Poznań został wysoko usytuowany w prestiżowym rankingu Europejskich Miast i Regionów Przyszłości 2018/19 (tworzonym przez fDi Magazine – oddział The Financial Times), oceniającym atrakcyjność miast dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Docenione zostały w szczególności przyjazne warunki dla rozwoju biznesu oraz strategia przyciągania inwestycji zagranicznych.

We wszystkich publikowanych na świecie i w Polsce rankingach pojawiają  się uwagi do warunków prowadzenia działalności w Polsce. Najważniejszym czynnikiem hamującym rozwój biznesu w kraju w dalszym ciągu jest wysoka biurokracja oraz nieprecyzyjne prawo. Z roku na rok nie zmieniają się oczekiwania polskich przedsiębiorców. Według raportu “Doing Business” Banku Światowego polski przedsiębiorca w 2018 r. musiał poświęcić 336 godzin na niezbędne czynności administracyjne i rozliczenia podatkowe ze skarbówką (wzrost z poziomu 260 godzin rok wcześniej). Wysoka biurokracja, nowe wymogi administracyjne, rosnące składki ZUS i brak pracowników to główne powody, przez które rosną koszty polskich przedsiębiorstw.

W 2018 r. odnotowano 6 % wzrost przychodów z całokształtu działalności przedsiębiorstw niefinansowych.

Miasto Poznań w obliczu wyzwań globalnych i krajowych prowadziło różnorodne działania wspierające przedsiębiorców i inwestorów zachęcające do prowadzenia i rozwoju aktywności gospodarczej na terenie miasta. 

Obejmowały one wsparcie na różnych etapach prowadzenia działalności, m.in. przygotowanie do rozpoczęcia działalności oraz wsparcie szkoleniowo- doradczego w możliwie szerokim zakresie (organizacyjnym, księgowym, finansowym, podatkowym, ubezpieczeniowym, prawnym itp.).

W 2018 r. zorganizowano szereg szkoleń, warsztatów, prelekcji i konferencji. Tematyka zagadnień była dostosowywana do aktualnych zmian i potrzeb lokalnego rynku.

Dlatego też w 2018 r. w Poznaniu zostały zorganizowane zajęcia:

 • dotyczące zatrudniania obcokrajowców,
 • zakładania działalności gospodarczej przez osoby z zagranicy
 • dotyczące zmian w ochronie danych osobowych.

Pomocą dla przedsiębiorców były portale informacyjne: Poznań Biznes Partner oraz +jeden, z których skorzystało ponad 130 tys. osób.

Poznań jest jednym z głównych ośrodków w Polsce, skupiających specjalistów w branży IT. Sprzyja temu obecność uczelni wyższych, na których w zakresie technologii informacyjnych kształci się ponad 6 tys. studentów.

Dowodem dobrych warunków funkcjonowania dla biznesu w mieście, sprzyjającego otoczenia i klimatu, jak również pozostałych czynników lokalizacji działalności (np. istniejący potencjał intelektualny, oświatowy) była obecność firm zagranicznych. Na koniec grudnia 2018 r. działało w Poznaniu 3,2 tys. spółek z udziałem kapitału zagranicznego, stanowiły one 2,8% ogółu podmiotów gospodarczych w mieście.

Osiągnięte wskaźniki w gospodarce Poznania w 2018 r.

Analizując najważniejsze wskaźniki osiągnięte w gospodarce Poznania, w zakresie warunków prowadzenia działalności, można stwierdzić korzystną sytuację w 2018 r. wyrażoną m.in. wzrostem:

 • przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw o 3,0 %,
 • przeciętnego wynagrodzenia brutto o 7,0%,
 • dochodów miast o 2,4 %,
 • przychodów z całokształtu działalności przedsiębiorstw niefinansowych (za okres styczeń- wrzesień) o 5,9%.

Pozytywne wskaźniki rozwoju osiągnięto jednak przy słabszym poziomie relacji ekonomicznych, w tym:

 • mniejszym poziomie wyniku finansowego ze sprzedaży
 • dodatnim ale niższym wyniku finansowym
 • wzroście wskaźnika poziomu kosztów.
Formy wsparcia działalności

Liczne formy wsparcia działalności, korzystne dla przedsiębiorców obejmowały działalność szkoleniową i promocyjną wśród uczniów szkół podstawowych, zawodowych i średnich oraz studentów.

Dla uczniów poznańskich szkół zorganizowano szkolenia z zakładania działalności gospodarczej i cykl warsztatów uzupełniających nauczanie przedmiotu „Podstawy Przedsiębiorczości”.

Dla studentów oraz pracowników naukowych zorganizowano cykl semestralnych zajęć z przedsiębiorczości.

Szczególnego podkreślenia wymaga wzrost liczby konsultacji, szkoleń i spotkań, kampanii promocyjnych mających na celu wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. W trakcie 2018 r. w Poznaniu zorganizowano ponad 400 wydarzeń na rzecz tworzenia przyjaznego klimatu dla przedsiębiorczości. Szacuje się, że skorzystało z nich prawie 21 tys. osób.

We współpracy Miasta Poznania z Wielkopolskim Centrum Wspierania Inwestycji, w ramach projektu Strefa Pracy Wspólnej tj. strefa „+1” w budynku przy ul. Za Bramką, udostępniana była m.in. przestrzeń dedykowana nieodpłatnie dla mieszkańców, przedsiębiorców, freelancerów, osób pracujących w systemie pracy zdalnej.

W ramach strefy „+1” udostępniono 7 mikrobiur oraz przestrzeń na wynajem biurek – biurkownia (powierzchnie w pełni umeblowane z dostępem do Internetu). Powierzchnia biurkowni dedykowana jest dla młodych i innowacyjnych przedsiębiorstw oraz osób zainteresowanych najmem samodzielnego stanowiska pracy.

Oferta w ramach projektu strefa „+1”obejmowała :

 • bezpłatną przestrzeń do pracy
 • biurka na wynajem oraz mikrobiura
 • darmowy dostęp do WiFi
 • biblioteczkę z literaturą branżową i fachową
 • miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń
 • warsztaty, szkolenia, konferencje, doradztwo, mentoring
 • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej.