brutto i jest miejscem pracy dla 77% ogółu pracujących w Poznaniu. Wartość produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca wynosiła w 2016 r. (najnowsze dostępne dane) 96,1 tys. zł, była 2-krotnie wyższa niż średnia krajowa i wyższa była jedynie w Warszawie. W Poznaniu jest zarejestrowanych 111,7 tys. firm, większość z nich to MSP, w tym ponad 3 tys. to firmy z udziałem kapitału zagranicznego. W 2018 r. na 1000 osób przypadało 208 podmiotów gospodarczych – najwięcej wśród dużych polskich miast (poza Warszawą). Większość firm (61,3 %) stanowiła własność osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Najwięcej podmiotów gospodarczych prowadziło działalność z zakresu handlu, produkcji przemysłowej i budowlanej, działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej.

Podmioty nowozarejestrowane w rejestrze REGON w Poznaniu w latach 2014-2018

Poznań należy do grupy najprężniej działających ośrodków przemysłu spotkań w Polsce. Miasto dysponuje 596 salami konferencyjnymi z 90 tys. miejscami. Największe wydarzenia z sektora MICE odbywają się w Poznań Congress Center zlokalizowanym na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W latach 2016-2017 (najnowsze dostępne dane) w 5 tys. spotkaniach i wydarzeniach biznesowych udział wzięło łącznie ponad 3 mln osób.

Poznań jest atrakcyjną lokalizacją dla inwestorów zagranicznych, którzy zainwestowali tutaj 8 mld EUR. 2/3 kapitału zagranicznego pochodzi z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Japonii i USA, a do największych inwestorów należą m.in.: Asahi, Beiersdorf, Bridgestone, Exide Technologies, GlaxoSmithKline, Unilever, Volkswagen. Miasto należy do największych ośrodków lokalizacji centrów usług dla biznesu w Polsce. Swoje centra mają w Poznaniu m.in. IKEA, Jeronimo Martins, McKinsey & Company, Rockwool, Mars, MAN czy GlaxoSmithKline. Spośród 80 funkcjonujących w Poznaniu w 2018 r. centrów usług biznesowych ponad 30 to: centra IT, ITO lub R&D specjalizujące się w IT, a kolejne 10 posiada w swoim portofolio procesy IT. Miasto jest oceniane jako bardzo dobre (32%) i dobre (48%) miejsce do prowadzenia biznesu w sektorze IT; 53% wielkopolskich firm sektora ICT ma swoją siedzibę w Poznaniu. W Poznaniu pracowało w 2018 r. 22,4 tys. programistów.

W corocznym rankingu Rzeczpospolitej „Lista 500” największych firm polskich, w 2018 r. uplasowało się 18 firm z Poznania. W TOP100 znalazło się 6 firm z Poznania: Eurocash SA (6.pozycja), Volkswagen Poznań Sp. z o.o. (12. pozycja), ENEA SA (16. pozycja), Volkswagen Group Polska (20. pozycja), Żabka Polska Sp. z o.o. (40. pozycja) i GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA (77. pozycja).

Dobre warunki do zakładania i prowadzenia biznesu oraz przyjazność dla inwestorów są potwierdzane 1 miejscem w konkursie Outsourcing Stars Fundacji Fundacji Pro Progressio i Rankingu Miast Przyjaznych Inwestorom Polskiego Związku Firm Deweloperskich, a także 2. miejscem w Rankingu Miast Przyjaznych dla Biznesu miesięcznika Forbes. Co roku poznańskie szkoły wyższe kończy blisko 30 tys. absolwentów. Pomimo tego, poziom bezrobocia w mieście jest od lat najniższy w kraju i w grudniu 2018 r. wynosił 1,2%.

W gospodarce Poznania coraz większą rolę odgrywa innowacyjność, w tym silne środowisko startupów oraz przemysł gier, platformy i sieci współpracy wspierające rozwój klasteringu i high-tech. Rocznie w Poznaniu jest rejestrowanych prawie 900 nowych firm sektorów kreatywnych. W ciągu ostatnich 10 lat dynamika zatrudnienia w sektorze technologicznym wzrosła o 64%. W międzynarodowym rankingu agencji CBRE EMEA_Tech Cities oceniającym lokalizacje, w których rozwija się sektor high-tech, w 2018 r. Poznań znalazł się w TOP10 w kategorii Growth Clusters – najbardziej rozwijających się lokalizacji w regionie EMEA. W budowaniu w mieście gospodarki opartej na wiedzy aktywnie uczestniczy środowisko naukowo-akademickie. Działają interdyscyplinarne międzyuczelniane ośrodki naukowo-badawcze oraz poznańskie parki technologiczne. Działalność badawczo-rozwojową – obok akademickiej – prowadzą także poznańskie szkoły wyższe należące do najlepszych w kraju. Kształcą one studentów na 250 kierunkach.

Zamożność miasta i bardzo wysoki potencjał wzrostu gospodarczego potwierdzają wysokie oceny wiarygodności kredytowej największych międzynarodowych agencji ratingowych. Poznań posiada najwyższy możliwy do uzyskania przez samorząd lokalny w kraju rating A- z prognozą stabilną, nadany przez agencję Fitch Ratings. Na tym samym poziomie (A3 z prognozą stabilną) wiarygodność kredytową Poznania ocenia agencja Moody’s Investors Service.

W 2018 r. Poznań został także ujęty w innych prestiżowych rankingach i badaniach międzynarodowych, jak m.in.: European Regional Economic Growth Index, FDI European Cities & Regions of the Future, Ranking Miast GaWC, Best European Destination, European Capital of Smart Tourism. Podkreślano w nich duży potencjał gospodarczy, inwestycyjny i wysoki poziom zamożności, atrakcyjności turystycznej i poziomu życia kulturalnego, kapitału społecznego i dostępności miejsc pracy w branży nowych mediów i komunikacji oraz dobry klimat dla biznesu. Za działania na rzecz rozwoju usług outsourcingowych, Miasto Poznań zostało po raz kolejny nagrodzone w konkursie Outsourcing Stars organizowanym przez Fundację Pro Progressio.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Poznaniu

Wysoki poziom przedsiębiorczości był aktywnie wspierany przez Miasto Poznań, które kierowało swoje działania do osób rozpoczynających działalność gospodarczą i już funkcjonujących mikro, małych i średnich przedsiębiorców. W ciągu roku z oferty tej skorzystało łącznie 330 tys. osób. Zakres działań ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości w 2018 r. obejmował m.in.: usługi szkoleniowo-doradcze i informacyjne, dotacje na rozpoczęcie działalności przez osoby bezrobotne udzielane przez Powiatowy Urząd Pracy, poręczenia spłaty zobowiązań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej udzielane przez Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych, programy wsparcia prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności innowacyjnej, usługi Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego, ofertę strefy pracy wspólnej „+jeden”. Najwięcej osób skorzystało z usług szkoleniowo-doradczych i informacyjnych, w tym internetowych, oferowanych przez miejski Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy w ramach programu Biznes Mentor, Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, Klub Mikroprzedsiębiorców prowadzony przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Wspieraniu przedsiębiorczości służyły takie miejskie programy jak m.in.: Eksportowy Poznań, Zaułek Rzemiosła, Startup Poznań oraz projekt zajęć z przedsiębiorczości w poznańskich szkołach wyższych. W VIII edycji organizowanych przez Miasto Poznań we współpracy z innymi jednostkami Dni Przedsiębiorczości Poznań uczestniczyło 4,3 tys. osób zainteresowanych adresowanymi do przedsiębiorców wydarzeniami: Poznań Biznes Partner, Startup Poznań 2018, Social Media Ninja i Blog Conference Poznań oraz galą finałową kolejnej edycji konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości. W ramach promocji polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych, Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. zorganizowały 12 wystąpień zagranicznych w Berlinie, Kaliningradzie, Kolonii, Mumbaju, Orlando, Pekinie i Szanghaju. Udział w nich wzięło ponad 20 wystawców i podwystawców.

W Poznaniu pracowało 345 tys. osób (najnowsze dostępne dane za 2017 r.). Najwięcej, ok. 80%, pracowało w usługach, a w przemyśle i budownictwie – 19%. Do największych poznańskich pracodawców, zatrudniających powyżej 1000 osób, należały firmy działające w branży produkcyjnej, budownictwie, transporcie, łączności, pośrednictwie finansowym, edukacji, ochronie zdrowia i administracji. Najwięcej pracowników zatrudniały w Poznaniu: Volkswagen Poznań Sp. z o.o. oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Dobra koniunktura gospodarcza spowodowała ożywienie na rynku pracy i zwiększoną liczbę ofert pracy. Przedsiębiorcy mieli największe problemy ze znalezieniem pracowników z wykształceniem specjalistycznym zawodowym oraz pracowników do prac prostych. Sytuacja ta spowodowała, że pracodawcy z Poznania coraz chętniej korzystali z możliwości zatrudnienia obcokrajowców. W 2018 r. w Poznaniu i powiecie poznańskim zarejestrowano 65,3 tys. oświadczeń pracodawców o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca, w tym 92% dotyczyło obywateli Ukrainy. Blisko połowę z nich zatrudniały agencje pracy tymczasowej. Sytuacja na lokalnym rynku pracy spowodowała, że poziom bezrobocia w Poznaniu po raz kolejny był najniższy w kraju. W 2018 r. stopa bezrobocia wyniosła 1,2%, a liczba bezrobotnych 4,2 tys. osób. Ponad połowę (55%) poszukujących pracy stanowiły osoby w wieku od 25 do 44 lat. Najwięcej bezrobotnych legitymowało się wykształceniem najniższym (gimnazjalnym i poniżej) oraz wyższym. Osoby bezrobotne mogły korzystać z systemu pomocy Powiatowego Urzędu Pracy, jak m.in.: pośredniczenie w procesie poszukiwania zatrudnienia poprzez Indywidualne Plany Działania, kierowanie na staże i szkolenia zawodowe oraz aktywnego poszukiwania pracy, prace interwencyjne i roboty publiczne, dofinansowywanie przedsięwzięć związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz świadczenia integracyjne dla osób bezrobotnych uczęszczających na warsztaty z zakresu integracji społecznej i zawodowej organizowane przez Centra Integracji Społecznej, bezpłatne poradnictwo zawodowe, w tym grupowe informacje zawodowe. Odbywały się cykliczne targi pracy oraz giełdy pracy, przygotowywane m.in. przez biura karier lub studenckie organizacje samorządowe. Osoby bezrobotne z Poznania uczestniczyły w projektach, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków krajowych, m.in.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim, Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim, Aktywizacja i Integracja, Nadal chcę pracować, Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania, Akcja Aktywizacja – EFS, realizowany w ramach europejskiego programu Gwarancja dla Młodzieży.

Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w Poznaniu w latach 2014-2018


Stopa bezrobocia w największych miastach w Polsce w 2018 r.

Poprzez udział w pracach Powiatowej Rady Zatrudnienia i Partnerstwie na rzecz Rozwoju Wielkopolskiego Rynku Pracy, Sieci Wspierania Przedsiębiorczości i Zatrudnienia oraz przez Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej, Miasto Poznań monitorowało lokalny rynek pracy, aktywnie współpracowało z pracodawcami, realizując wspólne przedsięwzięcia oraz wdrażając projekty ukierunkowane na zwiększenie kompetencji pracowników na lokalnym rynku pracy, w tym dotyczące kształcenia zawodowego w zawodach deficytowych i kształcenia w kierunkach technicznych oraz dokształcania osób dorosłych. Do projektów realizowanych w tym zakresie przez Miasto Poznań należały m.in.: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania, Uczeń z Pasją, Szacun dla Zawodowców z targami edukacyjnymi Arena Zawodów, Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów MOF Poznania, Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania, Tydzień SSC/BPO, Niemiecki do Poznania, Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Szkoły zawodowe dla młodzieży kształciły najwięcej specjalistów usług dla ludności, inżynieryjno-technicznych, technologii ICT oraz biznesu i administracji. W szkołach policealnych najwięcej uczniów kształciło się w kierunkach: biznes i administracja oraz medycznym. Najwięcej absolwentów szkół wyższych ukończyło kierunki: ekonomia, rachunkowość, pedagogika i nauki społeczne. Uczelnie dokonywały zmian w ofercie kształcenia, głównie przez wprowadzenie nowych specjalności i kierunków nauczania, coraz częściej prowadzonych w ramach porozumienia kilku szkół wyższych oraz z przedsiębiorcami.

W ramach włączenia mieszkańców do współzarządzania i współodpowiedzialności za rozwój miasta oraz do otwartego dialogu społecznego, w Poznaniu funkcjonowały 42 jednostki pomocnicze Miasta, z których 5 obejmujących obszar Śródmieścia była zrzeszona w Koalicji Osiedli Śródmiejskich. W 2018 r. wszystkie jednostki pomocnicze Miasta otrzymały z budżetu Miasta prawie 28 mln zł. Najwięcej, ponad 60%, wydatkowały na działania lokalne z zakresu dróg, chodników, dróg rowerowych oraz oświaty.

W ramach aktywizacji społeczności lokalnych zorganizowano kolejną edycję zainicjowanego przez Rady Osiedli konkursu Lokalne Inicjatywy Osiedlowe. Z budżetu Miasta dofinansowano realizację przez stowarzyszenia mieszkańców inwestycji lokalnych w zakresie budowy infrastruktury technicznej. Osoby najbardziej zaangażowane w realizację inwestycji lokalnych otrzymały od Miasta wyróżnienia Złota Róża i Srebrna Róża.

W 2018 r. Miasto Poznań współpracowało z organizacjami pozarządowymi na podstawie uchwalonych przez Radę Miasta Poznania dokumentów: Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2017–2020 oraz Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok, określających priorytetowe zadania realizowane w ramach pożytku publicznego i inicjatyw lokalnych oraz zadania zaplanowane przez Rady Osiedli. Organizacje pozarządowe otrzymały z budżetu Miasta dofinansowanie do realizowanych projektów, przede wszystkim z zakresu pomocy społecznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. W Poznaniu działalność prowadziło Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (Centrum Bukowska) wspierające organizacje pozarządowe i wolontariat oraz Centra Inicjatyw Lokalnych (CIL), mające na celu rozwój współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi i aktywizację społeczności lokalnych. Miasto Poznań zorganizowało kolejną edycję konkursu na Najlepszą Poznańską Inicjatywę Pozarządową INICJATORY oraz konkursu Poznański Wolontariusz Roku.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczyli w społecznych zespołach konsultacyjnych i opiniotwórczych, powołanych przez Radę Miasta Poznania lub Prezydenta Miasta Poznania, jak: Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Miejska Rada Seniorów, Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, Rada Rodziny Dużej, Młodzieżowa Rada Konsultacyjna przy Prezydencie Miasta Poznania, Młodzieżowa Rada Miasta Poznania oraz komisje dialogu obywatelskiego. Konsultacje społeczne były prowadzone w formach tradycyjnych oraz przy wykorzystaniu internetowej Platformy Konsultacji Społecznych, Metropolitalnego Portalu Konsultacji Społecznych. Uruchomiono nowoczesną platformę internetową do komunikacji z mieszkańcami Otwarty Poznań. Inne formy dialogu społecznego obejmowały: stałe konsultacje przy podejmowaniu decyzji planistycznych i inwestycji drogowych oraz konsultacje jednorazowe, dotyczące różnych ważnych dla mieszkańców projektów, bezpośrednie spotkania Prezydenta Miasta z mieszkańcami osiedli, projekt Poznański Budżet Obywatelski (PBO). W 2018 r. w ramach PBO, którego budżet został zwiększony do 20 mln zł, zostało zgłoszonych 425 projektów, na które głosowało 55,6 tys. osób.

Działały innowacyjne projekty wsparcia społecznego dla mieszkańców, jak m.in. punkt informacyjno-konsultacyjny w zakresie doradztwa prawno – finansowego indywidualnych właścicieli prywatnych budynków mieszkalnych, Punkty Nieodpłatnych Porad Prawnych, Punkt Przyjęć Interesantów Rzecznika Praw Obywatelskich.

Miasto Poznań zorganizowało kampanie społeczne m.in.: Mamy To w CV, Nie rób siary! Daj oddychać!, Nie, to nie była gra; Airbag, kampania promocyjno – informacyjna programu Centrum Inicjatyw Lokalnych, Szacun dla Zawodowców, Zamień PITy na Benefity.

W ramach wdrażania zasad otwartej administracji, w 2018 r. działalność prowadziło Biuro Poznań Kontakt, oferujące usługi call center oraz contact center oparte na miejskich serwisach teleinformacyjnych. W ciągu roku UMP otrzymał 1 084 wniosków o dostęp do informacji publicznej, najwięcej dotyczących urbanistyki i architektury, gospodarowania gruntami oraz pomocy społecznej. Uruchomiono otwartą bazę Danych Miasta BaDaM, prezentującą w Internecie informacje i dane statystyczne o Poznaniu oraz przestrzenny Model 3D Miasta Poznania. Rozwijano e-usługi i nowoczesne rozwiązania z zakresu Smart City. Kontynuowano proces wprowadzania przez Miasto Poznań nowoczesnych standardów zarządzania. W 2018 r. w wyborach samorządowych wyborcy wybrali 34 radnych oraz Prezydenta Miasta Poznania, którym ponownie został Jacek Jaśkowiak. Instytucją wspierającą realizację zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania i uchwał Rady Miasta Poznania, odpowiadającą za realizację większości spraw publicznych o znaczeniu lokalnym jest Urząd Miasta Poznania (UMP). Zadania własne i zlecone, które prowadzi UMP dotyczą przede wszystkim ładu przestrzennego, budżetu, kultury, edukacji, zdrowia, oświaty, zieleni, utrzymania dróg, zarządzania odpadami komunalnymi.

Na koniec 2018 r. w Urzędzie Miasta Poznania funkcjonowały 32 wydziały i równorzędne jednostki organizacyjne UMP, w których łącznie zatrudnionych było 1 786 osób. Ponadto w Poznaniu funkcjonowało ponad 350 miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego i spółdzielni z udziałem Miasta oraz stowarzyszeń, związków międzygminnych i fundacji, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem. W 2018 r. Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne wydały 669,6 tys. decyzji administracyjnych. Najwięcej dotyczyło spraw obywatelskich i uprawnień komunikacyjnych, podatkowych oraz świadczeń i pomocy społecznej.